Warsztaty ustawień systemowych wg. metody Berta Hellingera

Formularz zapisu na warsztaty

Charakter uczestnictwa

Warunki uczestnictwa

Przed pierwszym własnym ustawieniem zaleca się najpierw uczestnictwo w warsztatach w charakterze obserwatora. To pomaga uruchomić własny emocjonalny proces i sprecyzować temat pracy. Doświadczenie pokazuje, że ustawienie jest głębsze i przynosi lepsze rezultaty, kiedy osoba ustawiająca uczestniczyła wcześniej w warsztatach. To zrozumiałe, że biorąc udział w czymś pierwszy raz, jesteśmy ostrożni i mniej otwarci, co przekłada się na przebieg pracy i jej efekty.

Niekiedy prowadzący odmawia przeprowadzenia ustawienia, jeżeli osoba jest odcięta emocjonalnie od zgłaszanego problemu bądź z innych przyczyn niezdolna do przyjęcia pomocy. W takiej sytuacji uczestnik ponosi pełny koszt rezerwacji miejsca (450 za ustawienie indywidualne lub 690 zł za ustawienie pary). Warunek ten uzasadniony jest faktem, iż jest zdecydowanie więcej chętnych do pracy własnej niż miejsc na ustawienie i trzymanie rezerwacji pozbawia innych możliwości skorzystania z pomocy.

Ustawienie robi się w konkretnym celu, żeby rozwiązać określony, ważny życiowo problem.

Koszt uczestnictwa obejmuje własną pracę terapeutyczną i jest jednakowy dla wszystkich ustawiających, mimo iż poszczególne prace mogą różnić się od siebie czasem trwania. Długość każdego ustawienia zależy bowiem od specyfiki problemu, uwarunkowań systemowych, tempa wewnętrznego procesu osoby zgłaszającej problem.

Obowiązuje udział w całych zajęciach.

Osoby z rozpoznaną psychozą bądź schizofrenią proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Warunki rezerwacji miejsca

 

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz po otrzymaniu maila zwrotnego, potwierdzającego dostępność miejsca wpłata na konto, która stanowi rezerwację miejsca:
IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612

Z powodu ograniczonej ilości miejsc o kolejności zapisów decyduje kolejność wpłat.

UWAGA! Przed dokonaniem przelewu prosimy sprawdzić dostępność miejsc! 

Jeżeli zapłata wpłynie na konto a nie ma miejsc, natychmiast wykonujemy zwrotny przelew i informujemy o tym mailowo lub telefonicznie. Jeżeli się nie odzywamy, to znaczy, że wpłata dotarła i na 3-4 dni przed warsztatem wysyłamy mail z informacjami organizacyjnymi.

Wypełniając formularz nalezy określić charakter uczestnictwa. Nie można zmienić charakteru uczestnictwa z obserwatora na ustawiającego w trakcie warsztatu, chyba, że zapisuje się na tzw. miejsce rezerwowe. Osoba zapisana na miejsce rezerwowe płaci jak obserwator i  jeżeli wystarczy czasu może zrobić ustawienie, dopłacając na miejscu brakującą kwotę. Ma szansę na własne ustawienie, lecz bez gwarancji.

Nie ma możliwości przesunięcia wpłaty na inny termin, chyba, że 7 dni (i wcześniej) przed opłaconym terminem warsztatu.

Osoby z rozpoznaną psychozą bądź schizofrenią proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 

REGULAMIN
KURSÓW ORAZ WARSZTATÓW

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do Kursów oraz Warsztatów, których Organizatorem jest IPIRO Małgorzata Rajchert – Lewandowska, zwana dalej “Organizatorem”.
2. Organizator realizuje Kursy i Warsztaty w zakresie, terminach i w cenach szczegółowo opisanych w ofercie dostępnej pod adresem https://ustawieniasystemowe.com/warsztaty-ustawien-systemowych-berta-hellingera/
3. Kontakt do IPIRO, tel. +48 698 698 999, adres e-mail: biu-ro@ustawieniasystemowe.com lub malgorzata.rl@wp.pl
4. Informacje znajdujące się na stronach ustawieniasystemowe.com nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając Formularz za pomocą Serwisu, składa ofertę zakupu określo-nego Warsztatu lub Kursu, na warunkach podanych w informacji o tym Warsztacie lub Kursie.

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
• Organizator – IPIRO Małgorzata Rajchert – Lewandowska.
• Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zgłaszająca Uczestnika lub Uczestników do udziału w Kursie lub Warsztacie oraz zobowiązana do uiszczenia opłaty za Kurs lub Warsztat. Klient może być jednocześnie Uczestnikiem Kursu lub Warsztatu.
• Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona do udziału w Kursie lub Warsz-tacie, za którą uiszczono opłatę z tytułu uczestnictwa w Kursie lub Warsztacie.
• Kurs – cykl spotkań odbywających się przez pół roku w postaci sied-miu weekendowych modułów, każdy z nich trwający dwa dni weeken-dowe.
• Warsztat – spotkanie w postaci jednorazowych zajęć.
• Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwią-zanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; Klient będący Konsumentem powinien być równocześnie Uczestni-kiem Szkolenia i nie może zgłaszać innych Uczestników.
• Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami Umowa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach kon-sumenta (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 683). 

§2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

1. Warunkiem uczestnictwa w Kursie lub Warsztacie jest przekazanie wypełnionego formularza przez Klienta do Organizatora, poprzez stro-nę ustawieniasystemowe.com, w tym akceptacja postanowień niniej-szego Regulaminu, oraz dokonanie opłaty za Kurs lub Warsztat.
2. Liczba Uczestników Kursu lub Warsztatu jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników danego Kursu lub Warsztatu decyduje kolejność dokonania wpłat za dany Kurs lub Warsztat.
3. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
4. Po wysłaniu formularza przez Klienta, fakt jego wpłynięcia do Organi-zatora zostanie potwierdzony za pomocą doręczonego – na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta – powiadomienia, zawie-rającego w szczególności dane Organizatora, informację o zakresie, miejscu, terminie oraz cenie Kursu lub Warsztatu i warunkach płatno-ści. Chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia od Organizatora stanowi chwilę zawarcia Umowy, wiążącej obie strony transakcji, na warunkach potwierdzonych w powiadomieniu.
5. Klient zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rze-czywistym wypełnienia formularza. Organizator nie ponosi odpowie-dzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza reje-stracyjnego błędnych danych Klienta lub Uczestnika.
6. Klient wypełniając i przekazując formularz oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, stanowiącego integralną część zawie-ranej Umowy.
7. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez Organizatora w drodze mailowej, oraz drogą telefoniczną w celach związanych z organizacją Kursu lub Warsztatu. 

§3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Klient jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem Uczestnika w Kursie lub Szkoleniu zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej https://ustawieniasystemowe.com/warsztaty-ustawien-systemowych-berta-hellingera/.
2. Opłata za uczestnictwo w Kursie lub Warsztacie obejmuje udział w Kursie lub Warsztacie. Koszt przejazdu Uczestnika/ów na Kurs lub Warsztat oraz zakwaterowania Klient pokrywa we własnym zakresie.
3. Organizator pobiera opłatę za Kurs lub Warsztat z góry.
4. Opłaty należy dokonać przelewem na nr konta: 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612, z dopiskiem IPIRO Małgorzata Rajchert Lewandow-ska Imię i Nazwisko Uczestnika oraz Termin rozpoczęcia Kursu lub Termin dnia Warsztatu.
5. Dokonanie płatności w terminach wymaganych niniejszym Regulami-nem jest warunkiem uczestnictwa w Kursie.
6. Brak zapłaty za Kurs lub Warsztat w wymaganym terminie nie stanowi domniemanej rezygnacji z udziału w Kursie lub Warszta-cie i upoważnia Organizatora do egzekwowania należności w peł-nej wysokości. 

OPŁATA WARSZTATU

10. Opłatę w wysokości 100% ceny Warsztatu należy uiścić w ciągu 2 dni od zawarcia umowy.
11. Liczba Uczestników Warsztatu jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników danego Warsztatu decyduje kolejność dokonania wpłat za dany Warsztat.  

§5 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W WARSZTACIE

1. Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w Warsztacie za zwrotem 50% uiszczonej ceny Warsztatu, w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji na 21 dni przed wyznaczoną datą Warsztatu.
2. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpo-częciem Warsztatu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie należy zgłosić mailowo na adres: biuro@ustawieniasystemowe.com
4. Wykreślenie z listy Uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
5. Nieobecność Uczestnika na Warsztacie (bez formalnego zgłosze-nia rezygnacji) nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty 100% ceny Warsztatu.
6. Postanowienia pkt 1-5 powyżej nie dotyczą Klientów będących Kon-sumentami, którzy w przypadku rezygnacji z udziału w Warsztacie bądź nie wzięcia udziału w Warsztacie i niepoinformowania o tym Or-ganizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, są zobowiązani do zapłaty pełnej kwoty faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z udziałem w Warsztacie.
7. Niezależnie od postanowień zawartych w pkt 6 powyżej, Klient będący Konsumentem w każdym przypadku ma prawo (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w punkcie 7 powyżej, Klient może przesłać drogą mailową na adres biu-ro@ustawieniasystemowe.com
9. W razie odstąpienia o umowy w myśl ust. 8 powyżej, Organizator nie-zwłocznie poinformuje Klienta o otrzymaniu jego oświadczenia oraz – jeżeli płatność została już dokonana – zwróci należności uiszczone przez Klienta na poczet ceny Warsztatu w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokona-na została płatność.
10. W przypadku gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od Umowy po upływie terminu wskazanego w ust. 7 niniejszego paragrafu opłata pozostaje bezzwrotna.
11. Opłata pozostaje bezzwrotna gdy Klient będący Konsumentem weźmie udział w Warsztacie, którego termin przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 7.
12. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy w ter-minie krótszym niż 7 dni przed dniem Warsztatu, tj. po przy-stąpieniu przez Organizatora do wykonywania umowy poprzez rozpoczęcie organizowania Warsztatu, Uczestnik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umo-wy. Z uwagi na specyfikę Warsztatu, Organizator szacuje, że koszt spełnienia świadczenia w okresie pomiędzy 7 dniem przed dniem Warsztatu a dniem rozpoczęcia Warsztatu wynosić będzie 50% ceny Warsztatu.

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zasa-dami ochrony danych osobowych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
3. Dane osobowe Klienta i Uczestników przetwarzane są wyłącznie w ce-lach realizacji Umowy, organizacji i realizacji Kursu lub Warsztatu, a także w celu komunikacji z Klientem i Uczestnikami Szkolenia.
4. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie wskazanych w niniejszym rozdziale Regulaminu.
5. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane oso-bowe będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych szko-leniach i usługach.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych w formularzu zgłoszeniowym jako niezbędne powoduje brak możliwości świadczenia usług na rzecz Klienta.
7. Klient oraz Uczestnicy Szkolenia mają dostęp do swoich danych oso-bowych, żądania ich poprawiania i usunięcia. 

§6 ZMIANY LUB ODWOŁANIE TERMINU KURSU LUB WARSZTATU
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kursu lub Warsztatu bądź jego odwołania, w konsekwencji zaistnienia oko-liczności, za które Organizator nie ponosi winy (niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego Kursu lub Warsztatu, obecna sytuacja epidemiologiczna itp.)
2. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora Kurs lub Warsztat nie będą mogły odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu Kursu lub Warsztatu nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie Kursu lub Warsztatu Uczestnicy zo-staną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w For-mularzu.
3. O zmianie terminu Kursu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika, nie później niż na 10 dni przez terminem Kursu.
4. O zmianie terminu Warsztatu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika, nie później niż na 4 dni przez terminem Warsztatu. Klient według swego uznania może żądać zwrotu uiszczonej opłaty za Warsztacie bądź wziąć udział w Warsztatu w zmienionym terminie.
5. W przypadku odwołania Kursu lub Warsztatu, Organizator zwróci uisz-czoną przez Uczestnika opłatę za Kurs lub Warsztat w terminie 3 dni od dnia poinformowania Klienta o odwołaniu Kursu lub Warsztatu.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Przy zawieraniu Umowy nie znajdują zastosowania przepisy art. 661 1-3 k.c. dotyczące ofert zgłaszanych w postaci elektronicznej.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18. 03.2019
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulami-nu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 30 dni od daty opublikowania ich na stronie ustawieniasystemowe.com
5. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zgłoszeń przesłanych i opłaconych przed datą wejścia w życie tych zmian.

 

1Warsztaty ustawień systemowych (inaczej ustawień rodzinnych lub hellingerowskich) przeznaczone są dla osób zainteresowanych:

 •  rozwiązaniem własnych problemów emocjonalnych, zdrowotnych, rodzinnych, zawodowych, finansowych, i innych;
 • zainteresowanych rozwojem osobistym.

 

W zajęciach można brać udział w następujących rolach:

  • osoby wykonującej własną pracę ustawieniową
  • reprezentanta – osoby biorącej udział w ustawieniach innych osób
  • obserwatora
  • aktywnego uczestnika biorącego udział w mini-ustawieniach i pracach w podgrupach w warsztatach popołudniowych

Warsztaty stanowią okazję do nowego, głębszego spojrzenia na własne trudności zarówno dla osób ustawiających, jak i uczestniczących bez własnego ustawienia.

Ustawienia  systemowe (rodzinne) wspierają proces zdrowienia u osób będących w psychoterapii (niezależnie od nurtu psychoterapii).

Więcej na temat ustawień systemowych można przeczytać na moim blogu. Szczególnie polecam wpisy: O ustawieniach systemowych, Jak się przygotować do własnego ustawienia, Ustawienia systemowe w biznesie i organizacjach

Najbliższe terminy:

Jednodniowe warsztaty ustawień systemowych na każdy temat w Warszawie:
30.10.2021 Małgorzata Rajchert-Lewandowska
6.11.2021 Małgorzata Rajchert-Lewandowska
7.11.2021 Małgorzata Rajchert-Lewandowska

Na warsztatach można pracować z każdym tematem (osobistym, rodzinnym, zdrowotnym, emocjonalnym, zawodowym, finansowym).

Popołudniowe warsztaty biznesowe w Warszawie: ustawienia biznesowe

29.10.2021 Anna Kuberacka
19.11.2021 Anna Kuberacka

Godziny:
warsztaty całodzienne
10.00 – 19.00 

popołudniowe warsztaty biznesowe
18.00 – 22.00

Cena:
warsztaty całodzienne
Ustawiający (własna praca)                     450zł
Obserwator-reprezentant                        190zł
Ustawienie pary małżeńskiej                   690zł

popołudniowe warsztaty biznesowe
Ustawiający (własna praca)                     300zł
Obserwator-reprezentant                         80zł

Niższa cena ustawienia własnego podczas warsztatu popołudniowego związana jest z krótszym czasem trwania warsztatu.  Ustawienie jest pełne, tzn. trwa tyle czasu, ile wymaga tego proces.

Warsztaty ustawień systemowych wg.metody Berta Hellingera

  Warsztaty ustawień systemowych (inaczej ustawień rodzinnych lub hellingerowskich) przeznaczone są dla osób zainteresowanych:

 • rozwiązaniem własnych problemów emocjonalnych, zdrowotnych, rodzinnych,
 zawodowych, finansowych, i innych;
 • zainteresowanych rozwojem osobistym.

  W zajęciach można brać udział w następujących rolach:

 •  osoby wykonującej własną pracę ustawieniową
 • reprezentanta – osoby biorącej udział w ustawieniach innych osób
 • obserwatora
 • aktywnego uczestnika biorącego udział w mini-ustawieniach i pracach w podgrupach w warsztatach popołudniowych 

Warsztaty stanowią okazję do nowego, głębszego spojrzenia na własne trudności zarówno dla osób ustawiających, jak i uczestniczących bez własnego ustawienia.

Ustawienia  systemowe wspierają proces zdrowienia u osób będących w psychoterapii (niezależnie od nurtu psychoterapii).

Więcej na temat ustawień systemowych można przeczytać na moim blogu. Szczególnie polecam wpisy O ustawieniach systemowych, Ustawienia systemowe w biznesie i organizacjach oraz Jak się przygotować do własnego ustawienia.

Najbliższe terminy:

Jednodniowe warsztaty ustawień systemowych na każdy temat w Warszawie:

30.10.2021 Małgorzata Rajchert-Lewandowska
6.11.2021 Małgorzata Rajchert-Lewandowska
7.11.2021 Małgorzata Rajchert-Lewandowska

Na warsztatach można pracować z każdym tematem (osobistym, rodzinnym, zdrowotnym, emocjonalnym, zawodowym, finansowym).

Popołudniowe warsztaty ustawień biznesowych w Warszawie: ustawienia biznesowe

29.10.2021 Anna Kuberacka
19.11.2021 Anna Kuberacka

Godziny:
warsztaty całodzienne 
10.00 – 19.00 

popołudniowe warsztaty biznesowe
18.00 – 22.00

Cena:
warsztaty całodzienne 
Ustawiający (własna praca)                     450zł
Obserwator-reprezentant                        190zł
Ustawienie pary małżeńskiej                   690zł

popołudniowe warsztaty biznesowe  
Ustawiający (własna praca)                     300zł
Obserwator-reprezentant                         80zł

Niższa cena ustawienia własnego podczas warsztatu popołudniowego związana jest z krótszym czasem trwania warsztatu.  Ustawienie jest pełne, tzn. trwa tyle czasu, ile wymaga tego proces. 

 

Formularz zapisu na warsztaty

Charakter uczestnictwa

Warunki rezerwacji miejsca

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz po otrzymaniu maila zwrotnego, potwierdzającego dostępność miejsca, wpłata na konto, która stanowi rezerwację miejsca:
IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612

Z powodu ograniczonej ilości miejsc o kolejności zapisów decyduje kolejność wpłat.

UWAGA! Przed dokonaniem przelewu prosimy zaczekać na mail potwierdzający, że jest wolne miejsce! 

Jeżeli zapłata wpłynie na konto a nie ma miejsc, natychmiast wykonujemy zwrotny przelew i informujemy o tym mailowo lub telefonicznie. Jeżeli się nie odzywamy, to znaczy, że wpłata dotarła i na 3-4 dni przed warsztatem wysyłamy mail z informacjami organizacyjnymi.

Wypełniając formularz nalezy określić charakter uczestnictwa. Nie można zmienić charakteru uczestnictwa z obserwatora na ustawiającego w trakcie warsztatu, chyba, że zapisuje się na tzw. miejsce rezerwowe. Osoba zapisana na miejsce rezerwowe płaci jak obserwator i  jeżeli wystarczy czasu może zrobić ustawienie, dopłacając na miejscu brakującą kwotę. Ma szansę na własne ustawienie, lecz bez gwarancji.

Nie ma możliwości przesunięcia wpłaty na inny termin, chyba, że 7 dni (i wcześniej) przed opłaconym terminem warsztatu.

Osoby z rozpoznaną psychozą bądź schizofrenią proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

REGULAMIN
KURSÓW ORAZ WARSZTATÓW

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do Kursów oraz Warsztatów, których Organizatorem jest IPIRO Małgorzata Rajchert – Lewandowska, zwana dalej “Organizatorem”.
2. Organizator realizuje Kursy i Warsztaty w zakresie, terminach i w cenach szczegółowo opisanych w ofercie dostępnej pod adresem https://ustawieniasystemowe.com/warsztaty-ustawien-systemowych-berta-hellingera/
3. Kontakt do IPIRO, tel. +48 698 698 999, adres e-mail: biu-ro@ustawieniasystemowe.com lub malgorzata.rl@wp.pl
4. Informacje znajdujące się na stronach ustawieniasystemowe.com nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając Formularz za pomocą Serwisu, składa ofertę zakupu określo-nego Warsztatu lub Kursu, na warunkach podanych w informacji o tym Warsztacie lub Kursie.

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
• Organizator – IPIRO Małgorzata Rajchert – Lewandowska.
• Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zgłaszająca Uczestnika lub Uczestników do udziału w Kursie lub Warsztacie oraz zobowiązana do uiszczenia opłaty za Kurs lub Warsztat. Klient może być jednocześnie Uczestnikiem Kursu lub Warsztatu.
• Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona do udziału w Kursie lub Warsz-tacie, za którą uiszczono opłatę z tytułu uczestnictwa w Kursie lub Warsztacie.
• Kurs – cykl spotkań odbywających się przez pół roku w postaci sied-miu weekendowych modułów, każdy z nich trwający dwa dni weeken-dowe.
• Warsztat – spotkanie w postaci jednorazowych zajęć.
• Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwią-zanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; Klient będący Konsumentem powinien być równocześnie Uczestni-kiem Szkolenia i nie może zgłaszać innych Uczestników.
• Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami Umowa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach kon-sumenta (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 683). 

§2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

1. Warunkiem uczestnictwa w Kursie lub Warsztacie jest przekazanie wypełnionego formularza przez Klienta do Organizatora, poprzez stro-nę ustawieniasystemowe.com, w tym akceptacja postanowień niniej-szego Regulaminu, oraz dokonanie opłaty za Kurs lub Warsztat.
2. Liczba Uczestników Kursu lub Warsztatu jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników danego Kursu lub Warsztatu decyduje kolejność dokonania wpłat za dany Kurs lub Warsztat.
3. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
4. Po wysłaniu formularza przez Klienta, fakt jego wpłynięcia do Organi-zatora zostanie potwierdzony za pomocą doręczonego – na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta – powiadomienia, zawie-rającego w szczególności dane Organizatora, informację o zakresie, miejscu, terminie oraz cenie Kursu lub Warsztatu i warunkach płatno-ści. Chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia od Organizatora stanowi chwilę zawarcia Umowy, wiążącej obie strony transakcji, na warunkach potwierdzonych w powiadomieniu.
5. Klient zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rze-czywistym wypełnienia formularza. Organizator nie ponosi odpowie-dzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza reje-stracyjnego błędnych danych Klienta lub Uczestnika.
6. Klient wypełniając i przekazując formularz oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, stanowiącego integralną część zawie-ranej Umowy.
7. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez Organizatora w drodze mailowej, oraz drogą telefoniczną w celach związanych z organizacją Kursu lub Warsztatu. 

§3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Klient jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem Uczestnika w Kursie lub Szkoleniu zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej https://ustawieniasystemowe.com/warsztaty-ustawien-systemowych-berta-hellingera/.
2. Opłata za uczestnictwo w Kursie lub Warsztacie obejmuje udział w Kursie lub Warsztacie. Koszt przejazdu Uczestnika/ów na Kurs lub Warsztat oraz zakwaterowania Klient pokrywa we własnym zakresie.
3. Organizator pobiera opłatę za Kurs lub Warsztat z góry.
4. Opłaty należy dokonać przelewem na nr konta: 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612, z dopiskiem IPIRO Małgorzata Rajchert Lewandow-ska Imię i Nazwisko Uczestnika oraz Termin rozpoczęcia Kursu lub Termin dnia Warsztatu.
5. Dokonanie płatności w terminach wymaganych niniejszym Regulami-nem jest warunkiem uczestnictwa w Kursie.
6. Brak zapłaty za Kurs lub Warsztat w wymaganym terminie nie stanowi domniemanej rezygnacji z udziału w Kursie lub Warszta-cie i upoważnia Organizatora do egzekwowania należności w peł-nej wysokości.

$4 OPŁATA WARSZTATU

10. Opłatę w wysokości 100% ceny Warsztatu należy uiścić w ciągu 2 dni od zawarcia umowy.
11. Liczba Uczestników Warsztatu jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników danego Warsztatu decyduje kolejność dokonania wpłat za dany Warsztat. .

§5 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W WARSZTACIE

1. Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w Warsztacie za zwrotem 50% uiszczonej ceny Warsztatu, w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji na 21 dni przed wyznaczoną datą Warsztatu.
2. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpo-częciem Warsztatu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie należy zgłosić mailowo na adres: biuro@ustawieniasystemowe.com
4. Wykreślenie z listy Uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
5. Nieobecność Uczestnika na Warsztacie (bez formalnego zgłosze-nia rezygnacji) nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty 100% ceny Warsztatu.
6. Postanowienia pkt 1-5 powyżej nie dotyczą Klientów będących Kon-sumentami, którzy w przypadku rezygnacji z udziału w Warsztacie bądź nie wzięcia udziału w Warsztacie i niepoinformowania o tym Or-ganizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, są zobowiązani do zapłaty pełnej kwoty faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z udziałem w Warsztacie.
7. Niezależnie od postanowień zawartych w pkt 6 powyżej, Klient będący Konsumentem w każdym przypadku ma prawo (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w punkcie 7 powyżej, Klient może przesłać drogą mailową na adres biu-ro@ustawieniasystemowe.com
9. W razie odstąpienia o umowy w myśl ust. 8 powyżej, Organizator nie-zwłocznie poinformuje Klienta o otrzymaniu jego oświadczenia oraz – jeżeli płatność została już dokonana – zwróci należności uiszczone przez Klienta na poczet ceny Warsztatu w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokona-na została płatność.
10. W przypadku gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od Umowy po upływie terminu wskazanego w ust. 7 niniejszego paragrafu opłata pozostaje bezzwrotna.
11. Opłata pozostaje bezzwrotna gdy Klient będący Konsumentem weźmie udział w Warsztacie, którego termin przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 7.
12. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy w ter-minie krótszym niż 7 dni przed dniem Warsztatu, tj. po przy-stąpieniu przez Organizatora do wykonywania umowy poprzez rozpoczęcie organizowania Warsztatu, Uczestnik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umo-wy. Z uwagi na specyfikę Warsztatu, Organizator szacuje, że koszt spełnienia świadczenia w okresie pomiędzy 7 dniem przed dniem Warsztatu a dniem rozpoczęcia Warsztatu wynosić będzie 50% ceny Warsztatu.

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zasa-dami ochrony danych osobowych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
3. Dane osobowe Klienta i Uczestników przetwarzane są wyłącznie w ce-lach realizacji Umowy, organizacji i realizacji Kursu lub Warsztatu, a także w celu komunikacji z Klientem i Uczestnikami Szkolenia.
4. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie wskazanych w niniejszym rozdziale Regulaminu.
5. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane oso-bowe będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych szko-leniach i usługach.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych w formularzu zgłoszeniowym jako niezbędne powoduje brak możliwości świadczenia usług na rzecz Klienta.
7. Klient oraz Uczestnicy Szkolenia mają dostęp do swoich danych oso-bowych, żądania ich poprawiania i usunięcia. 

§6 ZMIANY LUB ODWOŁANIE TERMINU KURSU LUB WARSZTATU
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kursu lub Warsztatu bądź jego odwołania, w konsekwencji zaistnienia oko-liczności, za które Organizator nie ponosi winy (niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego Kursu lub Warsztatu, obecna sytuacja epidemiologiczna itp.)
2. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora Kurs lub Warsztat nie będą mogły odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu Kursu lub Warsztatu nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie Kursu lub Warsztatu Uczestnicy zo-staną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w For-mularzu.
3. O zmianie terminu Kursu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika, nie później niż na 10 dni przez terminem Kursu.
4. O zmianie terminu Warsztatu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika, nie później niż na 4 dni przez terminem Warsztatu. Klient według swego uznania może żądać zwrotu uiszczonej opłaty za Warsztacie bądź wziąć udział w Warsztatu w zmienionym terminie.
5. W przypadku odwołania Kursu lub Warsztatu, Organizator zwróci uisz-czoną przez Uczestnika opłatę za Kurs lub Warsztat w terminie 3 dni od dnia poinformowania Klienta o odwołaniu Kursu lub Warsztatu.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Przy zawieraniu Umowy nie znajdują zastosowania przepisy art. 661 1-3 k.c. dotyczące ofert zgłaszanych w postaci elektronicznej.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18. 03.2019
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulami-nu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 30 dni od daty opublikowania ich na stronie ustawieniasystemowe.com
5. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zgłoszeń przesłanych i opłaconych przed datą wejścia w życie tych zmian.

Warunki uczestnictwa

Przed pierwszym własnym ustawieniem zaleca się najpierw uczestnictwo w warsztatach w charakterze obserwatora. To pomaga uruchomić własny emocjonalny proces i sprecyzować temat pracy. Doświadczenie pokazuje, że ustawienie jest głębsze i przynosi lepsze rezultaty, kiedy osoba ustawiająca uczestniczyła wcześniej w warsztatach. To zrozumiałe, że biorąc udział w czymś pierwszy raz, jesteśmy ostrożni i mniej otwarci, co przekłada się na przebieg pracy i jej efekty.

Niekiedy prowadzący odmawia przeprowadzenia ustawienia, jeżeli osoba jest odcięta emocjonalnie od zgłaszanego problemu bądź z innych przyczyn niezdolna do przyjęcia pomocy. W takiej sytuacji uczestnik ponosi pełny koszt rezerwacji miejsca (450 za ustawienie indywidualne lub 690 zł za ustawienie pary). Warunek ten uzasadniony jest faktem, iż jest zdecydowanie więcej chętnych do pracy własnej niż miejsc na ustawienie i trzymanie rezerwacji pozbawia innych możliwości skorzystania z pomocy.

Ustawienie robi się w konkretnym celu, żeby rozwiązać określony, ważny życiowo problem.

Koszt uczestnictwa obejmuje własną pracę terapeutyczną i jest jednakowy dla wszystkich ustawiających, mimo iż poszczególne prace mogą różnić się od siebie czasem trwania. Długość każdego ustawienia zależy bowiem od specyfiki problemu, uwarunkowań systemowych, tempa wewnętrznego procesu osoby zgłaszającej problem.

Obowiązuje udział w całych zajęciach.