Szkoła Ustawień Systemowych według Berta Hellingera

W maju zaczynamy zapisy na XV edycję.

Warunkiem zapisu jest udział w trzech jednodniowych warsztatach ustawień systemowych w charakterze obserwatora lub z własną pracą.

XV edycja rozpocznie się po wakacjach. Będzie składała się
z siedmiu trzydniowych modułów (piątek, sobota, niedziela). 

Koszt 11 900 zł. Rozkład rat znajduje się w warunkach rezerwacji miejsca i rezygnacji (regulamin). Dla absolwentów poprzednich edycji 10 900 zł.

TERMINY:

27-29.09.2024; 29.11-01.12.2024; 17-19.01.2025;
07-09.03.2025; 09-11.05.2025; 27-29.06.2025; 05-07.09.2025

Liczy się kolejność wpłat, po otrzymaniu od nas maila potwierdzającego przyjęcie na Szkołę. Wpłaty wysłane bez potwierdzenia przyjęcia zostaną zwrócone. 

Moduł zaczyna się w piątek o godzinie 10:00 i kończy w niedziele około godziny 18:00. Dokładne godziny podamy przed zajęciami. 

Bonus:

Podczas szkolenia Uczestnicy mogą nieodpłatnie brać udział jako obserwatorzy/reprezentanci w moich warsztatach ustawień systemowych, co jest niezbędne do ćwiczenia się w czuciu Pola i doświadczania porządków systemowych

Prowadząca:

Małgorzata Rajchert-Lewandowska – należę do pierwszych terapeutów ustawień metodą B. Hellingera w Polsce (poznałam ustawienia w 2000 r. Regularnie prowadzę warsztaty ustawień od 2002 roku ). Jestem uczennicą Berta i Sophie Hellinger. Posiadam europejski certyfikat psychoterapeuty EAP. Jestem superwizorką i nauczycielką psychoterapii.

Tel. kom.: 602 828 216

Proszę o więcej informacji na temat Szkoły

Zgłoszenie do Szkoły Ustawień Systemowych

Cele/Korzyści:

Zdobycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia ustawień grupowych i indywidualnych jako Terapeuta Ustawień Systemowych.

Nauka metody oraz praktykowanie duchowej postawy potrzebnej do prowadzenia ustawień rodzin i ustawień biznesowych.

Przygotowanie uczestników do samodzielnego stosowania różnych form ustawień takich jak ustawienia w grupie, w kontakcie indywidualnym, krótkie interwencje ustawieniowe, wizualizacje.

Rozwój osobisty, emocjonalny i zawodowy.

Praca z własnymi problemami natury rodzinnej, emocjonalnej, zdrowotnej, zawodowej itd.

Dla kogo:

Przedstawiciele profesji, którzy chcą wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w sferze zawodowej, np. psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci różnych metod, coachowie, lekarze, pedagodzy itp.

Osoby zainteresowane rozwojem osobistym, rozwiązywaniem swoich problemów w życiu prywatnym i zawodowym.

Osoby wszelkich profesji, które chcą zostać Terapeutą Ustawień tzn. chcą prowadzić ustawienia grupowe bądź indywidualne

Metoda:

Szkolenie ma charakter warsztatowy z elementami wykładowymi. Uczestnicy poznają założenia teoretyczne i praktykę ustawień systemowych. Doświadczają ustawień z różnych pozycji: obserwatora, reprezentanta, klienta, terapeuty. Uczą się poprzez osobistą pracę, zarówno na forum grupy jak i w podgrupach ćwiczeniowych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest więc gotowość do zaangażowania i otwartości.

Zawartość merytoryczna:

  • Teoria pierwotnego porządku (porządków miłości) i następstwa zaburzeń porządku w systemie
  • Rozumienie i rozpoznawanie dynamik w ustawieniach
  • Ćwiczenie postawy fenomenologicznej oraz postępowania zgodnie z porządkami pomagania
  • Ustawienia osobiste i superwizyjne w grupie (z reprezentantami)
  • Ustawienia osobiste i superwizyjne w kontakcie indywidualnym (z użyciem rekwizytów, np. figurek)

Tematy modułów:

  • Wprowadzenie do Hellingersciencia, porządki miłości między rodzicami i dziećmi.
  • Porządki miłości w relacji partnerskiej
  • Dynamiki prowadzące do choroby oraz porządki miłości prowadzące do zdrowia
  • Ofiary i sprawcy
  • Ustawienia w organizacjach
  • Ustawienia indywidualne na figurkach, kartkach, rekwizytach i wewnętrzne w medytacji – praktyka
  • Ustawienia grupowe – praktyka pod superwizją

Szkoła kończy się uzyskaniem certyfikatu

UWAGA! Osoby zdecydowane na szkolenie, które nie były na moich warsztatach, zapraszam najpierw  na sobotnie warsztaty ustawień w charakterze obserwatora. To pozwoli nam wzajemnie się poznać a Państwu świadomie zdecydować czy odpowiadam Wam jako terapeutka i nauczycielka metody. Udział w prowadzonych przeze mnie trzech jednodniowych warsztatach ustawień w charakterze obserwatora lub z pracą własną w ciągu ostatnich pięciu lat to bezwzględny warunek zapisu na Szkołę. Terminy modułów XV edycji zostaną podane na początku maja. 

Warunki uczestnictwa

Szkolenie obejmuje siedem trzydniowych (piątek, sobota, niedziela) modułów.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu metody ustawień Berta Hellingera otrzymają osoby, które zrealizują cały program szkolenia tzn. wezmą udział we wszystkich 7 trzydniowych modułach i dokonają pełnej opłaty za uczestnictwo we wszystkich zajęciach.

Osoby nieobecne na jednym z modułów będą miały możliwość odrobienia zajęć i po spełnieniu tego warunku otrzymają zaświadczenie.

Nieobecność na dwóch modułach i więcej, równoznaczna jest z rezygnacją z Kursu i utratą wpłaty. W takiej sytuacji Uczestnik może kontynuować szkolenie jednak bez możliwości otrzymania zaświadczenia. 

Jeśli Uczestnicy będą mogli brać udział tylko w jednym dniu któregoś z modułów i tak opłacają całość szkolenia. Nieobecność jednego dnia lub na dużej części dnia traktowana jest jak nieobecność na całym module.

Odrabianie zajęć:

Uczestnicy, którzy opuścili jeden moduł są zobligowani do odrobienia brakujących dni szkolenia za darmo na warsztatach ustawień lub w przypadku modułu 6 i 7 na kolejnej edycji szkolenia .

Podczas szkolenia Uczestnicy mogą nieodpłatnie brać udział jako obserwatorzy w warsztatach ustawień systemowych.

Warunki rezerwacji miejsca i rezygnacji (regulamin)

Najważniejsze punkty regulaminu:
Warunkiem uczestnictwa w XV edycji Szkoły jest obecność na co najmniej trzech warsztatach ustawień u Małgorzaty Rajchert-Lewandowskiej w charakterze obserwatora/reprezentanta albo z pracą własną, wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz po otrzymaniu potwierdzenia mailowego z biura z przyjęciem do Szkoły, wpłata na konto, która stanowi rezerwację miejsca:

IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612

Termin wpłaty I raty 3000 zł upływa do 21 dni od otrzymania mailem prośby o wpłatę, ale nie później niż 31.08.24

Termin wpłaty II raty 3000 zł upływa 20.09.2024

Termin wpłaty III raty 3000 zł upływa 31.12.2024

Termin wpłaty IV raty 2900 zł upływa 31.03.2025

Liczba miejsc w Szkole jest ograniczona – decydująca jest kolejność wpłat. Wpłaty można dokonać nie wcześniej niż po udziale w trzech warsztatach ustawień prowadzonych przez Małgorzatę Rajchert-Lewandowską jako obserwator lub uczestnik.

Uczestnik w każdym przypadku ma prawo (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia i do zwrotu wpłaty I raty. Po upływie 14 dni od zawarcia Umowy, wpłata I raty pozostaje bezzwrotna.

Szczegółowy regulamin poniżej:

REGULAMIN  KURSÓW 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do Kursów, których Organizatorem jest IPIRO Małgorzata Rajchert – Lewandowska, zwana dalej “Organizatorem”.
2. Organizator realizuje Kursy  w zakresie, terminach i w cenach szczegółowo opisanych w ofercie dostępnej pod adresem https://ustawieniasystemowe.com/warsztaty-ustawien-systemowych-berta-hellingera/
3. Kontakt do IPIRO, tel. +48 602 828 216, adres e-mail: biu-ro@ustawieniasystemowe.com lub malgorzata.rl@wp.pl
4. Informacje znajdujące się na stronach ustawieniasystemowe.com nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając Formularz za pomocą Serwisu, składa ofertę zakupu określonego  Kursu, na warunkach podanych w informacji o tym  Kursie.

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
• Organizator – IPIRO Małgorzata Rajchert – Lewandowska.
• Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona do udziału w Kursie, która uiściła opłatę z tytułu uczestnictwa w Kursie.
• Kurs – cykl spotkań odbywających się przez siedem miesięcy w postaci sied-miu weekendowych modułów, każdy z nich trwający dwa dni weekendowe.
• Umowa – umowa zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa jest zawierana na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach kon-sumenta (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 683).

§2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

1. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest przekazanie wypełnionego formularza przez zgłaszającego się do Organizatora, poprzez stronę ustawieniasystemowe.com, w tym akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, oraz po uprzednim udziale w warsztacie ustawień w IPIRO dokonanie opłaty za Kurs.
2. Liczba Uczestników Kursu jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników danego Kursu decyduje kolejność dokonania wpłat za dany Kurs. Wpłaty należy dokonać nie wcześniej, niż po otrzymaniu od Organizatora prośby o nią w mailu.
3. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym osoba zgłaszająca się zostanie niezwłocznie poinformowana.
4. Po wysłaniu formularza przez osobę zgłaszającą się, fakt jego wpłynięcia do Organizatora zostanie potwierdzony za pomocą doręczonego – na adres poczty elektronicznej podany w formularzu – powiadomienia na temat dalszych warunków rekrutacji. Po spełnieniu wszystkich warunków (uczestnictwo w trzech jednodniowych warsztatach oraz przesłanie zgłoszenia) osoba zgłaszająca się otrzyma od Organizatora maila zawierającego w szczególności dane Organizatora, informację o zakresie, miejscu, terminie oraz cenie Kursu i warunkach płatności. Moment zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora stanowi chwilę zawarcia Umowy, wiążącej obie strony transakcji, na warunkach potwierdzonych w mailu od Organizatora, o którym mowa w pkt. 4.
5. Osoba zgłaszająca się zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
6. Osoba zgłaszająca się wypełniając i przekazując formularz oświadcza, iż zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu, stanowiącego integralną część zawieranej Umowy.
7. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez Organizatora w drodze mailowej, oraz drogą telefoniczną w celach związanych z organizacją Kursu.

§3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Osoba zgłaszająca się jest zobowiązana do dokonania opłaty związanej z udziałem w Kursie zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej https://ustawieniasystemowe.com/szkolenia
2. Opłata za uczestnictwo w Kursie obejmuje udział w Kursie. Koszt przejazdu na Kurs oraz zakwaterowania i wyżywienia Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
3. Organizator pobiera opłatę za Kurs w ratach zgodnie z harmonogramem podanym w warunkach rezerwacji.
4. Opłaty należy dokonać przelewem na nr konta: 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612, podając w tytule Imię i Nazwisko Uczestnika oraz nr raty.
5. Dokonanie płatności w terminach wymaganych niniejszym Regulaminem jest warunkiem uczestnictwa w Kursie.
6. Brak zapłaty za Kurs w wymaganym terminie nie stanowi domniemanej rezygnacji z udziału Uczestnika w Kursie i upoważnia Organizatora do egzekwowania należności w pełnej wysokości.
7. Pierwszą opłatę w wysokości 3000 zł należy uiścić w ciągu 21 dni od zawarcia umowy, jednak nie później niż 31.08.24. Drugą część czyli 3000 zł należy uiścić do dnia 20.09.24. Trzecią w wysokości 3000 zł do 31.12.24. Czwartą w wysokości 2900 zł należy uiścić do 31.03.2025 r.
8. W przypadku, gdy okres pomiędzy zgłoszeniem udziału a planowanym terminem rozpoczęcia Kursu jest krótszy niż 27 dni, warunkiem uczestnictwa w Kursie jest uregulowanie pierwszej raty do 3 dni od zgłoszenia i drugiej opłaty za Kurs najpóźniej do dnia rozpoczęcia Szkolenia.
9. Liczba Uczestników Kursu jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników danego Kursu decyduje kolejność dokonania wpłat za dany Kurs po spełnieniu warunków rekrutacji i otrzymaniu z biura maila z prośbą o wpłatę.

§4 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KURSIE
 
1. Uczestnik w każdym przypadku ma prawo (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w punkcie  1. powyżej, Uczestnik może przesłać drogą mailową na adres biu-ro@ustawieniasystemowe.com
3. W razie odstąpienia o umowy w myśl ust. 1. powyżej, Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o otrzymaniu jego oświadczenia oraz zwróci należności uiszczone przez Uczestnika na poczet Kursu w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność.
4. W przypadku gdy Uczestnik odstąpi od Umowy po upływie terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pierwsza opłata pozostaje bezzwrotna.
5. Pierwsza opłata pozostaje bezzwrotna, jeżeli termin Kursu przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1.
6. Pierwsza opłata pozostaje bezzwrotna, gdy obejmuje okres przypadający po terminie Kursu.
7. Pierwsza opłata pozostaje bezzwrotna, gdy Uczestnik weźmie udział w Kursie, którego termin przypada przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1.
8. Rezygnacja z Kursu podczas jego rozpoczęcia i trwania wiąże się z pełną opłatą za Kurs (11 900 zł).
9. Nieobecność Uczestnika na Kursie (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia go z obowiązku zapłaty 100% ceny Kursu. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie bądź nie wzięcia udziału w Kursie i niepoinformowania o tym Organizatora, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z udziałem w Kursie. 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych  Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
3. Dane osobowe Klienta i Uczestników przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji Umowy, organizacji i realizacji Kursu lub Warsztatu, a także w celu komunikacji z Klientem i Uczestnikami Szkolenia.
4. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie wskazanych w niniejszym rozdziale Regulaminu.
5. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych szkoleniach i usługach.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych w formularzu zgłoszeniowym jako niezbędne powoduje brak możliwości świadczenia usług na rzecz Klienta.
7. Klient oraz Uczestnicy Szkolenia mają dostęp do swoich danych oso-bowych, żądania ich poprawiania i usunięcia.

§6 ZMIANY LUB ODWOŁANIE TERMINU KURSU
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kursu lub Warsztatu bądź jego odwołania, w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi winy (niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego Kursu lub Warsztatu, sytuacja epidemiologiczna itp.)
2. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora Kurs lub Warsztat nie będą mogły odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu Kursu lub Warsztatu nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie Kursu lub Warsztatu Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu.
3. O zmianie terminu Kursu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika, nie później niż na 10 dni przez terminem Kursu.
4. O zmianie terminu Warsztatu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika, nie później niż na 4 dni przez terminem Warsztatu. Uczestnik według swego uznania może żądać zwrotu uiszczonej opłaty za Warsztacie bądź wziąć udział w Warsztatu w zmienionym terminie.
5. W przypadku odwołania Kursu lub Warsztatu, Organizator zwróci uisz-czoną przez Uczestnika opłatę za Kurs lub Warsztat w terminie 3 dni od dnia poinformowania Klienta o odwołaniu Kursu lub Warsztatu.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Przy zawieraniu Umowy nie znajdują zastosowania przepisy art. 661 1-3 k.c. dotyczące ofert zgłaszanych w postaci elektronicznej.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18. 03.2020. Ostatnia modyfikacja dotycząca wysokości rat 26.03.2024.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 30 dni od daty opublikowania ich na stronie ustawieniasystemowe.com
5. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zgłoszeń przesłanych i opłaconych przed datą wejścia w życie tych zmian.

Szkoła Ustawień Systemowych według Berta Hellingera

W maju zaczynamy zapisy na XV edycję.

Cele/Korzyści:

Zdobycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia ustawień grupowych i indywidualnych jako Terapeuta Ustawień Systemowych.

Nauka metody oraz praktykowanie duchowej postawy potrzebnej do prowadzenia ustawień rodzin i ustawień biznesowych.

Przygotowanie uczestników do samodzielnego stosowania różnych form ustawień takich jak ustawienia w grupie, w kontakcie indywidualnym, krótkie interwencje ustawieniowe, wizualizacje.

Rozwój osobisty, emocjonalny i zawodowy.

Praca z własnymi problemami natury rodzinnej, emocjonalnej, zdrowotnej, zawodowej itd.

Dla kogo:

Osoby wszelkich profesji, które chcą zostać Terapeutą Ustawień tzn. chcą samodzielnie prowadzić ustawienia grupowe bądź indywidualne.

Przedstawiciele profesji związanych z pomaganiem, którzy chcą wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w sferze zawodowej, np. psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci różnych metod, coachowie, lekarze, pedagodzy itp.

Osoby zainteresowane rozwojem osobistym, rozwiązywaniem swoich problemów w życiu prywatnym i zawodowym.

Metoda:

Szkolenie ma charakter warsztatowy z elementami wykładowymi. Uczestnicy poznają założenia teoretyczne i praktykę ustawień systemowych. Doświadczają ustawień z różnych pozycji: obserwatora, reprezentanta, klienta, terapeuty. Uczą się poprzez osobistą pracę, zarówno na forum grupy jak i w podgrupach ćwiczeniowych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest więc gotowość do zaangażowania i otwartości.

Zawartość merytoryczna:

  • Teoria pierwotnego porządku (porządków miłości) i następstwa zaburzeń porządku w systemie
  • Rozumienie i rozpoznawanie dynamik w ustawieniach
  • Ćwiczenie postawy fenomenologicznej oraz postępowania zgodnie z porządkami pomagania
  • Ustawienia osobiste i superwizyjne w grupie (z reprezentantami)
  • Ustawienia osobiste i superwizyjne w kontakcie indywidualnym (z użyciem rekwizytów, np. figurek)

Tematy modułów:

  • Wprowadzenie do Hellingersciencia, porządki miłości między rodzicami i dziećmi.
  • Porządki miłości w relacji partnerskiej
  • Dynamiki prowadzące do choroby oraz porządki miłości prowadzące do zdrowia
  • Ofiary i sprawcy
  • Ustawienia w organizacjach
  • Ustawienia indywidualne na figurkach, kartkach, rekwizytach i wewnętrzne w medytacji – praktyka
  • Ustawienia grupowe – praktyka pod superwizją

Szkoła kończy się uzyskaniem certyfikatu

UWAGA! Osoby zdecydowane na szkolenie, które nie były na moich warsztatach, zapraszam najpierw  na sobotnie warsztaty ustawień w charakterze obserwatora. To pozwoli nam wzajemnie się poznać a Państwu świadomie zdecydować czy odpowiadam Wam jako terapeutka i nauczycielka metody. Udział w prowadzonych przeze mnie trzech jednodniowych warsztatach ustawień w charakterze obserwatora lub z pracą własną w ciągu ostatnich pięciu lat to bezwzględny warunek zapisu na Szkołę. Terminy modułów XV edycji zostaną podane na początku maja. 

Warunkiem zapisu jest udział w trzech jednodniowych warsztatach ustawień systemowych w charakterze obserwatora lub z własną pracą.

XV edycja rozpocznie się po wakacjach. Będzie składała się
z siedmiu trzydniowych modułów (piątek, sobota, niedziela).  

Koszt 11 900 zł. Rozkład rat znajduje się w warunkach rezerwacji miejsca i rezygnacji (regulamin). Dla absolwentów poprzednich edycji 10 900 zł.

TERMINY:

27-29.09.2024; 29.11-01.12.2024; 17-19.01.2025;
07-09.03.2025; 09-11.05.2025; 27-29.06.2025; 05-07.09.2025

Liczy się kolejność wpłat, po otrzymaniu od nas maila potwierdzającego przyjęcie na Szkołę. Wpłaty wysłane bez potwierdzenia przyjęcia zostaną zwrócone. 

Moduł zaczyna się w piątek o godzinie 10:00 i kończy w niedziele około godziny 18:00. Dokładne godziny podamy przed zajęciami. 

Bonus:

Podczas trwania szkolenia Uczestnicy mogą nieodpłatnie brać udział jako obserwatorzy w moich warsztatach ustawień systemowych, co jest niezbędne do ćwiczenia się w czuciu Pola i doświadczania porządków systemowych.

Prowadząca: 

Małgorzata Rajchert-Lewandowska – należę do pierwszych terapeutów ustawień metodą B. Hellingera w Polsce (poznałam ustawienia w 2000 r. Regularnie prowadzę warsztaty ustawień od 2002 roku ). Jestem uczennicą Berta i Sophie Hellinger. Posiadam europejski certyfikat psychoterapeuty EAP. Jestem superwizorką i nauczycielką psychoterapii.

Tel. kom.: 602 828 216

Zgłoszenie do Szkoły Ustawień Systemowych

Warunki uczestnictwa

Szkolenie obejmuje siedem trzydniowych (piątek, sobota, niedziela) modułów.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu metody ustawień Berta Hellingera otrzymają osoby, które zrealizują cały program szkolenia tzn. wezmą udział we wszystkich 7 trzydniowych modułach i dokonają pełnej opłaty za uczestnictwo we wszystkich zajęciach.

Osoby nieobecne na jednym z modułów będą miały możliwość odrobienia zajęć i po spełnieniu tego warunku otrzymają zaświadczenie.

Nieobecność na dwóch modułach i więcej, równoznaczna jest z rezygnacją z Kursu i utratą wpłaty. W takiej sytuacji Uczestnik może kontynuować szkolenie jednak bez możliwości otrzymania zaświadczenia. 

Jeśli Uczestnicy będą mogli brać udział tylko w jednym dniu któregoś z modułów i tak opłacają całość szkolenia. Nieobecność jednego dnia lub na dużej części dnia traktowana jest jak nieobecność na całym module.

Odrabianie zajęć:

Uczestnicy, którzy opuścili jeden moduł są zobligowani do odrobienia brakujących dni szkolenia za darmo na warsztatach ustawień lub w przypadku modułu 6 i 7 na kolejnej edycji szkolenia .

Podczas szkolenia Uczestnicy mogą nieodpłatnie brać udział jako obserwatorzy w warsztatach ustawień systemowych.

Warunki rezerwacji i rezygnacji (Regulamin)

 

Najważniejsze punkty regulaminu:
Warunkiem uczestnictwa w XV edycji Szkoły jest obecność na co najmniej trzech warsztatach ustawień u Małgorzaty Rajchert-Lewandowskiej w charakterze obserwatora/reprezentanta albo z pracą własną, wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz po otrzymaniu potwierdzenia mailowego z biura z przyjęciem do Szkoły, wpłata na konto, która stanowi rezerwację miejsca:

IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612

Termin wpłaty I raty 3000 zł upływa do 21 dni od otrzymania mailem prośby o wpłatę, ale nie później niż 31.08.24

Termin wpłaty II raty 3000 zł upływa 20.09.2024

Termin wpłaty III raty 3000 zł upływa 31.12.2024

Termin wpłaty IV raty 2900 zł upływa 31.03.2025

Liczba miejsc w Szkole jest ograniczona – decydująca jest kolejność wpłat. Wpłaty można dokonać nie wcześniej niż po udziale w trzech warsztatach ustawień prowadzonych przez Małgorzatę Rajchert-Lewandowską jako obserwator lub uczestnik.

Uczestnik w każdym przypadku ma prawo (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia i do zwrotu wpłaty I raty. Po upływie 14 dni od zawarcia Umowy, wpłata I raty pozostaje bezzwrotna.

Szczegółowy regulamin poniżej:

REGULAMIN  KURSÓW 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do Kursów, których Organizatorem jest IPIRO Małgorzata Rajchert – Lewandowska, zwana dalej “Organizatorem”.
2. Organizator realizuje Kursy  w zakresie, terminach i w cenach szczegółowo opisanych w ofercie dostępnej pod adresem https://ustawieniasystemowe.com/warsztaty-ustawien-systemowych-berta-hellingera/
3. Kontakt do IPIRO, tel. +48 602 828 216, adres e-mail: biu-ro@ustawieniasystemowe.com lub malgorzata.rl@wp.pl
4. Informacje znajdujące się na stronach ustawieniasystemowe.com nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając Formularz za pomocą Serwisu, składa ofertę zakupu określonego  Kursu, na warunkach podanych w informacji o tym  Kursie.

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
• Organizator – IPIRO Małgorzata Rajchert – Lewandowska.
• Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona do udziału w Kursie, która uiściła opłatę z tytułu uczestnictwa w Kursie.
• Kurs – cykl spotkań odbywających się przez siedem miesięcy w postaci sied-miu weekendowych modułów, każdy z nich trwający dwa dni weekendowe.
• Umowa – umowa zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa jest zawierana na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach kon-sumenta (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 683).

§2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

1. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest przekazanie wypełnionego formularza przez zgłaszającego się do Organizatora, poprzez stronę ustawieniasystemowe.com, w tym akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, oraz po uprzednim udziale w warsztacie ustawień w IPIRO dokonanie opłaty za Kurs.
2. Liczba Uczestników Kursu jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników danego Kursu decyduje kolejność dokonania wpłat za dany Kurs. Wpłaty należy dokonać nie wcześniej, niż po otrzymaniu od Organizatora prośby o nią w mailu.
3. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym osoba zgłaszająca się zostanie niezwłocznie poinformowana.
4. Po wysłaniu formularza przez osobę zgłaszającą się, fakt jego wpłynięcia do Organizatora zostanie potwierdzony za pomocą doręczonego – na adres poczty elektronicznej podany w formularzu – powiadomienia na temat dalszych warunków rekrutacji. Po spełnieniu wszystkich warunków (uczestnictwo w trzech jednodniowych warsztatach oraz przesłanie zgłoszenia) osoba zgłaszająca się otrzyma od Organizatora maila zawierającego w szczególności dane Organizatora, informację o zakresie, miejscu, terminie oraz cenie Kursu i warunkach płatności. Moment zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora stanowi chwilę zawarcia Umowy, wiążącej obie strony transakcji, na warunkach potwierdzonych w mailu od Organizatora, o którym mowa w pkt. 4.
5. Osoba zgłaszająca się zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
6. Osoba zgłaszająca się wypełniając i przekazując formularz oświadcza, iż zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu, stanowiącego integralną część zawieranej Umowy.
7. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez Organizatora w drodze mailowej, oraz drogą telefoniczną w celach związanych z organizacją Kursu.

§3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Osoba zgłaszająca się jest zobowiązana do dokonania opłaty związanej z udziałem w Kursie zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej https://ustawieniasystemowe.com/szkolenia
2. Opłata za uczestnictwo w Kursie obejmuje udział w Kursie. Koszt przejazdu na Kurs oraz zakwaterowania i wyżywienia Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
3. Organizator pobiera opłatę za Kurs w ratach zgodnie z harmonogramem podanym w warunkach rezerwacji.
4. Opłaty należy dokonać przelewem na nr konta: 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612, podając w tytule Imię i Nazwisko Uczestnika oraz nr raty.
5. Dokonanie płatności w terminach wymaganych niniejszym Regulaminem jest warunkiem uczestnictwa w Kursie.
6. Brak zapłaty za Kurs w wymaganym terminie nie stanowi domniemanej rezygnacji z udziału Uczestnika w Kursie i upoważnia Organizatora do egzekwowania należności w pełnej wysokości.
7. Pierwszą opłatę w wysokości 3000 zł należy uiścić w ciągu 21 dni od zawarcia umowy, jednak nie później niż 31.08.24. Drugą część czyli 3000 zł należy uiścić do dnia 20.09.24. Trzecią w wysokości 3000 zł do 31.12.24. Czwartą w wysokości 2900 zł należy uiścić do 31.03.2025 r.
8. W przypadku, gdy okres pomiędzy zgłoszeniem udziału a planowanym terminem rozpoczęcia Kursu jest krótszy niż 27 dni, warunkiem uczestnictwa w Kursie jest uregulowanie pierwszej raty do 3 dni od zgłoszenia i drugiej opłaty za Kurs najpóźniej do dnia rozpoczęcia Szkolenia.
9. Liczba Uczestników Kursu jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników danego Kursu decyduje kolejność dokonania wpłat za dany Kurs po spełnieniu warunków rekrutacji i otrzymaniu z biura maila z prośbą o wpłatę.

§4 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KURSIE
 
1. Uczestnik w każdym przypadku ma prawo (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w punkcie  1. powyżej, Uczestnik może przesłać drogą mailową na adres biu-ro@ustawieniasystemowe.com
3. W razie odstąpienia o umowy w myśl ust. 1. powyżej, Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o otrzymaniu jego oświadczenia oraz zwróci należności uiszczone przez Uczestnika na poczet Kursu w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność.
4. W przypadku gdy Uczestnik odstąpi od Umowy po upływie terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pierwsza opłata pozostaje bezzwrotna.
5. Pierwsza opłata pozostaje bezzwrotna, jeżeli termin Kursu przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1.
6. Pierwsza opłata pozostaje bezzwrotna, gdy obejmuje okres przypadający po terminie Kursu.
7. Pierwsza opłata pozostaje bezzwrotna, gdy Uczestnik weźmie udział w Kursie, którego termin przypada przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1.
8. Rezygnacja z Kursu podczas jego rozpoczęcia i trwania wiąże się z pełną opłatą za Kurs (11 900 zł).
9. Nieobecność Uczestnika na Kursie (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia go z obowiązku zapłaty 100% ceny Kursu. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie bądź nie wzięcia udziału w Kursie i niepoinformowania o tym Organizatora, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z udziałem w Kursie. 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych  Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
3. Dane osobowe Klienta i Uczestników przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji Umowy, organizacji i realizacji Kursu lub Warsztatu, a także w celu komunikacji z Klientem i Uczestnikami Szkolenia.
4. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie wskazanych w niniejszym rozdziale Regulaminu.
5. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych szkoleniach i usługach.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych w formularzu zgłoszeniowym jako niezbędne powoduje brak możliwości świadczenia usług na rzecz Klienta.
7. Klient oraz Uczestnicy Szkolenia mają dostęp do swoich danych oso-bowych, żądania ich poprawiania i usunięcia.

§6 ZMIANY LUB ODWOŁANIE TERMINU KURSU
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kursu lub Warsztatu bądź jego odwołania, w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi winy (niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego Kursu lub Warsztatu, sytuacja epidemiologiczna itp.)
2. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora Kurs lub Warsztat nie będą mogły odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu Kursu lub Warsztatu nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie Kursu lub Warsztatu Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu.
3. O zmianie terminu Kursu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika, nie później niż na 10 dni przez terminem Kursu.
4. O zmianie terminu Warsztatu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika, nie później niż na 4 dni przez terminem Warsztatu. Uczestnik według swego uznania może żądać zwrotu uiszczonej opłaty za Warsztacie bądź wziąć udział w Warsztatu w zmienionym terminie.
5. W przypadku odwołania Kursu lub Warsztatu, Organizator zwróci uisz-czoną przez Uczestnika opłatę za Kurs lub Warsztat w terminie 3 dni od dnia poinformowania Klienta o odwołaniu Kursu lub Warsztatu.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Przy zawieraniu Umowy nie znajdują zastosowania przepisy art. 661 1-3 k.c. dotyczące ofert zgłaszanych w postaci elektronicznej.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18. 03.2020. Ostatnia modyfikacja dotycząca wysokości rat 26.03.2024.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 30 dni od daty opublikowania ich na stronie ustawieniasystemowe.com
5. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zgłoszeń przesłanych i opłaconych przed datą wejścia w życie tych zmian.