REGULAMIN WYDARZEŃ STACJONARNYCH

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do warsztatów, których Organizatorem jest IPIRO Małgorzata Rajchert – Lewandowska, zwana dalej “Organizatorem”.
 2. Organizator realizuje warsztaty w zakresie, terminach i w cenach szczegółowo opisanych w serwisie: https://ustawieniasystemowe.com/warsztaty-ustawien-systemowych-berta-hellingera/
 3. Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  • – Organizator –  Instytut Psychoterapii i Rozwoju Osobowości Małgorzata Rajchert – Lewandowska, adres: ul. Dereniowa3/34 02-776 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 951-168-49-84, tel. +48 602 828 216, adres e-mail: biuro@ustawieniasystemowe.com
  • – Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, która zgłosiła siebie lub siebie i partnera (opcja ustawienie pary) do udziału w warsztacie poprzez formularz zamówienia w sklepie i uiściła pełną opłatę z tytułu uczestnictwa w warsztacie.
  • – Warsztat – spotkanie w postaci jednorazowych, jednodniowych, całodziennych zajęć.
  • – Konsument – osoba fizyczna, w tym Uczestnik dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;.
  • – Umowa – umowa zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W odniesieniu do osób będących Konsumentami Umowa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 683).
  • – Serwis – Serwis internetowy działający pod adresem https://ustawieniasystemowe.com
  • – Zamówienie – oświadczenie woli Uczestnika składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Organizatorem.
  • – Formularz Zamówienia – interaktywny formularz na stronie internetowej: https://ustawieniasystemowe.com/warsztaty-ustawien-systemowych-berta-hellingera/, poprzez który dokonywane jest Zamówienie, dostępny po kliknięciu w wybrany termin warsztatu.

§2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/ZAWARCIE UMOWY

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest przekazanie wypełnionego Formularza Zamówienia przez Uczestnika do Organizatora, poprzez stronę ustawieniasystemowe.com, w tym akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, oraz dokonanie opłaty za Warsztat.
 2. Liczba Uczestników Warsztatu jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników danego Warsztatu decyduje kolejność dokonania wpłaty za dany Warsztat.
 3. Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie przez Uczestnika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia  i uiszczeniu opłaty za Warsztat, z chwilą uiszczenia opłaty.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego  oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia Formularza Zamówienia. Organizator nie jest zobowiązany do weryfikowania  prawdziwości i poprawności danych osobowych podanych przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do Formularza Zamówienia błędnych lub niepełnych danych Uczestnika lub Uczestnika.
 5. Uczestnik wypełniając i przekazując Formularz Zamówienia oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu, stanowiącego integralną część zawieranej Umowy.
 6. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez Organizatora w drodze mailowej, oraz drogą telefoniczną w celach związanych z organizacją Warsztatu.
 7. Realizacja zamówienia dotyczącego Warsztatów następuje poprzez zapewnienie Uczestnikowi możliwości wzięcia udziału w Warsztacie w terminie i w charakterze (ustawiający lub obserwator) wybranym przez Uczestnika podczas składania Zamówienia, w miejscu wskazanym przez Organizatora. Informacje organizacyjne przesyłane są mailowo w poniedziałek poprzedzający termin warsztatu.
 8. Po zawarciu umowy, Organizator na adres mailowy, wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zamówienia prześle potwierdzenie zawarcia umowy.

§3 WARUNKI PŁATNOŚCI

Klient jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem Uczestnika w warsztacie zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej https://ustawieniasystemowe.com/.

  1. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w warsztacie zgodnie z ceną danego Warsztatu podaną na stronie internetowej https://ustawieniasystemowe.com/warsztaty.
  2. Opłata za uczestnictwo w Warsztacie obejmuje udział w Warsztacie. Koszt przejazdu Uczestnika/ów na Warsztat oraz zakwaterowania i wyżywienia Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Organizator nie uczestniczy ani nie pośredniczy w organizacji dojazdów, noclegów i wyżywienia uczestników Warsztatu.
  3. Organizator pobiera opłatę za Warsztat z góry.
  4. Dostępne metody płatności za Warsztat opisane są na stronie Serwisu oraz prezentowane są Uczestnikowi na etapie składania Zamówienia.
  5. Płatności elektroniczne w zakresie:

–  serwis przelewy24.pl  – obsługiwane są przez PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000347935, NIP 7792369887, oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

– BLIK

6. Jeżeli Uczestnik poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Uczestnikowi drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§4 ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTACIE

 1. Uczestnikiem Warsztatu może być jednie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem udziału w Warsztacie osób, które są w trakcie terapii psychiatrycznej bądź psychologicznej, uzależnień jest wcześniejsze zawiadomienie Organizatora. Zaleca się skonsultowanie udziału z lekarzem i/lub terapeutą.
 2. Uczestnik bierze udział w Warsztacie na własną odpowiedzialność.
 3. W celu wzięcia udziału w Warsztacie, Uczestnik zobowiązany jest stawić się w miejscu odbywania się warsztatów, w terminie wybranym przez siebie przy zakupie warsztatów.
 4. Warsztaty prowadzone są w oparciu o indywidualne potrzeby danej grupy.
 5. Uczestnik zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie dane dotyczące innych Uczestników Warsztatu, uzyskane w trakcie trwania Warsztatu.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do nienagrywania dźwięku i/lub obrazu, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Organizatora i innych Uczestników Warsztatu.
 7. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania zaleceń, poleceń i instrukcji prowadzącego Warsztaty oraz zasad bhp obowiązujących na terenie obiektu, w którym prowadzony jest
 8. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas Warsztatu sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 9. Uczestnik odpowiada za szkody urządzeń/sprzętu/mienia wyrządzone podczas Warsztatów, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Nieobecność Uczestnika na Warsztacie (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia Uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny Warsztatu
  2. Uczestnik, w tym będący Konsumentem ma prawo bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów  do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia
  3. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (przesłania przez Uczestnika na stronie:  https://ustawieniasystemowe.com/ prawidłowo wypełnionego Formularza Zamówienia i uiszczenia pełnej opłaty za Warsztat).
  4. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. Wzór odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej, Uczestnik może przesłać drogą mailową na adres biuro@ustawieniasystemowe.com
  6. W razie odstąpienia o umowy Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o otrzymaniu jego oświadczenia oraz z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej – jeżeli płatność została już dokonana – zwróci należności uiszczone przez Uczestnika na poczet ceny Warsztatu w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność.
  7. W przypadku gdy Uczestnik, w tym będący Konsumentem odstąpi od Umowy po upływie terminu wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu uiszczona opłata za Warsztat opłata pozostaje bezzwrotna.
  8. Opłata pozostaje bezzwrotna gdy Uczestnik, w tym będący Konsumentem:
  9.    a) weźmie udział w Warsztacie, którego termin przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 2
  10.   b) nie weźmie udziału w warsztacie, którego termin przypada przed upływem terminu odstąpienia od umowy i nie odstąpi od umowy przed terminem warsztatu
  11. Jeżeli Uczestnik, będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od umowy w terminie krótszym niż 4 dni przed dniem danego Warsztatu, tj. po przystąpieniu przez Organizatora do wykonywania umowy poprzez rozpoczęcie organizowania Warsztatu, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Z uwagi na specyfikę Warsztatu, Organizator szacuje, że koszt spełnienia świadczenia w okresie pomiędzy 4-tym dniem przed dniem Warsztatu a dniem rozpoczęcia Warsztatu wynosić będzie 100% ceny Warsztatu.

  §6 REKLAMACJE

  1. Uczestnik Warsztatu ma prawo składania reklamacji usługi, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z niniejszym Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres: IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska ul. Dereniowa 3/34 O2-776 Warszawa za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@ustawieniasystemowe.com.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę firmy (jeżeli dotyczy) oraz imię i nazwisko Uczestnika, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje, w tym jego adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń, przedmiot reklamacji (nazwa warsztatu, termin i miejsce realizacji), uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania/żądania wobec Organizatora warsztatu, podpis osoby składającej reklamację.
  4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej

  §7 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. Organizator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły mediacji zostaną określone przez strony konfliktu.
  2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:-
   – zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,– zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Uczestnikiem a Organizatorem,
   – skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl
  4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  §8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Uczestników jest Organizator.
  2. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
  3. Dane osobowe Klienta i Uczestników przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji Umowy, organizacji i realizacji Kursu lub Warsztatu, a także w celu komunikacji z Klientem i Uczestnikami Szkolenia.
  4. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie wskazanych w niniejszym rozdziale Regulaminu.
  5. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania o innych usługach IPIRO/ Organizatora.

   

  §9 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

   

  1. Treści dostępne na stronie Serwisu jak i materiały przekazywane podczas Warsztatu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Organizatorowi.
  2. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi, o których mowa powyżej przez Uczestnika bez zgody Organizatora, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Organizatorowi i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

  §10 ZMIANY LUB ODWOŁANIE TERMINU WARSZTATU

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Warsztatu bądź jego odwołania, w przypadku  zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności (np. niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego Warsztatu, sytuacja epidemiologiczna, siła wyższa, itp.)
  2. W przypadku zmiany terminu Warsztatu, o zmianie terminu i nowym terminie Warsztatu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu Zamówienia, nie później niż na 2 dni przez terminem Warsztatu. Uczestnik według swego uznania może w takim wypadku żądać zwrotu uiszczonej opłaty za Warsztacie bądź wziąć udział w Warsztacie w zmienionym terminie, o czym Uczestnik poinformuje Organizatora na adres mailowy: biuro@ustawieniasystemowe.com. W przypadku żądania zwrotu opłaty, Organizator zwróci uiszczoną opłatę w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania.
  3. W przypadku odwołania Warsztatu przez Organizatora, Organizator zwróci uiszczoną przez Uczestnika opłatę za Warsztat w terminie 7 dni od dnia poinformowania Uczestnika drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu o odwołaniu Warsztatu.
  4. Zmiana terminu Warsztatu z powodu zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności nie stanowi zmiany Umowy.

  §11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287)
   2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.04.2024 r.
   3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 14 dni od daty opublikowania ich na stronie ustawieniasystemowe.com
   4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zgłoszeń przesłanych i opłaconych przed datą wejścia w życie tych zmian.

  Wzór odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  Wzór formularza odstąpienia od umowy.

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   Adresat:

  Instytut Psychoterapii i Rozwoju Osobowości

  Małgorzata Rajchert-Lewandowska

  Ul. Dereniowa 3/34,  02-776 Warszawa

  e-mail: biuro@ustawieniasystemowe.com

  Ja/My(*)niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczeniu następującej usługi………

  – Data zawarcia umowy : ………….

  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………….

  – Adres konsumenta(-ów): …………………

  – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  – Data: ………………

  (*) Niepotrzebne skreślić.

   

  REGULAMIN WYDARZEŃ ONLINE

  §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do warsztatów, których Organizatorem jest IPIRO Małgorzata Rajchert – Lewandowska, zwana dalej “Organizatorem”.
  2. Organizator realizuje warsztaty online w zakresie, terminach i w cenach szczegółowo opisanych w serwisie: https://ustawieniasystemowe.com/wyklad-online/ .
  3. Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
   • Organizator –  Instytut Psychoterapii i Rozwoju Osobowości Małgorzata Rajchert – Lewandowska, adres: ul. Dereniowa3/34 02-776 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 951-168-49-84, tel. +48 602 828 216, adres e-mail: biuro@ustawieniasystemowe.com
   • Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, która zgłosiła się do udziału w warsztacie poprzez formularz zamówienia w sklepie i uiściła pełną opłatę z tytułu uczestnictwa w warsztacie.
   • Warsztat – spotkanie w postaci jednorazowych zajęć online trwających ponad godzinę.
   • Konsument – osoba fizyczna, w tym Uczestnik dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 1  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;.
   • Umowa – umowa zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W odniesieniu do osób będących Konsumentami Umowa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 683).
   • Serwis – Serwis internetowy działający pod adresem https://ustawieniasystemowe.com
   • Zamówienie – oświadczenie woli Uczestnika składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Organizatorem.
   • Formularz Zamówienia – interaktywny formularz na stronie internetowej: https://ustawieniasystemowe.com/wyklad-online/, poprzez który dokonywane jest Zamówienie, dostępny po kliknięciu w wybrany termin warsztatu

     

   §2  ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/ZAWARCIE UMOWY

    

   1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest przekazanie wypełnionego Formularza Zamówienia przez Uczestnika do Organizatora, poprzez stronę ustawieniasystemowe.com, w tym akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, oraz dokonanie opłaty za Warsztat.
   2. Liczba Uczestników Warsztatu jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników danego Warsztatu decyduje kolejność dokonania wpłaty za dany Warsztat.
   3. Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie przez Uczestnika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia  i uiszczeniu opłaty za Warsztat, z chwilą uiszczenia opłaty.
   4. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego  oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia Formularza Zamówienia. Organizator nie jest zobowiązany do weryfikowania  prawdziwości i poprawności danych osobowych podanych przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do Formularza Zamówienia błędnych lub niepełnych danych Uczestnika lub Uczestnika.
   5. Uczestnik wypełniając i przekazując Formularz Zamówienia oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu, stanowiącego integralną część zawieranej Umowy.
   6. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez Organizatora w drodze mailowej, oraz drogą telefoniczną w celach związanych z organizacją Warsztatu.
   7. Realizacja zamówienia dotyczącego Warsztatów następuje poprzez zapewnienie Uczestnikowi możliwości wzięcia udziału w Warsztacie w terminie i w charakterze (ustawiający lub obserwator) wybranym przez Uczestnika podczas składania Zamówienia, w miejscu wskazanym przez Organizatora.
   8. Po zawarciu umowy, Organizator na adres mailowy, wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zamówienia prześle potwierdzenie zawarcia umowy.

     

    §3 WARUNKI PŁATNOŚCI

    1. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w warsztacie zgodnie z ceną danego Warsztatu podaną na stronie internetowej https://ustawieniasystemowe.com/wyklad-online/.
    1. Opłata za uczestnictwo w Warsztacie obejmuje udział w Warsztacie.
    2. Organizator pobiera opłatę za Warsztat z góry.
    3. Dostępne metody płatności za Warsztat opisane są na stronie Serwisu oraz prezentowane są Uczestnikowi na etapie składania Zamówienia.
    4. Płatności elektroniczne w zakresie:
     • serwis przelewy24.pl  – obsługiwane są przez PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000347935, NIP 7792369887, oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
     • BLIK
    5. Jeżeli Uczestnik poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Uczestnikowi drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

      

     §4 ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTACIE

      

     1. Uczestnikiem Warsztatu może być jednie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem udziału w Warsztacie osób, które są w trakcie terapii psychiatrycznej bądź psychologicznej, uzależnień jest wcześniejsze zawiadomienie Organizatora. Zaleca się skonsultowanie udziału z lekarzem i/lub terapeutą.
     2. Uczestnik posiada:
      • dostęp do Internetu,
      • standardowy, aktualny system operacyjny,
      • standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
      • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
     3. Uczestnik bierze udział w Warsztacie na własną odpowiedzialność.
     4. W celu wzięcia udziału w Warsztacie, Uczestnik zobowiązany jest stawić się na spotkaniu online, do którego link zostanie wysłany na godzinę przed rozpoczęciem warsztatu, w terminie wybranym przez siebie przy zakupie warsztatów.
     5. Uczestnik jest zobowiązany do nieudostępniania linku do Warsztatu osobom trzecim.
     6. Warsztaty prowadzone są w oparciu o indywidualne potrzeby danej grupy.
     7. Uczestnik zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie dane dotyczące innych Uczestników Warsztatu, uzyskane w trakcie trwania Warsztatu.
     8. Uczestnik zobowiązuje się do nienagrywania dźwięku i/lub obrazu, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Organizatora i innych Uczestników Warsztatu.
     9. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania zaleceń, poleceń i instrukcji prowadzącego Warsztaty.

      

     §5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

     1. Nieobecność Uczestnika na Warsztacie (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia Uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny Warsztatu
     2. Uczestnik, w tym będący Konsumentem ma prawo bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów  do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia
     3. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (przesłania przez Uczestnika na stronie:  https://ustawieniasystemowe.com/ prawidłowo wypełnionego Formularza Zamówienia i uiszczenia pełnej opłaty za Warsztat).
     4. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. Wzór odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
     5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej, Uczestnik może przesłać drogą mailową na adres biuro@ustawieniasystemowe.com
     6. W razie odstąpienia o umowy Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o otrzymaniu jego oświadczenia oraz z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej – jeżeli płatność została już dokonana – zwróci należności uiszczone przez Uczestnika na poczet ceny Warsztatu w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność.
     7. W przypadku gdy Uczestnik, w tym będący Konsumentem odstąpi od Umowy po upływie terminu wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu uiszczona opłata za Warsztat opłata pozostaje bezzwrotna.
     8. Opłata pozostaje bezzwrotna gdy Uczestnik, w tym będący Konsumentem:
      • weźmie udział w Warsztacie, którego termin przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 2
      • nie weźmie udziału w warsztacie, którego termin przypada przed upływem terminu odstąpienia od umowy i nie odstąpi od umowy przed terminem warsztatu
     9. Jeżeli Uczestnik, będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od umowy w terminie krótszym niż 4 dni przed dniem danego Warsztatu, tj. po przystąpieniu przez Organizatora do wykonywania umowy poprzez rozpoczęcie organizowania Warsztatu, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Z uwagi na specyfikę Warsztatu, Organizator szacuje, że koszt spełnienia świadczenia w okresie pomiędzy 4-tym dniem przed dniem Warsztatu a dniem rozpoczęcia Warsztatu wynosić będzie 100% ceny Warsztatu

     §6 REKLAMACJE

     1. Uczestnik Warsztatu ma prawo składania reklamacji usługi, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z niniejszym Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
     2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres: IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska ul. Dereniowa 3/34 O2-776 Warszawa za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@ustawieniasystemowe.com.
     3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę firmy (jeżeli dotyczy) oraz imię i nazwisko Uczestnika, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje, w tym jego adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń, przedmiot reklamacji (nazwa warsztatu, termin i miejsce realizacji), uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania/żądania wobec Organizatora warsztatu, podpis osoby składającej reklamację.
     4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej

      

     §7 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

      

     1. Organizator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły mediacji zostaną określone przez strony konfliktu.
     2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
      • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
      • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Uczestnikiem a Organizatorem,
      • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
     3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl
     4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

      

     §8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

     1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Uczestników jest Organizator.
     2. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
     3. Dane osobowe Klienta i Uczestników przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji Umowy, organizacji i realizacji Kursu lub Warsztatu, a także w celu komunikacji z Klientem i Uczestnikami Szkolenia.
     4. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie wskazanych w niniejszym rozdziale Regulaminu.
     5. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania o innych usługach IPIRO/ Organizatora.

      

     §9 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

     1. Treści dostępne na stronie Serwisu jak i materiały przekazywane podczas Warsztatu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Organizatorowi.
     2. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi, o których mowa powyżej przez Uczestnika bez zgody Organizatora, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Organizatorowi i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

      

     §10 ZMIANY LUB ODWOŁANIE TERMINU WARSZTATU

     1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Warsztatu bądź jego odwołania, w przypadku  zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności (np. niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego Warsztatu, siła wyższa, itp.)
     2. W przypadku zmiany terminu Warsztatu, o zmianie terminu i nowym terminie Warsztatu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu Zamówienia, nie później niż na 2 dni przez terminem Warsztatu. Uczestnik według swego uznania może w takim wypadku żądać zwrotu uiszczonej opłaty za Warsztacie bądź wziąć udział w Warsztacie w zmienionym terminie, o czym Uczestnik poinformuje Organizatora na adres mailowy: biuro@ustawieniasystemowe.com. W przypadku żądania zwrotu opłaty, Organizator zwróci uiszczoną opłatę w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania.
     3. W przypadku odwołania Warsztatu przez Organizatora, Organizator zwróci uiszczoną przez Uczestnika opłatę za Warsztat w terminie 7 dni od dnia poinformowania Uczestnika drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu o odwołaniu Warsztatu.
     4. Zmiana terminu Warsztatu z powodu zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności nie stanowi zmiany Umowy.

      

     §11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287)
     2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.03. 2024 r.
     3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 14 dni od daty opublikowania ich na stronie ustawieniasystemowe.com
     4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zgłoszeń przesłanych i opłaconych przed datą wejścia w życie tych zmian.

      

      

     Wzór odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

     Wzór formularza odstąpienia od umowy.

     (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

      

      Adresat:

     Instytut Psychoterapii i Rozwoju Osobowości

     Małgorzata Rajchert-Lewandowska

     Ul. Dereniowa 3/34,  02-776 Warszawa

     e-mail: biuro@ustawieniasystemowe.com

      

      

     Ja/My(*)niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczeniu następującej usługi………

     – Data zawarcia umowy : ………….

     – Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………….

     – Adres konsumenta(-ów): …………………

     – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

     – Data: ………………

     (*) Niepotrzebne skreślić.