Szkoła Ustawień Systemowych według Berta Hellingera

BRAK MIEJSC NA XIV EDYCJĘ

Terminy XIV edycji:

szkoła składa się z siedmiu sobotnio-niedzielnych modułów

21-22.10.2023,  18-19.11,  16-17.12,  20-21.01.2024 ; 17-18.02 ; 16-17.03 ;  13-14.04.2024

Godziny spotkań: sobota: 10-19, niedziela: 10-19

Cena:

7 950 za 7 modułów,  płatność w 4 ratach: I rata 2 500 zł do 20 dni od zgłoszenia ( nie później niż 30.09.23 w przypadku zgłoszenia po 10.09 )  ; II rata 2000 zł do 30.09.2023; III rata 2000 zł do 30.11.23;  IV rata 1450zł do 31.01.2024r

5 900 zł dla absolwentów wcześniejszych edycji, możliwa płatność w 3 ratach:  I rata 2 500 zł – do 20 dni od zgłoszenia; II rata 2 000 zł do 30.11.2023; III rata 1 400zł do 31.01.24r. 

Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność wpłat. 

Bonus:

Podczas szkolenia Uczestnicy mogą nieodpłatnie brać udział jako obserwatorzy/reprezentanci w moich warsztatach ustawień systemowych, co jest niezbędne do ćwiczenia się w czuciu Pola i doświadczania porządków systemowych

Prowadząca:

Małgorzata Rajchert-Lewandowska – należę do pierwszych prowadzących ustawienia metodą B. Hellingera w Polsce (poznałam ustawienia w 2000 r. Regularnie prowadzę warsztaty ustawień od 2002 roku ). Jestem uczennicą Berta i Sophie Hellinger . Posiadam europejski certyfikat psychoterapeuty EAP. Jestem superwizorką i nauczycielką psychoterapii.

Tel. kom.: 602 828 216

Proszę o więcej informacji na temat Szkoły

Zgłoszenie do Szkoły Ustawień Systemowych

Cele/Korzyści:

Zdobycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia ustawień grupowych i indywidualnych jako Terapeuta Ustawień Systemowych.

Nauka metody oraz praktykowanie duchowej postawy potrzebnej do prowadzenia ustawień rodzin i ustawień biznesowych.

Przygotowanie uczestników do samodzielnego stosowania różnych form ustawień takich jak ustawienia w grupie, w kontakcie indywidualnym, krótkie interwencje ustawieniowe, wizualizacje.

Rozwój osobisty, emocjonalny i zawodowy.

Praca z własnymi problemami natury rodzinnej, emocjonalnej, zdrowotnej, zawodowej itd.

Dla kogo:

Przedstawiciele profesji, którzy chcą wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w sferze zawodowej, np. psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci różnych metod, coachowie, lekarze, pedagodzy itp.

Osoby zainteresowane rozwojem osobistym, rozwiązywaniem swoich problemów w życiu prywatnym i zawodowym.

Osoby wszelkich profesji, które chcą zostać Terapeutą Ustawień tzn. chcą prowadzić ustawienia grupowe bądź indywidualne

Metoda:

Szkolenie ma charakter warsztatowy z elementami wykładowymi. Uczestnicy poznają założenia teoretyczne i praktykę ustawień systemowych. Doświadczają ustawień z różnych pozycji: obserwatora, reprezentanta, klienta, terapeuty. Uczą się poprzez osobistą pracę, zarówno na forum grupy jak i w podgrupach ćwiczeniowych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest więc gotowość do zaangażowania i otwartości.

Zawartość merytoryczna:

  • Teoria pierwotnego porządku (porządków miłości) i następstwa zaburzeń porządku w systemie
  • Rozumienie i rozpoznawanie dynamik w ustawieniach
  • Ćwiczenie postawy fenomenologicznej oraz postępowania zgodnie z porządkami pomagania
  • Ustawienia osobiste i superwizyjne w grupie (z reprezentantami)
  • Ustawienia osobiste i superwizyjne w kontakcie indywidualnym (z użyciem rekwizytów, np. figurek)

Tematy modułów:

  • Wprowadzenie do Hellingersciencia, porządki miłości między rodzicami i dziećmi.
  • Porządki miłości w relacji partnerskiej
  • Dynamiki prowadzące do choroby oraz porządki miłości prowadzące do zdrowia
  • Ofiary i sprawcy
  • Ustawienia w organizacjach
  • Ustawienia indywidualne na figurkach, kartkach, rekwizytach i wewnętrzne w medytacji – praktyka
  • Ustawienia grupowe – praktyka pod superwizją

Szkoła kończy się uzyskaniem certyfikatu

UWAGA! Osoby zdecydowane na szkolenie, które nie były na moich warsztatach, zapraszam najpierw  na sobotnie warsztaty ustawień w charakterze obserwatora. To pozwoli nam wzajemnie się poznać a Państwu świadomie zdecydować czy odpowiadam Wam jako terapeutka i nauczycielka metody. Jest to bezwzględny warunek uczestnictwa w Szkole.

Warunki uczestnictwa

Szkolenie obejmuje siedem sobotnio-niedzielnych modułów.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu metody ustawień Berta Hellingera otrzymają osoby, które zrealizują cały program szkolenia tzn. wezmą udział we wszystkich 7 dwudniowych modułach i dokonają pełnej opłaty za uczestnictwo we wszystkich zajęciach.

Osoby, które będą nieobecne na jednym z modułów będą miały możliwość odrobienia zajęć i po spełnieniu tego warunku otrzymają zaświadczenie.

Nieobecność na dwóch  modułach i więcej , równoznaczna jest z rezygnacją z Kursu i utratą wpłaty. W takiej sytuacji Uczestnik może kontynuować szkolenie jednak bez możliwosci otrzymania zaświadczenia. 

Jeśli Uczestnicy będą mogli brać udział tylko w jednym dniu któregoś z modułów i tak opłacają całość szkolenia. Nieobecność jednego dnia (tylko w sobotę lub tylko w niedzielę ) lub na dużej części dnia traktowana jest jak nieobecność na całym module.

Odrabianie zajęć:

Uczestnicy, którzy opuścili jeden moduł są zobligowani do odrobienia brakujących dni szkolenia za darmo na warsztatach ustawień lub w przypadku modułu 6 i 7 na kolejnej edycji szkolenia .

Podczas szkolenia Uczestnicy mogą nieodpłatnie brać udział jako obserwatorzy w warsztatach ustawień systemowych.

Warunki rezerwacji miejsca i rezygnacji (regulamin)

Najważniejsze punkty regulaminu:
Warunkiem uczestnictwa w XIV edycji Szkoły jest obecność na co najmniej jednym warsztacie ustawień u Małgorzaty, wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata na konto, która stanowi rezerwację miejsca:

IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612

Termin wpłaty I raty 2500 zł upływa do 20 dni od zgłoszenia, ale nie później niż 30.09.23

Termin wpłaty II raty 2000 zł upływa 30.09.2023

Termin wpłaty III raty 2000 zł upływa 30.11.2023

Termin wpłaty IV raty 1450 zł upływa 31.01.2024

Liczba miejsc w Szkole jest ograniczona – decydująca jest kolejność wpłat. Wpłaty można dokonać nie wcześniej niż po udziale w warsztacie ustawień prowadzonym przez Małgorzatę Rajchert-Lewandowską jako obserwator lub uczestnik.

Uczestnik w każdym przypadku ma prawo (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia i do zwrotu wpłaty I raty. Po upływie 14 dni od zawarcia Umowy, wpłata I raty pozostaje bezzwrotna.

Szczegółowy regulamin poniżej:

REGULAMIN  KURSÓW 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do Kursów, których Organizatorem jest IPIRO Małgorzata Rajchert – Lewandowska, zwana dalej “Organizatorem”.
2. Organizator realizuje Kursy  w zakresie, terminach i w cenach szczegółowo opisanych w ofercie dostępnej pod adresem https://ustawieniasystemowe.com/warsztaty-ustawien-systemowych-berta-hellingera/
3. Kontakt do IPIRO, tel. +48 602 828 216, adres e-mail: biu-ro@ustawieniasystemowe.com lub malgorzata.rl@wp.pl
4. Informacje znajdujące się na stronach ustawieniasystemowe.com nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając Formularz za pomocą Serwisu, składa ofertę zakupu określonego  Kursu, na warunkach podanych w informacji o tym  Kursie.

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
• Organizator – IPIRO Małgorzata Rajchert – Lewandowska.
• Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona do udziału w Kursie, która uiściła opłatę z tytułu uczestnictwa w Kursie.
• Kurs – cykl spotkań odbywających się przez siedem miesięcy w postaci sied-miu weekendowych modułów, każdy z nich trwający dwa dni weekendowe.
• Umowa – umowa zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa jest zawierana na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach kon-sumenta (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 683).

§2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

1. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest przekazanie wypełnionego formularza przez zgłaszającego się do Organizatora, poprzez stronę ustawieniasystemowe.com, w tym akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, oraz po uprzednim udziale w warsztacie ustawień w IPIRO dokonanie opłaty za Kurs.
2. Liczba Uczestników Kursu jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników danego Kursu decyduje kolejność dokonania wpłat za dany Kurs.
3. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym osoba zgłaszająca się zostanie niezwłocznie poinformowany.
4. Po wysłaniu formularza przez osobę zgłaszającą się, fakt jego wpłynięcia do Organizatora zostanie potwierdzony za pomocą doręczonego – na adres poczty elektronicznej podany w formularzu – powiadomienia, zawierającego w szczególności dane Organizatora, informację o zakresie, miejscu, terminie oraz cenie Kursu i warunkach płatności. Chwila otrzymania przez  zgłaszającego się powiadomienia od Organizatora stanowi chwilę zawarcia Umowy, wiążącej obie strony transakcji, na warunkach potwierdzonych w powiadomieniu.
5. Osoba zgłaszająca się zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza reje-stracyjnego błędnych danych Uczestnika.
6. Osoba zgłaszająca się wypełniając i przekazując formularz oświadcza, iż zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu, stanowiącego integralną część zawieranej Umowy.
7. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez Organizatora w drodze mailowej, oraz drogą telefoniczną w celach związanych z organizacją Kursu.

§3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Osoba zgłaszająca się jest zobowiązana do dokonania opłaty związanej z udziałem w Kursie zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej https://ustawieniasystemowe.com/szkolenia 
2. Opłata za uczestnictwo w Kursie obejmuje udział w Kursie. Koszt przejazdu na Kurs oraz zakwaterowania  Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
3. Organizator pobiera opłatę za Kurs z góry.
4. Opłaty należy dokonać przelewem na nr konta: 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612, podając w tytule  Imię i Nazwisko Uczestnika oraz nr raty.
5. Dokonanie płatności w terminach wymaganych niniejszym Regulaminem jest warunkiem uczestnictwa w Kursie.
6. Brak zapłaty za Kurs w wymaganym terminie nie stanowi domniemanej rezygnacji z udziału Uczestnika w Kursie i upoważnia Organizatora do egzekwowania należności w pełnej wysokości.
7. Pierwszą opłatę w wysokości 2500 zł należy uiścić w ciągu 20 dni od zawarcia umowy, jednak nie później niż 30.09.23. Drugą część czyli 2000 zł należy uiścić minimum na 23 dni przed rozpoczęciem Kursu ( 30.09.23 ). Trzecią w wysokości 2000 zł do 30.11.23. Czwartą w wysokości 1450 zł nalezy uiścić do 31.01.2024r.
8. W przypadku, gdy okres pomiędzy zgłoszeniem udziału a planowanym terminem rozpoczęcia Kursu jest krótszy niż 23 dni, warunkiem uczestnictwa w Kursie jest uregulowanie pierwszej raty do 3 dni od zgłoszenia i drugiej opłaty za Kurs najpóźniej do dnia rozpoczęcia Szkolenia.
9. Liczba Uczestników Kursu jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników danego Kursu decyduje kolejność dokonania wpłat za dany Kurs.

§4 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KURSIE
 
1. Uczestnik w każdym przypadku ma prawo (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w punkcie  1. powyżej, Uczestnik może przesłać drogą mailową na adres biu-ro@ustawieniasystemowe.com
3. W razie odstąpienia o umowy w myśl ust. 1. powyżej, Organizator nie-zwłocznie poinformuje Uczestnika o otrzymaniu jego oświadczenia oraz zwróci należności uiszczone przez Uczestnika na poczet Kursu w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność.
4. W przypadku gdy Uczestnik odstąpi od Umowy po upływie terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pierwsza opłata pozostaje bezzwrotna.
5. Pierwsza opłata pozostaje bezzwrotna, jeżeli termin Kursu przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1.
6. Pierwsza opłata pozostaje bezzwrotna, gdy obejmuje okres przypadający po terminie Kursu.
7. Pierwsza opłata pozostaje bezzwrotna, gdy Uczestnik weźmie udział w Kursie, którego termin przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1.
8. Rezygnacja z Kursu podczas jego rozpoczęcia i trwania wiąże się z pełną opłatą za Kurs.
9. Nieobecność Uczestnika na Kursie (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia go z obowiązku zapłaty 100% ceny Kursu. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie bądź nie wzięcia udziału w Kursie i niepoinformowania o tym Organizatora, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z udziałem w Kursie. 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych  Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
3. Dane osobowe Klienta i Uczestników przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji Umowy, organizacji i realizacji Kursu lub Warsztatu, a także w celu komunikacji z Klientem i Uczestnikami Szkolenia.
4. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie wskazanych w niniejszym rozdziale Regulaminu.
5. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych szkoleniach i usługach.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych w formularzu zgłoszeniowym jako niezbędne powoduje brak możliwości świadczenia usług na rzecz Klienta.
7. Klient oraz Uczestnicy Szkolenia mają dostęp do swoich danych oso-bowych, żądania ich poprawiania i usunięcia.

§6 ZMIANY LUB ODWOŁANIE TERMINU KURSU
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kursu lub Warsztatu bądź jego odwołania, w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi winy (niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego Kursu lub Warsztatu, sytuacja epidemiologiczna itp.)
2. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora Kurs lub Warsztat nie będą mogły odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu Kursu lub Warsztatu nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie Kursu lub Warsztatu Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu.
3. O zmianie terminu Kursu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika, nie później niż na 10 dni przez terminem Kursu.
4. O zmianie terminu Warsztatu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika, nie później niż na 4 dni przez terminem Warsztatu. Uczestnik według swego uznania może żądać zwrotu uiszczonej opłaty za Warsztacie bądź wziąć udział w Warsztatu w zmienionym terminie.
5. W przypadku odwołania Kursu lub Warsztatu, Organizator zwróci uisz-czoną przez Uczestnika opłatę za Kurs lub Warsztat w terminie 3 dni od dnia poinformowania Klienta o odwołaniu Kursu lub Warsztatu.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Przy zawieraniu Umowy nie znajdują zastosowania przepisy art. 661 1-3 k.c. dotyczące ofert zgłaszanych w postaci elektronicznej.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18. 03.2020
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 30 dni od daty opublikowania ich na stronie ustawieniasystemowe.com
5. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zgłoszeń przesłanych i opłaconych przed datą wejścia w życie tych zmian.

Szkoła Ustawień Systemowych według Berta Hellingera

BRAK MIEJSC NA XIV EDYCJĘ

Cele/Korzyści:

Zdobycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia ustawień grupowych i indywidualnych jako Terapeuta Ustawień Systemowych.

Nauka metody oraz praktykowanie duchowej postawy potrzebnej do prowadzenia ustawień rodzin i ustawień biznesowych.

Przygotowanie uczestników do samodzielnego stosowania różnych form ustawień takich jak ustawienia w grupie, w kontakcie indywidualnym, krótkie interwencje ustawieniowe, wizualizacje.

Rozwój osobisty, emocjonalny i zawodowy.

Praca z własnymi problemami natury rodzinnej, emocjonalnej, zdrowotnej, zawodowej itd.

Dla kogo:

Osoby wszelkich profesji, które chcą zostać Terapeutą Ustawień tzn. chcą samodzielnie prowadzić ustawienia grupowe bądź indywidualne.

Przedstawiciele profesji związanych z pomaganiem, którzy chcą wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w sferze zawodowej, np. psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci różnych metod, coachowie, lekarze, pedagodzy itp.

Osoby zainteresowane rozwojem osobistym, rozwiązywaniem swoich problemów w życiu prywatnym i zawodowym.

Metoda:

Szkolenie ma charakter warsztatowy z elementami wykładowymi. Uczestnicy poznają założenia teoretyczne i praktykę ustawień systemowych. Doświadczają ustawień z różnych pozycji: obserwatora, reprezentanta, klienta, terapeuty. Uczą się poprzez osobistą pracę, zarówno na forum grupy jak i w podgrupach ćwiczeniowych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest więc gotowość do zaangażowania i otwartości.

Zawartość merytoryczna:

  • Teoria pierwotnego porządku (porządków miłości) i następstwa zaburzeń porządku w systemie
  • Rozumienie i rozpoznawanie dynamik w ustawieniach
  • Ćwiczenie postawy fenomenologicznej oraz postępowania zgodnie z porządkami pomagania
  • Ustawienia osobiste i superwizyjne w grupie (z reprezentantami)
  • Ustawienia osobiste i superwizyjne w kontakcie indywidualnym (z użyciem rekwizytów, np. figurek)

Tematy modułów:

  • Wprowadzenie do Hellingersciencia, porządki miłości między rodzicami i dziećmi.
  • Porządki miłości w relacji partnerskiej
  • Dynamiki prowadzące do choroby oraz porządki miłości prowadzące do zdrowia
  • Ofiary i sprawcy
  • Ustawienia w organizacjach
  • Ustawienia indywidualne na figurkach, kartkach, rekwizytach i wewnętrzne w medytacji – praktyka
  • Ustawienia grupowe – praktyka pod superwizją

Szkoła kończy się uzyskaniem certyfikatu

UWAGA! Osoby zdecydowane na szkolenie, które nie były na moich warsztatach, zapraszam najpierw  na sobotnie warsztaty ustawień w charakterze obserwatora. To pozwoli nam wzajemnie się poznać a Państwu świadomie zdecydować czy odpowiadam Wam jako terapeutka i nauczycielka metody. Jest to bezwzględny warunek uczestnictwa w Szkole Ustawień Systemowych.

Terminy:

Szkolenie obejmuje siedem sobotnio-niedzielnych modułów.

Terminy XIV edycji:

21-22.10.2023,  18-19.11,  16-17.12,  20-21.01.2024 ; 17-18.02 ; 16-17.03 ;  13-14.04.2024

Godziny spotkań: sobota: 10-19, niedziela: 10-19

Cena:

7 950 zł za 7 modułów,  płatność w 4 ratach: I rata 2 500 zł do 20 dni od zgłoszenia ( nie później niż 30.09.23 w przypadku zgłoszenia po 10.09 )  ; II rata 2000 zł do 30.09.2023; III rata 2 000 zł do 30.11.23;  IV rata 1450zł do 31.01.2024r

5 900 zł dla absolwentów wcześniejszych edycji, możliwa płatność w 3 ratach:  I rata 2 500 zł – do 20 dni od zgłoszenia; II rata 2 000 zł do 30.11.2023; III rata 1400zł do 31.01.24r. 

Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność wpłat.

Bonus:

Podczas trwania szkolenia Uczestnicy mogą nieodpłatnie brać udział jako obserwatorzy w moich warsztatach ustawień systemowych, co jest niezbędne do ćwiczenia się w czuciu Pola i doświadczania porządków systemowych.

Prowadząca: 

Małgorzata Rajchert-Lewandowska – należę do pierwszych prowadzących ustawienia metodą B. Hellingera w Polsce (poznałam ustawienia w 2000 r. Regularnie prowadzę warsztaty ustawień od 2002 roku ). Jestem uczennicą Berta i Sophie Hellinger . Posiadam europejski certyfikat psychoterapeuty EAP. Jestem superwizorką i nauczycielką psychoterapii.

Tel. kom.: 602 828 216

Zgłoszenie do Szkoły Ustawień Systemowych

Warunki uczestnictwa

Szkolenie obejmuje siedem sobotnio-niedzielnych modułów.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu metody ustawień Berta Hellingera otrzymają osoby, które zrealizują cały program szkolenia tzn. wezmą udział we wszystkich 7 dwudniowych modułach i dokonają pełnej opłaty za uczestnictwo we wszystkich zajęciach. Osoby, które będą nieobecne na jednym module będą miały możliwość odrobienia zajęć i po spełnieniu tego warunku otrzymają zaświadczenie. Nieobecność na dwóch i więcej modułach , równoznaczna jest z rezygnacją z cyklu i utratą wpłaty. W takiej sytuacji Uczestnik może kontynuować szkolenie jednak bez możliwosci otrzymania zaświadczenia.  Jeśli uczestnicy będą mogli brać udział tylko w jednym dniu któregoś z modułów i tak opłacają całość szkolenia. Nieobecność jednego dnia (tylko w sobotę lub tylko w niedzielę ) lub na dużej części dnia traktowana jest jak nieobecność na całym module.

Odrabianie zajęć: Uczestnicy, którzy opuścili jeden moduł są zobligowani do odrobienia brakujących dni szkolenia za darmo na warsztatach ustawień lub w przypadku modułu 6 i 7 na kolejnej edycji szkolenia

Podczas szkolenia Uczestnicy mogą nieodpłatnie brać udział jako obserwatorzy w warsztatach ustawień systemowych.

Warunki rezerwacji i rezygnacji (Regulamin)

 

Najważniejsze punkty regulaminu

Warunkiem uczestnictwa w XIV edycji Szkoły jest obecność na co najmniej jednym warsztacie ustawień u Małgorzaty Rajchert-Lewandowskiej , przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata na konto, która stanowi wiążącą rezerwację miejsca:

IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612

Termin wpłaty I raty 2500 zł upływa do 20 dni od zgłoszenia, ale nie później niż 30.09.2023

Termin wpłaty II raty 2000 zł upływa 30.09.2023

Termin wpłaty III raty 2000 zł upływa 30.11.2023

Termin wpłaty IV raty 1450 zł upływa 31.01.2024

Liczba miejsc w Szkole jest ograniczona – decydująca jest kolejność wpłat. Wpłaty można dokonać nie wcześniej niż po udziale w warsztacie ustawień prowadzonym przez Małgorzatę Rajchert-Lewandowską jako obserwator lub uczestnik.

Uczestnik w każdym przypadku ma prawo (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia i do zwrotu wpłaty I raty. Po upływie 14 dni od zawarcia Umowy, wpłata I raty pozostaje bezzwrotna.

Szczegółowy regulamin poniżej:

REGULAMIN  KURSÓW 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do Kursów, których Organizatorem jest IPIRO Małgorzata Rajchert – Lewandowska, zwana dalej “Organizatorem”.
2. Organizator realizuje Kursy  w zakresie, terminach i w cenach szczegółowo opisanych w ofercie dostępnej pod adresem https://ustawieniasystemowe.com/warsztaty-ustawien-systemowych-berta-hellingera/
3. Kontakt do IPIRO, tel. +48 602 828 216, adres e-mail: biu-ro@ustawieniasystemowe.com lub malgorzata.rl@wp.pl
4. Informacje znajdujące się na stronach ustawieniasystemowe.com nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając Formularz za pomocą Serwisu, składa ofertę zakupu określonego  Kursu, na warunkach podanych w informacji o tym  Kursie.

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
• Organizator – IPIRO Małgorzata Rajchert – Lewandowska.
• Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona do udziału w Kursie, która uiściła opłatę z tytułu uczestnictwa w Kursie.
• Kurs – cykl spotkań odbywających się przez siedem miesięcy w postaci sied-miu weekendowych modułów, każdy z nich trwający dwa dni weekendowe.
• Umowa – umowa zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa jest zawierana na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach kon-sumenta (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 683).

§2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

1. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest przekazanie wypełnionego formularza przez zgłaszającego się do Organizatora, poprzez stronę ustawieniasystemowe.com, w tym akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, oraz po uprzednim udziale w warsztacie ustawień w IPIRO dokonanie opłaty za Kurs.
2. Liczba Uczestników Kursu jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników danego Kursu decyduje kolejność dokonania wpłat za dany Kurs.
3. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym osoba zgłaszająca się zostanie niezwłocznie poinformowany.
4. Po wysłaniu formularza przez osobę zgłaszającą się, fakt jego wpłynięcia do Organizatora zostanie potwierdzony za pomocą doręczonego – na adres poczty elektronicznej podany w formularzu – powiadomienia, zawierającego w szczególności dane Organizatora, informację o zakresie, miejscu, terminie oraz cenie Kursu i warunkach płatności. Chwila otrzymania przez  zgłaszającego się powiadomienia od Organizatora stanowi chwilę zawarcia Umowy, wiążącej obie strony transakcji, na warunkach potwierdzonych w powiadomieniu.
5. Osoba zgłaszająca się zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza reje-stracyjnego błędnych danych Uczestnika.
6. Osoba zgłaszająca się wypełniając i przekazując formularz oświadcza, iż zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu, stanowiącego integralną część zawieranej Umowy.
7. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez Organizatora w drodze mailowej, oraz drogą telefoniczną w celach związanych z organizacją Kursu.

§3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Osoba zgłaszająca się jest zobowiązana do dokonania opłaty związanej z udziałem w Kursie zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej https://ustawieniasystemowe.com/szkolenia 
2. Opłata za uczestnictwo w Kursie obejmuje udział w Kursie. Koszt przejazdu na Kurs oraz zakwaterowania  Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
3. Organizator pobiera opłatę za Kurs z góry.
4. Opłaty należy dokonać przelewem na nr konta: 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612, podając w tytule  Imię i Nazwisko Uczestnika oraz nr raty.
5. Dokonanie płatności w terminach wymaganych niniejszym Regulaminem jest warunkiem uczestnictwa w Kursie.
6. Brak zapłaty za Kurs w wymaganym terminie nie stanowi domniemanej rezygnacji z udziału Uczestnika w Kursie i upoważnia Organizatora do egzekwowania należności w pełnej wysokości.
7. Pierwszą opłatę w wysokości 2500 zł należy uiścić w ciągu 20 dni od zawarcia umowy, jednak nie później niż 30.09.23. Drugą część czyli 2000 zł należy uiścić minimum na 23 dni przed rozpoczęciem Kursu ( 30.09.23 ). Trzecią w wysokości 2000 zł do 30.11.23. Czwartą w wysokości 1450 zł nalezy uiścić do 31.01.2024r.
8. W przypadku, gdy okres pomiędzy zgłoszeniem udziału a planowanym terminem rozpoczęcia Kursu jest krótszy niż 23 dni, warunkiem uczestnictwa w Kursie jest uregulowanie pierwszej raty do 3 dni od zgłoszenia i drugiej opłaty za Kurs najpóźniej do dnia rozpoczęcia Szkolenia.
9. Liczba Uczestników Kursu jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników danego Kursu decyduje kolejność dokonania wpłat za dany Kurs.

§4 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KURSIE
 
1. Uczestnik w każdym przypadku ma prawo (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w punkcie  1. powyżej, Uczestnik może przesłać drogą mailową na adres biu-ro@ustawieniasystemowe.com
3. W razie odstąpienia o umowy w myśl ust. 1. powyżej, Organizator nie-zwłocznie poinformuje Uczestnika o otrzymaniu jego oświadczenia oraz zwróci należności uiszczone przez Uczestnika na poczet Kursu w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność.
4. W przypadku gdy Uczestnik odstąpi od Umowy po upływie terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pierwsza opłata pozostaje bezzwrotna.
5. Pierwsza opłata pozostaje bezzwrotna, jeżeli termin Kursu przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1.
6. Pierwsza opłata pozostaje bezzwrotna, gdy obejmuje okres przypadający po terminie Kursu.
7. Pierwsza opłata pozostaje bezzwrotna, gdy Uczestnik weźmie udział w Kursie, którego termin przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1.
8. Rezygnacja z Kursu podczas jego rozpoczęcia i trwania wiąże się z pełną opłatą za Kurs.
9. Nieobecność Uczestnika na Kursie (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia go z obowiązku zapłaty 100% ceny Kursu. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie bądź nie wzięcia udziału w Kursie i niepoinformowania o tym Organizatora, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z udziałem w Kursie. 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych  Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
3. Dane osobowe Klienta i Uczestników przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji Umowy, organizacji i realizacji Kursu lub Warsztatu, a także w celu komunikacji z Klientem i Uczestnikami Szkolenia.
4. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie wskazanych w niniejszym rozdziale Regulaminu.
5. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych szkoleniach i usługach.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych w formularzu zgłoszeniowym jako niezbędne powoduje brak możliwości świadczenia usług na rzecz Klienta.
7. Klient oraz Uczestnicy Szkolenia mają dostęp do swoich danych oso-bowych, żądania ich poprawiania i usunięcia.

§6 ZMIANY LUB ODWOŁANIE TERMINU KURSU
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kursu lub Warsztatu bądź jego odwołania, w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi winy (niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego Kursu lub Warsztatu, sytuacja epidemiologiczna itp.)
2. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora Kurs lub Warsztat nie będą mogły odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu Kursu lub Warsztatu nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie Kursu lub Warsztatu Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu.
3. O zmianie terminu Kursu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika, nie później niż na 10 dni przez terminem Kursu.
4. O zmianie terminu Warsztatu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika, nie później niż na 4 dni przez terminem Warsztatu. Uczestnik według swego uznania może żądać zwrotu uiszczonej opłaty za Warsztacie bądź wziąć udział w Warsztatu w zmienionym terminie.
5. W przypadku odwołania Kursu lub Warsztatu, Organizator zwróci uisz-czoną przez Uczestnika opłatę za Kurs lub Warsztat w terminie 3 dni od dnia poinformowania Klienta o odwołaniu Kursu lub Warsztatu.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Przy zawieraniu Umowy nie znajdują zastosowania przepisy art. 661 1-3 k.c. dotyczące ofert zgłaszanych w postaci elektronicznej.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18. 03.2020
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 30 dni od daty opublikowania ich na stronie ustawieniasystemowe.com
5. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zgłoszeń przesłanych i opłaconych przed datą wejścia w życie tych zmian.