Warsztaty ustawień systemowych wg. metody Berta Hellingera

Zapisz się na warsztaty

Jeżeli nie ma miejsc na wybrany termin, można zapisać się na listę rezerwową. W tym celu należy wysłać maila na adres biuro@ustawieniasystemowe.com
z konkretnym terminem i numerem telefonu.

Ustawienie pary (z udziałem obojga partnerów) - 19.04

Brak miejsc

Ustawiający (własna praca) - 19.04

Brak miejsc

Obserwator-reprezentant 19.04

Brak miejsc

Ustawienie pary (z udziałem obojga partnerów) - 20.04

Brak miejsc

Ustawiający (własna praca) - 20.04

Brak miejsc

Obserwator-reprezentant 20.04

Brak miejsc

Obserwator-reprezentant 21.04

Brak miejsc

Ustawiający (własna praca) - 21.04

Brak miejsc

Ustawienie pary (z udziałem obojga partnerów) - 21.04

Brak miejsc

Obserwator-reprezentant 10.05

Brak miejsc

Ustawiający (własna praca) - 10.05

Brak miejsc

Ustawienie pary (z udziałem obojga partnerów) - 10.05

Brak miejsc

Obserwator-reprezentant 18.05

350,00 Zarezerwuj

Ustawiający (własna praca) - 18.05

Brak miejsc

Ustawienie pary (z udziałem obojga partnerów) - 18.05

Brak miejsc

Obserwator-reprezentant 19.05

350,00 Zarezerwuj

Ustawiający (własna praca) - 19.05

Brak miejsc

Ustawienie pary (z udziałem obojga partnerów) - 19.05

Brak miejsc

Obserwator-reprezentant 17.05

350,00 Zarezerwuj

Ustawiający (własna praca) - 17.05

Brak miejsc

Ustawienie pary (z udziałem obojga partnerów) - 17.05

Brak miejsc

Obserwator-reprezentant 21.06

350,00 Zarezerwuj

Ustawiający (własna praca) - 21.06

Brak miejsc

Ustawienie pary (z udziałem obojga partnerów) - 21.06

Brak miejsc

Obserwator-reprezentant 22.06

350,00 Zarezerwuj

Ustawiający (własna praca) - 22.06

Brak miejsc

Ustawienie pary (z udziałem obojga partnerów) - 22.06

Brak miejsc

Obserwator-reprezentant 23.06

350,00 Zarezerwuj

Ustawiający (własna praca) - 23.06

Brak miejsc

Ustawienie pary (z udziałem obojga partnerów) - 23.06

Brak miejsc

Obserwator-reprezentant 28.06

350,00 Zarezerwuj

Ustawiający (własna praca) - 28.06

Brak miejsc

Ustawienie pary (z udziałem obojga partnerów) - 28.06

Brak miejsc

Obserwator-reprezentant 29.06

350,00 Zarezerwuj

Ustawiający (własna praca) - 29.06

Brak miejsc

Ustawienie pary (z udziałem obojga partnerów) - 29.06

Brak miejsc

Warunki uczestnictwa
Przed pierwszym własnym ustawieniem zaleca się najpierw uczestnictwo w warsztatach w charakterze obserwatora. To pomaga uruchomić własny emocjonalny proces i sprecyzować temat pracy. Doświadczenie pokazuje, że ustawienie jest głębsze i przynosi lepsze rezultaty, kiedy osoba ustawiająca uczestniczyła wcześniej w warsztatach. To zrozumiałe, że biorąc udział w czymś pierwszy raz, jesteśmy ostrożni i mniej otwarci, co przekłada się na przebieg pracy i jej efekty.

Ustawienie robi się w konkretnym celu, żeby rozwiązać określony, ważny życiowo problem.

Koszt uczestnictwa obejmuje własną pracę terapeutyczną i jest jednakowy dla wszystkich ustawiających, mimo iż poszczególne prace mogą różnić się od siebie czasem trwania. Długość każdego ustawienia zależy bowiem od specyfiki problemu, uwarunkowań systemowych, tempa wewnętrznego procesu osoby zgłaszającej problem.

Obowiązuje punktualność i udział w całych zajęciach.

Osoby z rozpoznaną psychozą bądź schizofrenią proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

REGULAMIN (warunki rezerwacji i rezygnacji)

REGULAMIN

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do warsztatów, których Organizatorem jest IPIRO Małgorzata Rajchert – Lewandowska, zwana dalej “Organizatorem”.
 2. Organizator realizuje warsztaty w zakresie, terminach i w cenach szczegółowo opisanych w serwisie: https://ustawieniasystemowe.com/warsztaty-ustawien-systemowych-berta-hellingera/
 3. Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  • – Organizator –  Instytut Psychoterapii i Rozwoju Osobowości Małgorzata Rajchert – Lewandowska, adres: ul. Dereniowa3/34 02-776 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 951-168-49-84, tel. +48 602 828 216, adres e-mail: biuro@ustawieniasystemowe.com
  • – Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, która zgłosiła siebie lub siebie i partnera (opcja ustawienie pary) do udziału w warsztacie poprzez formularz zamówienia w sklepie i uiściła pełną opłatę z tytułu uczestnictwa w warsztacie.
  • – Warsztat – spotkanie w postaci jednorazowych, jednodniowych, całodziennych zajęć.
  • – Konsument – osoba fizyczna, w tym Uczestnik dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 1  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;.
  • – Umowa – umowa zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W odniesieniu do osób będących Konsumentami Umowa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 683).
  • – Serwis – Serwis internetowy działający pod adresem https://ustawieniasystemowe.com
  • – Zamówienie – oświadczenie woli Uczestnika składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Organizatorem.
  • – Formularz Zamówienia – interaktywny formularz na stronie internetowej: https://ustawieniasystemowe.com/warsztaty-ustawien-systemowych-berta-hellingera/, poprzez który dokonywane jest Zamówienie, dostępny po kliknięciu w wybrany termin warsztatu
 • 2. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/ZAWARCIE UMOWY
 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest przekazanie wypełnionego Formularza Zamówienia przez Uczestnika do Organizatora, poprzez stronę ustawieniasystemowe.com, w tym akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, oraz dokonanie opłaty za Warsztat.
 2. Liczba Uczestników Warsztatu jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników danego Warsztatu decyduje kolejność dokonania wpłaty za dany Warsztat.
 3. Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie przez Uczestnika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia  i uiszczeniu opłaty za Warsztat, z chwilą uiszczenia opłaty.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego  oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia Formularza Zamówienia. Organizator nie jest zobowiązany do weryfikowania  prawdziwości i poprawności danych osobowych podanych przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do Formularza Zamówienia błędnych lub niepełnych danych Uczestnika lub Uczestnika.
 5. Uczestnik wypełniając i przekazując Formularz Zamówienia oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu, stanowiącego integralną część zawieranej Umowy.
 6. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez Organizatora w drodze mailowej, oraz drogą telefoniczną w celach związanych z organizacją Warsztatu.
 7. Realizacja zamówienia dotyczącego Warsztatów następuje poprzez zapewnienie Uczestnikowi możliwości wzięcia udziału w Warsztacie w terminie i w charakterze (ustawiający lub obserwator) wybranym przez Uczestnika podczas składania Zamówienia, w miejscu wskazanym przez Organizatora.
 8. Po zawarciu umowy, Organizator na adres mailowy, wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zamówienia prześle potwierdzenie zawarcia umowy.
 • 3. WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w warsztacie zgodnie z ceną danego Warsztatu podaną na stronie internetowej https://ustawieniasystemowe.com/warsztaty.
 2. Opłata za uczestnictwo w Warsztacie obejmuje udział w Warsztacie. Koszt przejazdu Uczestnika/ów na Warsztat oraz zakwaterowania i wyżywienia Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Organizator nie uczestniczy ani nie pośredniczy w organizacji dojazdów, noclegów i wyżywienia uczestników Warsztatu.
 3. Organizator pobiera opłatę za Warsztat z góry.
 4. Dostępne metody płatności za Warsztat opisane są na stronie Serwisu oraz prezentowane są Uczestnikowi na etapie składania Zamówienia.
 5. Płatności elektroniczne w zakresie:

–  serwis przelewy24.pl  – obsługiwane są przez PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000347935, NIP 7792369887, oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

– BLIK

6. Jeżeli Uczestnik poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Uczestnikowi drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 • 4. ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTACIE
 1. Uczestnikiem Warsztatu może być jednie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem udziału w Warsztacie osób, które są w trakcie terapii psychiatrycznej bądź psychologicznej, uzależnień jest wcześniejsze zawiadomienie Organizatora. Zaleca się skonsultowanie udziału z lekarzem i/lub terapeutą.
 2. Uczestnik bierze udział w Warsztacie na własną odpowiedzialność.
 3. W celu wzięcia udziału w Warsztacie, Uczestnik zobowiązany jest stawić się w miejscu odbywania się warsztatów, w terminie wybranym przez siebie przy zakupie warsztatów.
 4. Warsztaty prowadzone są w oparciu o indywidualne potrzeby danej grupy.
 5. Uczestnik zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie dane dotyczące innych Uczestników Warsztatu, uzyskane w trakcie trwania Warsztatu.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do nienagrywania dźwięku i/lub obrazu, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Organizatora i innych Uczestników Warsztatu.
 7. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania zaleceń, poleceń i instrukcji prowadzącego Warsztaty oraz zasad bhp obowiązujących na terenie obiektu, w którym prowadzony jest
 8. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas Warsztatu sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 9. Uczestnik odpowiada za szkody urządzeń/sprzętu/mienia wyrządzone podczas Warsztatów, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 • 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Nieobecność Uczestnika na Warsztacie (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia Uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny Warsztatu
 2. Uczestnik, w tym będący Konsumentem ma prawo bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów  do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia
 3. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (przesłania przez Uczestnika na stronie:  https://ustawieniasystemowe.com/ prawidłowo wypełnionego Formularza Zamówienia i uiszczenia pełnej opłaty za Warsztat).
 4. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. Wzór odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej, Uczestnik może przesłać drogą mailową na adres biuro@ustawieniasystemowe.com
 6. W razie odstąpienia o umowy Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o otrzymaniu jego oświadczenia oraz z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej – jeżeli płatność została już dokonana – zwróci należności uiszczone przez Uczestnika na poczet ceny Warsztatu w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność.
 7. W przypadku gdy Uczestnik, w tym będący Konsumentem odstąpi od Umowy po upływie terminu wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu uiszczona opłata za Warsztat opłata pozostaje bezzwrotna.
 8. Opłata pozostaje bezzwrotna gdy Uczestnik, w tym będący Konsumentem:
     a) weźmie udział w Warsztacie, którego termin przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 2
    b) nie weźmie udziału w warsztacie, którego termin przypada przed upływem terminu odstąpienia od umowy i nie odstąpi od umowy przed terminem warsztatu
 9. Jeżeli Uczestnik, będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od umowy w terminie krótszym niż 4 dni przed dniem danego Warsztatu, tj. po przystąpieniu przez Organizatora do wykonywania umowy poprzez rozpoczęcie organizowania Warsztatu, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Z uwagi na specyfikę Warsztatu, Organizator szacuje, że koszt spełnienia świadczenia w okresie pomiędzy 4-tym dniem przed dniem Warsztatu a dniem rozpoczęcia Warsztatu wynosić będzie 100% ceny Warsztatu.
 • 6. REKLAMACJE
 1. Uczestnik Warsztatu ma prawo składania reklamacji usługi, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z niniejszym Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres: IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska ul. Dereniowa 3/34 O2-776 Warszawa za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@ustawieniasystemowe.com.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę firmy (jeżeli dotyczy) oraz imię i nazwisko Uczestnika, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje, w tym jego adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń, przedmiot reklamacji (nazwa warsztatu, termin i miejsce realizacji), uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania/żądania wobec Organizatora warsztatu, podpis osoby składającej reklamację.
 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej
 • 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Organizator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły mediacji zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

– zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

– zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Uczestnikiem a Organizatorem,

– skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 3. Dane osobowe Klienta i Uczestników przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji Umowy, organizacji i realizacji Kursu lub Warsztatu, a także w celu komunikacji z Klientem i Uczestnikami Szkolenia.
 4. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie wskazanych w niniejszym rozdziale Regulaminu.
 5. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania o innych usługach IPIRO/ Organizatora.
 • 9. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Treści dostępne na stronie Serwisu jak i materiały przekazywane podczas Warsztatu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Organizatorowi.
 2. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi, o których mowa powyżej przez Uczestnika bez zgody Organizatora, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Organizatorowi i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 • 10. ZMIANY LUB ODWOŁANIE TERMINU WARSZTATU
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Warsztatu bądź jego odwołania, w przypadku  zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności (np. niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego Warsztatu, sytuacja epidemiologiczna, siła wyższa, itp.)
 2. W przypadku zmiany terminu Warsztatu, o zmianie terminu i nowym terminie Warsztatu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu Zamówienia, nie później niż na 2 dni przez terminem Warsztatu. Uczestnik według swego uznania może w takim wypadku żądać zwrotu uiszczonej opłaty za Warsztacie bądź wziąć udział w Warsztacie w zmienionym terminie, o czym Uczestnik poinformuje Organizatora na adres mailowy: biuro@ustawieniasystemowe.com. W przypadku żądania zwrotu opłaty, Organizator zwróci uiszczoną opłatę w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania.
 3. W przypadku odwołania Warsztatu przez Organizatora, Organizator zwróci uiszczoną przez Uczestnika opłatę za Warsztat w terminie 7 dni od dnia poinformowania Uczestnika drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu o odwołaniu Warsztatu.
 4. Zmiana terminu Warsztatu z powodu zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności nie stanowi zmiany Umowy.
 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287)
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.04. 2024 r.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 14 dni od daty opublikowania ich na stronie ustawieniasystemowe.com
 4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zgłoszeń przesłanych i opłaconych przed datą wejścia w życie tych zmian.

Wzór odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 Adresat:

Instytut Psychoterapii i Rozwoju Osobowości

Małgorzata Rajchert-Lewandowska

Ul. Dereniowa 3/34,  02-776 Warszawa

e-mail: biuro@ustawieniasystemowe.com

 

 

Ja/My(*)niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczeniu następującej usługi………

– Data zawarcia umowy : ………….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………….

– Adres konsumenta(-ów): …………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data: ………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

Warsztaty ustawień systemowych (inaczej cichych ustawień rodzin lub ustawień hellingerowskich) przeznaczone są dla osób zainteresowanych:

 • a. rozwiązaniem własnych problemów emocjonalnych, zdrowotnych, rodzinnych, zawodowych, finansowych, i innych;

b. zainteresowanych rozwojem osobistym.

W zajęciach można brać udział w następujących rolach:

a. osoby wykonującej własną pracę ustawieniową
b. obserwatora, który może być reprezentantem (zgłaszać się do ról)

Warsztaty stanowią okazję do nowego, głębszego spojrzenia na własne trudności zarówno dla osób ustawiających, jak i uczestniczących bez własnego ustawienia.

Ustawienia  systemowe (ciche ustawienia rodzin) wspierają proces zdrowienia u osób będących w psychoterapii (niezależnie od nurtu psychoterapii).

Więcej na temat ustawień systemowych można przeczytać na moim blogu. Szczególnie polecam wpisy: O ustawieniach systemowych, Jak się przygotować do własnego ustawienia 

Osobom, które nigdy nie były na warsztatach ustawień rekomenduję uczestnictwo najpierw w charakterze obserwatora: Jak się przygotować do własnego ustawienia

Na warsztatach można pracować z każdym tematem (osobistym, rodzinnym, zdrowotnym, emocjonalnym, zawodowym, finansowym).

Godziny:
10.00 –  około 20.00 ( dokładną godzinę podajemy po zebraniu grupy ) Obowiązuje punktualny udział w całym warsztacie.

Cena:
Ustawiający (własna praca)                     650 zł
Obserwator-reprezentant                       350 zł
Ustawienie pary (oboje partnerzy pracują ze wspólnym problemem w związku)                                                      1100 zł

W momencie zakupu miejsca na wybrany warsztat, prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji poniżej. 

 

Warsztaty ustawień systemowych wg. metody Berta Hellingera

Warsztaty ustawień systemowych (inaczej cichych ustawień rodzin lub ustawień hellingerowskich) przeznaczone są dla osób zainteresowanych:   

 • a. rozwiązaniem własnych problemów emocjonalnych, zdrowotnych, rodzinnych,
 zawodowych, finansowych, i innych;
 • b. zainteresowanych rozwojem osobistym

W zajęciach można brać udział w następujących rolach:  

 • a. osoby wykonującej własną pracę ustawieniową
 • b. obserwatora, który może być reprezentantem czyli może brać udział w ustawieniach innych osób

Warsztaty stanowią okazję do nowego, głębszego spojrzenia na własne trudności zarówno dla osób ustawiających, jak i uczestniczących bez własnego ustawienia.  

Ustawienia  systemowe (ciche ustawienia rodzin) wspierają proces zdrowienia u osób będących w psychoterapii (niezależnie od nurtu psychoterapii).  

Więcej na temat ustawień systemowych można przeczytać na moim blogu. Szczególnie polecam wpisy O ustawieniach systemowych oraz Jak się przygotować do własnego ustawienia.  

Osobom, które nigdy nie były na warsztatach ustawień rekomenduję uczestnictwo najpierw w charakterze obserwatora: Jak się przygotować do własnego ustawienia

Na warsztatach można pracować z każdym tematem (osobistym, rodzinnym, zdrowotnym, emocjonalnym, zawodowym, finansowym).  

Godziny: 

10.00 – około 20.00  ( dokładną godzinę podajemy po zebraniu grupy ). Obowiązuje punktualność i udział w całym warsztacie.

Cena: 

Ustawiający (własna praca)                     650 zł
Obserwator-reprezentant                       350 zł
Ustawienie pary ( (oboje partnerzy pracują ze wspólnym problemem w związku)       1100 zł

W momencie zakupu miejsca na wybrany warsztat, prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji poniżej. 

Zapisz się na warsztaty

Jeżeli nie ma miejsc na wybrany termin, można zapisać się na listę rezerwową. W tym celu należy wysłać maila na adres biuro@ustawieniasystemowe.com
z konkretnym terminem i numerem telefonu.

Ustawienie pary (z udziałem obojga partnerów) - 19.04

Brak miejsc

Ustawiający (własna praca) - 19.04

Brak miejsc

Obserwator-reprezentant 19.04

Brak miejsc

Ustawienie pary (z udziałem obojga partnerów) - 20.04

Brak miejsc

Ustawiający (własna praca) - 20.04

Brak miejsc

Obserwator-reprezentant 20.04

Brak miejsc

Obserwator-reprezentant 21.04

Brak miejsc

Ustawiający (własna praca) - 21.04

Brak miejsc

Ustawienie pary (z udziałem obojga partnerów) - 21.04

Brak miejsc

Obserwator-reprezentant 10.05

Brak miejsc

Ustawiający (własna praca) - 10.05

Brak miejsc

Ustawienie pary (z udziałem obojga partnerów) - 10.05

Brak miejsc

Obserwator-reprezentant 18.05

350,00 Zarezerwuj

Ustawiający (własna praca) - 18.05

Brak miejsc

Ustawienie pary (z udziałem obojga partnerów) - 18.05

Brak miejsc

Obserwator-reprezentant 19.05

350,00 Zarezerwuj

Ustawiający (własna praca) - 19.05

Brak miejsc

Ustawienie pary (z udziałem obojga partnerów) - 19.05

Brak miejsc

Obserwator-reprezentant 17.05

350,00 Zarezerwuj

Ustawiający (własna praca) - 17.05

Brak miejsc

Ustawienie pary (z udziałem obojga partnerów) - 17.05

Brak miejsc

Obserwator-reprezentant 21.06

350,00 Zarezerwuj

Ustawiający (własna praca) - 21.06

Brak miejsc

Ustawienie pary (z udziałem obojga partnerów) - 21.06

Brak miejsc

Obserwator-reprezentant 22.06

350,00 Zarezerwuj

Ustawiający (własna praca) - 22.06

Brak miejsc

Ustawienie pary (z udziałem obojga partnerów) - 22.06

Brak miejsc

Obserwator-reprezentant 23.06

350,00 Zarezerwuj

Ustawiający (własna praca) - 23.06

Brak miejsc

Ustawienie pary (z udziałem obojga partnerów) - 23.06

Brak miejsc

Obserwator-reprezentant 28.06

350,00 Zarezerwuj

Ustawiający (własna praca) - 28.06

Brak miejsc

Ustawienie pary (z udziałem obojga partnerów) - 28.06

Brak miejsc

Obserwator-reprezentant 29.06

350,00 Zarezerwuj

Ustawiający (własna praca) - 29.06

Brak miejsc

Ustawienie pary (z udziałem obojga partnerów) - 29.06

Brak miejsc

REGULAMIN (warunki rezerwacji i rezygnacji)

REGULAMIN

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do warsztatów, których Organizatorem jest IPIRO Małgorzata Rajchert – Lewandowska, zwana dalej “Organizatorem”.
 2. Organizator realizuje warsztaty w zakresie, terminach i w cenach szczegółowo opisanych w serwisie: https://ustawieniasystemowe.com/warsztaty-ustawien-systemowych-berta-hellingera/
 3. Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  • – Organizator –  Instytut Psychoterapii i Rozwoju Osobowości Małgorzata Rajchert – Lewandowska, adres: ul. Dereniowa3/34 02-776 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 951-168-49-84, tel. +48 602 828 216, adres e-mail: biuro@ustawieniasystemowe.com
  • – Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, która zgłosiła siebie lub siebie i partnera (opcja ustawienie pary) do udziału w warsztacie poprzez formularz zamówienia w sklepie i uiściła pełną opłatę z tytułu uczestnictwa w warsztacie.
  • – Warsztat – spotkanie w postaci jednorazowych, jednodniowych, całodziennych zajęć.
  • – Konsument – osoba fizyczna, w tym Uczestnik dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 1  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;.
  • – Umowa – umowa zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W odniesieniu do osób będących Konsumentami Umowa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 683).
  • – Serwis – Serwis internetowy działający pod adresem https://ustawieniasystemowe.com
  • – Zamówienie – oświadczenie woli Uczestnika składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Organizatorem.
  • – Formularz Zamówienia – interaktywny formularz na stronie internetowej: https://ustawieniasystemowe.com/warsztaty-ustawien-systemowych-berta-hellingera/, poprzez który dokonywane jest Zamówienie, dostępny po kliknięciu w wybrany termin warsztatu
 • 2. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/ZAWARCIE UMOWY
 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest przekazanie wypełnionego Formularza Zamówienia przez Uczestnika do Organizatora, poprzez stronę ustawieniasystemowe.com, w tym akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, oraz dokonanie opłaty za Warsztat.
 2. Liczba Uczestników Warsztatu jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników danego Warsztatu decyduje kolejność dokonania wpłaty za dany Warsztat.
 3. Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie przez Uczestnika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia  i uiszczeniu opłaty za Warsztat, z chwilą uiszczenia opłaty.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego  oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia Formularza Zamówienia. Organizator nie jest zobowiązany do weryfikowania  prawdziwości i poprawności danych osobowych podanych przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do Formularza Zamówienia błędnych lub niepełnych danych Uczestnika lub Uczestnika.
 5. Uczestnik wypełniając i przekazując Formularz Zamówienia oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu, stanowiącego integralną część zawieranej Umowy.
 6. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez Organizatora w drodze mailowej, oraz drogą telefoniczną w celach związanych z organizacją Warsztatu.
 7. Realizacja zamówienia dotyczącego Warsztatów następuje poprzez zapewnienie Uczestnikowi możliwości wzięcia udziału w Warsztacie w terminie i w charakterze (ustawiający lub obserwator) wybranym przez Uczestnika podczas składania Zamówienia, w miejscu wskazanym przez Organizatora.
 8. Po zawarciu umowy, Organizator na adres mailowy, wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zamówienia prześle potwierdzenie zawarcia umowy.

 • 3. WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w warsztacie zgodnie z ceną danego Warsztatu podaną na stronie internetowej https://ustawieniasystemowe.com/warsztaty.
 2. Opłata za uczestnictwo w Warsztacie obejmuje udział w Warsztacie. Koszt przejazdu Uczestnika/ów na Warsztat oraz zakwaterowania i wyżywienia Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Organizator nie uczestniczy ani nie pośredniczy w organizacji dojazdów, noclegów i wyżywienia uczestników Warsztatu.
 3. Organizator pobiera opłatę za Warsztat z góry.
 4. Dostępne metody płatności za Warsztat opisane są na stronie Serwisu oraz prezentowane są Uczestnikowi na etapie składania Zamówienia.
 5. Płatności elektroniczne w zakresie:

–  serwis przelewy24.pl  – obsługiwane są przez PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000347935, NIP 7792369887, oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

– BLIK

6. Jeżeli Uczestnik poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Uczestnikowi drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 • 4. ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTACIE
 1. Uczestnikiem Warsztatu może być jednie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem udziału w Warsztacie osób, które są w trakcie terapii psychiatrycznej bądź psychologicznej, uzależnień jest wcześniejsze zawiadomienie Organizatora. Zaleca się skonsultowanie udziału z lekarzem i/lub terapeutą.
 2. Uczestnik bierze udział w Warsztacie na własną odpowiedzialność.
 3. W celu wzięcia udziału w Warsztacie, Uczestnik zobowiązany jest stawić się w miejscu odbywania się warsztatów, w terminie wybranym przez siebie przy zakupie warsztatów.
 4. Warsztaty prowadzone są w oparciu o indywidualne potrzeby danej grupy.
 5. Uczestnik zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie dane dotyczące innych Uczestników Warsztatu, uzyskane w trakcie trwania Warsztatu.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do nienagrywania dźwięku i/lub obrazu, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Organizatora i innych Uczestników Warsztatu.
 7. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania zaleceń, poleceń i instrukcji prowadzącego Warsztaty oraz zasad bhp obowiązujących na terenie obiektu, w którym prowadzony jest
 8. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas Warsztatu sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 9. Uczestnik odpowiada za szkody urządzeń/sprzętu/mienia wyrządzone podczas Warsztatów, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 • 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Nieobecność Uczestnika na Warsztacie (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia Uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny Warsztatu
 2. Uczestnik, w tym będący Konsumentem ma prawo bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów  do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia
 3. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (przesłania przez Uczestnika na stronie:  https://ustawieniasystemowe.com/ prawidłowo wypełnionego Formularza Zamówienia i uiszczenia pełnej opłaty za Warsztat).
 4. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. Wzór odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej, Uczestnik może przesłać drogą mailową na adres biuro@ustawieniasystemowe.com
 6. W razie odstąpienia o umowy Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o otrzymaniu jego oświadczenia oraz z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej – jeżeli płatność została już dokonana – zwróci należności uiszczone przez Uczestnika na poczet ceny Warsztatu w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność.
 7. W przypadku gdy Uczestnik, w tym będący Konsumentem odstąpi od Umowy po upływie terminu wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu uiszczona opłata za Warsztat opłata pozostaje bezzwrotna.
 8. Opłata pozostaje bezzwrotna gdy Uczestnik, w tym będący Konsumentem:
     a) weźmie udział w Warsztacie, którego termin przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 2
    b) nie weźmie udziału w warsztacie, którego termin przypada przed upływem terminu odstąpienia od umowy i nie odstąpi od umowy przed terminem warsztatu
 9. Jeżeli Uczestnik, będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od umowy w terminie krótszym niż 4 dni przed dniem danego Warsztatu, tj. po przystąpieniu przez Organizatora do wykonywania umowy poprzez rozpoczęcie organizowania Warsztatu, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Z uwagi na specyfikę Warsztatu, Organizator szacuje, że koszt spełnienia świadczenia w okresie pomiędzy 4-tym dniem przed dniem Warsztatu a dniem rozpoczęcia Warsztatu wynosić będzie 100% ceny Warsztatu.
 • 6. REKLAMACJE
 1. Uczestnik Warsztatu ma prawo składania reklamacji usługi, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z niniejszym Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres: IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska ul. Dereniowa 3/34 O2-776 Warszawa za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@ustawieniasystemowe.com.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę firmy (jeżeli dotyczy) oraz imię i nazwisko Uczestnika, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje, w tym jego adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń, przedmiot reklamacji (nazwa warsztatu, termin i miejsce realizacji), uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania/żądania wobec Organizatora warsztatu, podpis osoby składającej reklamację.
 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej
 • 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Organizator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły mediacji zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

– zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

– zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Uczestnikiem a Organizatorem,

– skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 3. Dane osobowe Klienta i Uczestników przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji Umowy, organizacji i realizacji Kursu lub Warsztatu, a także w celu komunikacji z Klientem i Uczestnikami Szkolenia.
 4. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie wskazanych w niniejszym rozdziale Regulaminu.
 5. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania o innych usługach IPIRO/ Organizatora.
 • 9. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Treści dostępne na stronie Serwisu jak i materiały przekazywane podczas Warsztatu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Organizatorowi.
 2. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi, o których mowa powyżej przez Uczestnika bez zgody Organizatora, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Organizatorowi i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 • 10. ZMIANY LUB ODWOŁANIE TERMINU WARSZTATU
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Warsztatu bądź jego odwołania, w przypadku  zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności (np. niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego Warsztatu, sytuacja epidemiologiczna, siła wyższa, itp.)
 2. W przypadku zmiany terminu Warsztatu, o zmianie terminu i nowym terminie Warsztatu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu Zamówienia, nie później niż na 2 dni przez terminem Warsztatu. Uczestnik według swego uznania może w takim wypadku żądać zwrotu uiszczonej opłaty za Warsztacie bądź wziąć udział w Warsztacie w zmienionym terminie, o czym Uczestnik poinformuje Organizatora na adres mailowy: biuro@ustawieniasystemowe.com. W przypadku żądania zwrotu opłaty, Organizator zwróci uiszczoną opłatę w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania.
 3. W przypadku odwołania Warsztatu przez Organizatora, Organizator zwróci uiszczoną przez Uczestnika opłatę za Warsztat w terminie 7 dni od dnia poinformowania Uczestnika drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu o odwołaniu Warsztatu.
 4. Zmiana terminu Warsztatu z powodu zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności nie stanowi zmiany Umowy.
 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287)
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.04. 2024 r.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 14 dni od daty opublikowania ich na stronie ustawieniasystemowe.com
 4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zgłoszeń przesłanych i opłaconych przed datą wejścia w życie tych zmian.

Wzór odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 Adresat:

Instytut Psychoterapii i Rozwoju Osobowości

Małgorzata Rajchert-Lewandowska

Ul. Dereniowa 3/34,  02-776 Warszawa

e-mail: biuro@ustawieniasystemowe.com

 

 

Ja/My(*)niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczeniu następującej usługi………

– Data zawarcia umowy : ………….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………….

– Adres konsumenta(-ów): …………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data: ………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

Warunki uczestnictwa
Przed pierwszym własnym ustawieniem zaleca się najpierw uczestnictwo w warsztatach w charakterze obserwatora. To pomaga uruchomić własny emocjonalny proces i sprecyzować temat pracy. Doświadczenie pokazuje, że ustawienie jest głębsze i przynosi lepsze rezultaty, kiedy osoba ustawiająca uczestniczyła wcześniej w warsztatach. To zrozumiałe, że biorąc udział w czymś pierwszy raz, jesteśmy ostrożni i mniej otwarci, co przekłada się na przebieg pracy i jej efekty.

Ustawienie robi się w konkretnym celu, żeby rozwiązać określony, ważny życiowo problem.

Koszt uczestnictwa obejmuje własną pracę terapeutyczną i jest jednakowy dla wszystkich ustawiających, mimo iż poszczególne prace mogą różnić się od siebie czasem trwania. Długość każdego ustawienia zależy bowiem od specyfiki problemu, uwarunkowań systemowych, tempa wewnętrznego procesu osoby zgłaszającej problem.

Obowiązuje punktualne przybycie i udział w całych zajęciach.