PREGULAMIN

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do Kursów oraz Warsztatów, których Organizatorem jest IPIRO Małgorzata Rajchert – Lewandowska, zwana dalej “Organizatorem”.
 2. Organizator realizuje Kursy i Warsztaty w zakresie, terminach i w cenach szczegółowo opisanych w ofercie dostępnej pod adresem https://ustawieniasystemowe.com/warsztaty-ustawien-systemowych-berta-hellingera/
 3. Kontakt do IPIRO, tel. +48 602 828 216, adres e-mail: biu-ro@ustawieniasystemowe.com lub malgorzata.rl@wp.pl
 4. Informacje znajdujące się na stronach ustawieniasystemowe.com nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając Formularz za pomocą Serwisu, składa ofertę zakupu określo-nego Warsztatu lub Kursu, na warunkach podanych w informacji o tym Warsztacie lub Kursie.
  • Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  • Organizator – IPIRO Małgorzata Rajchert – Lewandowska.
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zgłaszająca Uczestnika lub Uczestników do udziału w Kursie lub Warsztacie oraz zobowiązana do uiszczenia opłaty za Kurs lub Warsztat. Klient może być jednocześnie Uczestnikiem Kursu lub Warsztatu.
  • Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona do udziału w Kursie lub Warsz-tacie, za którą uiszczono opłatę z tytułu uczestnictwa w Kursie lub Warsztacie.
  • Kurs – cykl spotkań odbywających się przez pół roku w postaci sied-miu weekendowych modułów, każdy z nich trwający dwa dni weeken-dowe.
  • Warsztat – spotkanie w postaci jednorazowych zajęć.
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwią-zanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; Klient będący Konsumentem powinien być równocześnie Uczestni-kiem Szkolenia i nie może zgłaszać innych Uczestników.
  • Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami Umowa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach kon-sumenta (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 683).

   

§2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

 1. Warunkiem uczestnictwa w Kursie lub Warsztacie jest przekazanie wypełnionego formularza przez Klienta do Organizatora, poprzez stro-nę ustawieniasystemowe.com, w tym akceptacja postanowień niniej-szego Regulaminu, oraz dokonanie opłaty za Kurs lub Warsztat.
 2. Liczba Uczestników Kursu lub Warsztatu jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników danego Kursu lub Warsztatu decyduje kolejność dokonania wpłat za dany Kurs lub Warsztat.
 3. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 4. Po wysłaniu formularza przez Klienta, fakt jego wpłynięcia do Organi-zatora zostanie potwierdzony za pomocą doręczonego – na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta – powiadomienia, zawie-rającego w szczególności dane Organizatora, informację o zakresie, terminie oraz cenie Kursu lub Warsztatu i warunkach płatno-ści. Chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia od Organizatora stanowi chwilę zawarcia Umowy, wiążącej obie strony transakcji, na warunkach potwierdzonych w powiadomieniu.
 5. Klient zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rze-czywistym wypełnienia formularza. Organizator nie ponosi odpowie-dzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza reje-stracyjnego błędnych danych Klienta lub Uczestnika.
 6. Klient wypełniając i przekazując formularz oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, stanowiącego integralną część zawie-ranej Umowy.
 7. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez Organizatora w drodze mailowej, oraz drogą telefoniczną w celach związanych z organizacją Kursu lub Warsztatu.

§3 WARUNKI PŁATNOŚCI

Klient jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem Uczestnika w warsztacie lub kursie zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej https://ustawieniasystemowe.com/.

 1. Opłata za uczestnictwo w Kursie lub Warsztacie obejmuje udział w Kursie lub Warsztacie. Koszt przejazdu Uczestnika/ów na Kurs lub Warsztat oraz zakwaterowania Klient pokrywa we własnym zakresie.
 2. Organizator pobiera opłatę za Kurs lub Warsztat z góry.
 3. Opłaty należy dokonać przelewem na nr konta: 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612, z dopiskiem IPIRO Małgorzata Rajchert Lewandow-ska Imię i Nazwisko Uczestnika oraz Termin rozpoczęcia Kursu lub Termin dnia Warsztatu.
 4. Dokonanie płatności w terminach wymaganych niniejszym Regulami-nem jest warunkiem uczestnictwa w Kursie.
 5. Brak zapłaty za Kurs lub Warsztat w wymaganym terminie nie stanowi domniemanej rezygnacji z udziału w Kursie lub Warszta-cie i upoważnia Organizatora do egzekwowania należności w peł-nej wysokości.
 6. OPŁATA WARSZTATU
  • Opłatę w wysokości 100% ceny Warsztatu należy uiścić w ciągu 2 dni od zawarcia umowy.
  • Liczba Uczestników Warsztatu jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników danego Warsztatu decyduje kolejność dokonania wpłat za dany Warsztat.

§4 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W WARSZTACIE

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w Warsztacie za zwrotem 50% uiszczonej ceny Warsztatu, w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji na 21 dni przed wyznaczoną datą Warsztatu.
 2. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpo-częciem Warsztatu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie należy zgłosić mailowo na adres: biuro@ustawieniasystemowe.com
 4. Wykreślenie z listy Uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 5. Nieobecność Uczestnika na Warsztacie (bez formalnego zgłosze-nia rezygnacji) nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty 100% ceny Warsztatu.
 6. Postanowienia pkt 1-5 powyżej nie dotyczą Klientów będących Kon-sumentami, którzy w przypadku rezygnacji z udziału w Warsztacie bądź nie wzięcia udziału w Warsztacie i niepoinformowania o tym Or-ganizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, są zobowiązani do zapłaty pełnej kwoty faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z udziałem w Warsztacie.
 7. Niezależnie od postanowień zawartych w pkt 6 powyżej, Klient będący Konsumentem w każdym przypadku ma prawo (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w punkcie 7 powyżej, Klient może przesłać drogą mailową na adres biu-ro@ustawieniasystemowe.com
 9. W razie odstąpienia o umowy w myśl ust. 8 powyżej, Organizator nie-zwłocznie poinformuje Klienta o otrzymaniu jego oświadczenia oraz – jeżeli płatność została już dokonana – zwróci należności uiszczone przez Klienta na poczet ceny Warsztatu w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokona-na została płatność.
 10. W przypadku gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od Umowy po upływie terminu wskazanego w ust. 7 niniejszego paragrafu opłata pozostaje bezzwrotna.
 11. Opłata pozostaje bezzwrotna gdy Klient będący Konsumentem weźmie udział w Warsztacie, którego termin przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 7.
 12. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy w ter-minie krótszym niż 7 dni przed dniem Warsztatu, tj. po przystąpieniu przez Organizatora do wykonywania umowy poprzez rozpoczęcie organizowania Warsztatu, Uczestnik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Z uwagi na specyfikę Warsztatu, Organizator szacuje, że koszt spełnienia świadczenia w okresie pomiędzy 7 dniem przed dniem Warsztatu a dniem rozpoczęcia Warsztatu wynosić będzie 100% ceny Warsztatu.

REKLAMACJE

 1. Uczestnik warsztatu ma prawo składania reklamacji usługi, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z niniejszym regulaminem.
  2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres: IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska ul. Dereniowa 3/34 O2-776 Warszawa za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: biuro@ustawieniasystemowe.com
  3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę firmy (jeżeli dotyczy) oraz imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje, przedmiot reklamacji (nazwa warsztatu, termin i miejsce realizacji), uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania wobec organizatora warsztatu, podpis osoby składającej reklamację.
  4. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia warsztatu.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zasa-dami ochrony danych osobowych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 3. Dane osobowe Klienta i Uczestników przetwarzane są wyłącznie w ce-lach realizacji Umowy, organizacji i realizacji Kursu lub Warsztatu, a także w celu komunikacji z Klientem i Uczestnikami Szkolenia.
 4. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie wskazanych w niniejszym rozdziale Regulaminu.
 5. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane oso-bowe będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych szko-leniach i usługach.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych w formularzu zgłoszeniowym jako niezbędne powoduje brak możliwości świadczenia usług na rzecz Klienta.
 7. Klient oraz Uczestnicy Szkolenia mają dostęp do swoich danych oso-bowych, żądania ich poprawiania i usunięcia.

§6 ZMIANY LUB ODWOŁANIE TERMINU KURSU LUB WARSZTATU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kursu lub Warsztatu bądź jego odwołania, w konsekwencji zaistnienia oko-liczności, za które Organizator nie ponosi winy (niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego Kursu lub Warsztatu, obecna sytuacja epidemiologiczna itp.)
 2. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora Kurs lub Warsztat nie będą mogły odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu Kursu lub Warsztatu nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie Kursu lub Warsztatu Uczestnicy zo-staną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w For-mularzu.
 3. O zmianie terminu Kursu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika, nie później niż na 10 dni przez terminem Kursu.
 4. O zmianie terminu Warsztatu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika, nie później niż na 4 dni przez terminem Warsztatu. Klient według swego uznania może żądać zwrotu uiszczonej opłaty za Warsztacie bądź wziąć udział w Warsztatu w zmienionym terminie.
 5. W przypadku odwołania Kursu lub Warsztatu, Organizator zwróci uisz-czoną przez Uczestnika opłatę za Kurs lub Warsztat w terminie 3 dni od dnia poinformowania Klienta o odwołaniu Kursu lub Warsztatu.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Przy zawieraniu Umowy nie znajdują zastosowania przepisy art. 661 1-3 k.c. dotyczące ofert zgłaszanych w postaci elektronicznej.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18. 03.2019
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulami-nu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 30 dni od daty opublikowania ich na stronie ustawieniasystemowe.com
 5. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zgłoszeń przesłanych i opłaconych przed datą wejścia w życie tych zmian.