Szkoła Ustawień Systemowych według Berta Hellingera

4Terminy:

Szkolenie obejmuje siedem sobotnio-niedzielnych modułów.

Terminy XIV edycji:

22-23.10.2023,  19-20.11,  21-22.01.2024 ; 18-19.02 ; 18-19.03 ;  22-23.04 ; 11-12.05.2024

Godziny spotkań: sobota: 10-19, niedziela: 10-19

Cena:

6 950 zł za 7 modułów,  płatność w 4 ratach: I rata 2 500 zł do 20 dni od zgłoszenia ( nie później niż 30.09.22 w przypadku zgłoszenia po 10.09 )  ; II rata 2000 zł do 30.09.2022; III rata 1000 zł do 30.11.22;  IV rata 1450zł do 31.01.2023r

5 400 zł dla absolwentów wcześniejszych edycji, możliwa płatność w 3 ratach:  I rata 2 500 zł – do 20 dni od zgłoszenia; II rata 1500 zł do 30.11.2022; III rata 1400zł do 31.01.23r. 

Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność wpłat. 

Bonus: 

Podczas szkolenia Uczestnicy mogą nieodpłatnie brać udział jako obserwatorzy/reprezentanci w moich warsztatach ustawień systemowych, co jest niezbędne do ćwiczenia się w czuciu Pola i doświadczania porządków systemowych

Prowadząca:

 Małgorzata Rajchert-Lewandowska – należę do pierwszych prowadzących ustawienia metodą B. Hellingera w Polsce (poznałam ustawienia w 2000 r. Regularnie prowadzę warsztaty ustawień od 2002 roku ). Jestem uczennicą Berta i Sophie Hellinger . Posiadam europejski certyfikat psychoterapeuty EAP. Jestem superwizorką i nauczycielką psychoterapii.

Tel. kom.: 602 828 216

Proszę o więcej informacji na temat Szkoły

Zgłoszenie do Szkoły Ustawień Systemowych

nCele/Korzyści:

Zdobycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia ustawień grupowych i indywidualnych jako Terapeuta Ustawień Systemowych.

Nauka metody oraz praktykowanie duchowej postawy potrzebnej do prowadzenia ustawień rodzin i ustawień biznesowych.

Przygotowanie uczestników do samodzielnego stosowania różnych form ustawień takich jak ustawienia w grupie, w kontakcie indywidualnym, krótkie interwencje ustawieniowe, wizualizacje.

Rozwój osobisty, emocjonalny i zawodowy.

Praca z własnymi problemami natury rodzinnej, emocjonalnej, zdrowotnej, zawodowej itd.

Dla kogo:

Przedstawiciele profesji, którzy chcą wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w sferze zawodowej, np. psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci różnych metod, coachowie, lekarze, pedagodzy itp.

Osoby zainteresowane rozwojem osobistym, rozwiązywaniem swoich problemów w życiu prywatnym i zawodowym.

Osoby wszelkich profesji, które chcą zostać Terapeutą Ustawień tzn. chcą prowadzić ustawienia grupowe bądź indywidualne

Metoda:

Szkolenie ma charakter warsztatowy z elementami wykładowymi. Uczestnicy poznają założenia teoretyczne i praktykę ustawień systemowych. Doświadczają ustawień z różnych pozycji: obserwatora, reprezentanta, klienta, terapeuty. Uczą się poprzez osobistą pracę, zarówno na forum grupy jak i w podgrupach ćwiczeniowych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest więc gotowość do zaangażowania i otwartości.

Zawartość merytoryczna:

  • Teoria pierwotnego porządku (porządków miłości) i następstwa zaburzeń porządku w systemie
  • Rozumienie i rozpoznawanie dynamik w ustawieniach
  • Ćwiczenie postawy fenomenologicznej oraz postępowania zgodnie z porządkami pomagania
  • Ustawienia osobiste i superwizyjne w grupie (z reprezentantami)
  • Ustawienia osobiste i superwizyjne w kontakcie indywidualnym (z użyciem rekwizytów, np. figurek)

Tematy modułów:

  • Wprowadzenie do Hellingersciencia, porządki miłości między rodzicami i dziećmi.
  • Porządki miłości w relacji partnerskiej
  • Dynamiki prowadzące do choroby oraz porządki miłości prowadzące do zdrowia
  • Ofiary i sprawcy
  • Ustawienia w organizacjach
  • Ustawienia indywidualne na figurkach, kartkach, rekwizytach i wewnętrzne w medytacji – praktyka
  • Ustawienia grupowe – praktyka pod superwizją

 Szkoła kończy się uzyskaniem certyfikatu

Obecnie trwają zapisy na XIII edycję Szkoły Ustawień Systemowych.

UWAGA! Osoby zdecydowane na szkolenie, które nie były na moich warsztatach, zapraszam najpierw  na sobotnie warsztaty ustawień w charakterze obserwatora. To pozwoli nam wzajemnie się poznać a Państwu świadomie zdecydować czy odpowiadam Wam jako terapeutka i nauczycielka metody. Udział w prowadzonych przeze mnie trzech jednodniowych warsztatach ustawień w charakterze obserwatora lub z pracą własną to bezwzględny warunek zapisu na Szkołę.

Warunki uczestnictwa
Szkolenie obejmuje siedem sobotnio-niedzielnych modułów.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu metody ustawień Berta Hellingera otrzymają osoby, które zrealizują cały program szkolenia tzn. wezmą udział we wszystkich 7 dwudniowych modułach i dokonają pełnej opłaty za uczestnictwo we wszystkich zajęciach. Osoby, które będą nieobecne na jednym z modułów będą miały możliwość odrobienia zajęć i po spełnieniu tego warunku otrzymają zaświadczenie. Nieobecność na dwóch  modułach i więcej , równoznaczna jest z rezygnacją z cyklu i utratą wpłaty. W takiej sytuacji Uczestnik może kontynuować szkolenie jednak bez możliwosci otrzymania zaświadczenia.  Jeśli uczestnicy będą mogli brać udział tylko w jednym dniu któregoś z modułów i tak opłacają całość szkolenia. Nieobecność jednego dnia (tylko w sobotę lub tylko w niedzielę ) lub na dużej części dnia traktowana jest jak nieobecność na całym module.

Odrabianie zajęć:

Uczestnicy, którzy opuścili jeden moduł są zobligowani do odrobienia brakujących dni szkolenia za darmo na warsztatach ustawień lub w przypadku modułu 6 i 7 na kolejnej edycji szkolenia .

Podczas szkolenia Uczestnicy mogą nieodpłatnie brać udział jako obserwatorzy w warsztatach ustawień systemowych.

Warunki rezerwacji miejsca

Warunkiem uczestnictwa w XIV edycji Szkoły jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata na konto, która stanowi rezerwację miejsca:

IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612

Termin wpłaty I raty 2500 zł upływa do 20 dni od zgłoszenia, ale nie później niż 30.09.23

Termin wpłaty II raty 2000 zł upływa 30.09.2023

Termin wpłaty III raty 2000 zł upływa 30.11.2023

Termin wpłaty IV raty 1450 zł upływa 31.01.2024

Liczba miejsc w Szkole jest ograniczona – decydująca jest kolejność wpłat.

REGULAMIN
KURSÓW ORAZ WARSZTATÓW

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do Kursów oraz Warsztatów, których Organizatorem jest IPIRO Małgorzata Rajchert – Lewandowska, zwana dalej “Organizatorem”.
2. Organizator realizuje Kursy i Warsztaty w zakresie, terminach i w cenach szczegółowo opisanych w ofercie dostępnej pod adresem https://ustawieniasystemowe.com/warsztaty-ustawien-systemowych-berta-hellingera/
3. Kontakt do IPIRO, tel. +48 698 698 999, adres e-mail: biu-ro@ustawieniasystemowe.com lub malgorzata.rl@wp.pl
4. Informacje znajdujące się na stronach ustawieniasystemowe.com nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając Formularz za pomocą Serwisu, składa ofertę zakupu określo-nego Warsztatu lub Kursu, na warunkach podanych w informacji o tym Warsztacie lub Kursie.

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
• Organizator – IPIRO Małgorzata Rajchert – Lewandowska.
• Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zgłaszająca Uczestnika lub Uczestników do udziału w Kursie lub Warsztacie oraz zobowiązana do uiszczenia opłaty za Kurs lub Warsztat. Klient może być jednocześnie Uczestnikiem Kursu lub Warsztatu.
• Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona do udziału w Kursie lub Warsz-tacie, za którą uiszczono opłatę z tytułu uczestnictwa w Kursie lub Warsztacie.
• Kurs – cykl spotkań odbywających się przez pół roku w postaci sied-miu weekendowych modułów, każdy z nich trwający dwa dni weeken-dowe.
• Warsztat – spotkanie w postaci jednorazowych zajęć.
• Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwią-zanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; Klient będący Konsumentem powinien być równocześnie Uczestni-kiem Szkolenia i nie może zgłaszać innych Uczestników.
• Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami Umowa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach kon-sumenta (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 683).

§2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

1. Warunkiem uczestnictwa w Kursie lub Warsztacie jest przekazanie wypełnionego formularza przez Klienta do Organizatora, poprzez stro-nę ustawieniasystemowe.com, w tym akceptacja postanowień niniej-szego Regulaminu, oraz dokonanie opłaty za Kurs lub Warsztat.
2. Liczba Uczestników Kursu lub Warsztatu jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników danego Kursu lub Warsztatu decyduje kolejność dokonania wpłat za dany Kurs lub Warsztat.
3. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
4. Po wysłaniu formularza przez Klienta, fakt jego wpłynięcia do Organi-zatora zostanie potwierdzony za pomocą doręczonego – na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta – powiadomienia, zawie-rającego w szczególności dane Organizatora, informację o warunkach rekrutacji do Szkoły Ustawień (Kurs), terminie oraz cenie Kursu i warunkach płatno-ści. Chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia od Organizatora stanowi chwilę zawarcia Umowy, wiążącej obie strony transakcji, na warunkach potwierdzonych w powiadomieniu.
5. Klient zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rze-czywistym wypełnienia formularza. Organizator nie ponosi odpowie-dzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza reje-stracyjnego błędnych danych Klienta lub Uczestnika.
6. Klient wypełniając i przekazując formularz oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, stanowiącego integralną część zawie-ranej Umowy.
7. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez Organizatora w drodze mailowej, oraz drogą telefoniczną w celach związanych z organizacją Kursu lub Warsztatu.

§3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Klient jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem Uczestnika w Kursie lub warsztatach zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej https://ustawieniasystemowe.com/warsztaty-ustawien-systemowych-berta-hellingera/ oraz https://ustawieniasystemowe.com/szkolenia 
2. Opłata za uczestnictwo w Kursie lub Warsztacie obejmuje udział w Kursie lub Warsztacie. Koszt przejazdu Uczestnika/ów na Kurs lub Warsztat oraz zakwaterowania Klient pokrywa we własnym zakresie.
3. Organizator pobiera opłatę za Kurs lub Warsztat z góry.
4. Opłaty należy dokonać przelewem na nr konta: 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612, z dopiskiem IPIRO Małgorzata Rajchert Lewandow-ska Imię i Nazwisko Uczestnika oraz Termin rozpoczęcia Kursu lub Termin dnia Warsztatu.
5. Dokonanie płatności w terminach wymaganych niniejszym Regulami-nem jest warunkiem uczestnictwa w Kursie.
6. Brak zapłaty za Kurs lub Warsztat w wymaganym terminie nie stanowi domniemanej rezygnacji z udziału w Kursie lub Warszta-cie i upoważnia Organizatora do egzekwowania należności w peł-nej wysokości.

OPŁATA KURSU

7. Pierwszą opłatę w wysokości 2500 zł należy uiścić w ciągu 20 dni od zawarcia umowy, jednak nie później niż 30.09.23. Drugą część czyli 2000 zł należy uiścić minimum na 23 dni przed rozpoczęciem Kursu ( 30.09.23 ). Trzecią w wysokości 2000 zł do 30.11.23. Czwartą w wysokości 1450 zł nalezy uiścić do 31.01.2024r.
8. W przypadku, gdy okres pomiędzy zgłoszeniem udziału a planowanym terminem rozpoczęcia Kursu jest krótszy niż 23 dni, warunkiem uczestnictwa w Kursie jest uregulowanie pierwszej raty do 3 dni od zgłoszenia i drugiej opłaty za Kurs najpóźniej do dnia rozpoczęcia Szkolenia.
9. Liczba Uczestników Kursu jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników danego Kursu decyduje kolejność dokonania wpłat za dany Kurs.

§4 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KURSIE

1. Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w Kursie za zwrotem 50% z pierwszej opłaty Kursu (1250 zł), w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji na 21 dni roboczych przed wyznaczoną datą Kursu.
2. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 21 dni roboczych przed rozpo-częciem Kursu pierwsza opłata pozostaje bezzwrotna.
3. Rezygnację z uczestnictwa w Kursie należy zgłosić mailowo na adres: biuro@ustawieniasystemowe.com
4. Wykreślenie z listy Uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
5. Nieobecność Uczestnika na Kursie (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty 100% ceny Kursu.
6. Postanowienia pkt 1-5 powyżej nie dotyczą Klientów będących Kon-sumentami, którzy w przypadku rezygnacji z udziału w Kursie bądź nie wzięcia udziału w Kursie i niepoinformowania o tym Organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, są zobowią-zani do zapłaty pełnej kwoty faktycznie poniesionych przez Organiza-tora kosztów związanych z udziałem w Kursie.
7. Niezależnie od postanowień zawartych w pkt 6 powyżej, Klient będący Konsumentem w każdym przypadku ma prawo (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w punkcie 7 powyżej, Klient może przesłać drogą mailową na adres biu-ro@ustawieniasystemowe.com
9. W razie odstąpienia o umowy w myśl ust. 8 powyżej, Organizator nie-zwłocznie poinformuje Klienta o otrzymaniu jego oświadczenia oraz – jeżeli płatność została już dokonana – zwróci należności uiszczone przez Klienta na poczet ceny Kursu w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana zosta-ła płatność.
10. W przypadku gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od Umowy po upływie terminu wskazanego w ust. 7 niniejszego paragrafu pierwsza opłata pozostaje bezzwrotna.
11. Pierwsza opłata pozostaje bezzwrotna, jeżeli termin Kursu przy-pada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 7.
12. Pierwsza opłata pozostaje bezzwrotna gdy obejmuje okres przy-padający po terminie Kursu.
13. Pierwsza opłata pozostaje bezzwrotna gdy Klient będący Konsu-mentem weźmie udział w Kursie, którego termin przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 7.
14. Rezygnacja z Kursu podczas jego trwania ( po wzięciu udziału w I module ) wiąże się z pełną opłatą za Kurs.

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zasa-dami ochrony danych osobowych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
3. Dane osobowe Klienta i Uczestników przetwarzane są wyłącznie w ce-lach realizacji Umowy, organizacji i realizacji Kursu lub Warsztatu, a także w celu komunikacji z Klientem i Uczestnikami Szkolenia.
4. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie wskazanych w niniejszym rozdziale Regulaminu.
5. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane oso-bowe będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych szko-leniach i usługach.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych w formularzu zgłoszeniowym jako niezbędne powoduje brak możliwości świadczenia usług na rzecz Klienta.
7. Klient oraz Uczestnicy Szkolenia mają dostęp do swoich danych oso-bowych, żądania ich poprawiania i usunięcia.

§6 ZMIANY LUB ODWOŁANIE TERMINU KURSU LUB WARSZTATU
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kursu lub Warsztatu bądź jego odwołania, w konsekwencji zaistnienia oko-liczności, za które Organizator nie ponosi winy (niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego Kursu lub Warsztatu, obecna sytuacja epidemiologiczna itp.)
2. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora Kurs lub Warsztat nie będą mogły odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu Kursu lub Warsztatu nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie Kursu lub Warsztatu Uczestnicy zo-staną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w For-mularzu.
3. O zmianie terminu Kursu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika, nie później niż na 10 dni przez terminem Kursu.
4. O zmianie terminu Warsztatu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika, nie później niż na 4 dni przez terminem Warsztatu. Klient według swego uznania może żądać zwrotu uiszczonej opłaty za Warsztacie bądź wziąć udział w Warsztatu w zmienionym terminie.
5. W przypadku odwołania Kursu lub Warsztatu, Organizator zwróci uisz-czoną przez Uczestnika opłatę za Kurs lub Warsztat w terminie 3 dni od dnia poinformowania Klienta o odwołaniu Kursu lub Warsztatu.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Przy zawieraniu Umowy nie znajdują zastosowania przepisy art. 661 1-3 k.c. dotyczące ofert zgłaszanych w postaci elektronicznej.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18. 03.2020
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulami-nu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 30 dni od daty opublikowania ich na stronie ustawieniasystemowe.com
5. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zgłoszeń przesłanych i opłaconych przed datą wejścia w życie tych zmian.

Szkoła Ustawień Systemowych według Berta Hellingera

Cele/Korzyści:

Zdobycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia ustawień grupowych i indywidualnych jako Terapeuta Ustawień Systemowych.

Nauka metody oraz praktykowanie duchowej postawy potrzebnej do prowadzenia ustawień rodzin i ustawień biznesowych.

Przygotowanie uczestników do samodzielnego stosowania różnych form ustawień takich jak ustawienia w grupie, w kontakcie indywidualnym, krótkie interwencje ustawieniowe, wizualizacje.

Rozwój osobisty, emocjonalny i zawodowy.

Praca z własnymi problemami natury rodzinnej, emocjonalnej, zdrowotnej, zawodowej itd.

Dla kogo:

Osoby wszelkich profesji, które chcą zostać Terapeutą Ustawień tzn. chcą samodzielnie prowadzić ustawienia grupowe bądź indywidualne.

Przedstawiciele profesji związanych z pomaganiem, którzy chcą wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w sferze zawodowej, np. psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci różnych metod, coachowie, lekarze, pedagodzy itp.

Osoby zainteresowane rozwojem osobistym, rozwiązywaniem swoich problemów w życiu prywatnym i zawodowym.

Metoda:

Szkolenie ma charakter warsztatowy z elementami wykładowymi. Uczestnicy poznają założenia teoretyczne i praktykę ustawień systemowych. Doświadczają ustawień z różnych pozycji: obserwatora, reprezentanta, klienta, terapeuty. Uczą się poprzez osobistą pracę, zarówno na forum grupy jak i w podgrupach ćwiczeniowych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest więc gotowość do zaangażowania i otwartości.

Zawartość merytoryczna:

  • Teoria pierwotnego porządku (porządków miłości) i następstwa zaburzeń porządku w systemie
  • Rozumienie i rozpoznawanie dynamik w ustawieniach
  • Ćwiczenie postawy fenomenologicznej oraz postępowania zgodnie z porządkami pomagania
  • Ustawienia osobiste i superwizyjne w grupie (z reprezentantami)
  • Ustawienia osobiste i superwizyjne w kontakcie indywidualnym (z użyciem rekwizytów, np. figurek)

Tematy modułów:

  • Wprowadzenie do Hellingersciencia, porządki miłości między rodzicami i dziećmi.
  • Porządki miłości w relacji partnerskiej
  • Dynamiki prowadzące do choroby oraz porządki miłości prowadzące do zdrowia
  • Ofiary i sprawcy
  • Ustawienia w organizacjach
  • Ustawienia indywidualne na figurkach, kartkach, rekwizytach i wewnętrzne w medytacji – praktyka
  • Ustawienia grupowe – praktyka pod superwizją

Szkoła kończy się uzyskaniem certyfikatu

Obecnie trwają zapisy na XIII edycję Szkoły Ustawień Systemowych.

UWAGA! Osoby zdecydowane na szkolenie, które nie były na moich warsztatach, zapraszam najpierw  na sobotnie warsztaty ustawień w charakterze obserwatora. To pozwoli nam wzajemnie się poznać a Państwu świadomie zdecydować czy odpowiadam Wam jako terapeutka i nauczycielka metody. Udział w prowadzonych przeze mnie trzech jednodniowych warsztatach ustawień w charakterze obserwatora lub z pracą własną to bezwzględny warunek zapisu na Szkołę.

Terminy:

Szkolenie obejmuje siedem sobotnio-niedzielnych modułów.

Terminy XIII edycji:

22-23.10.2023,  19-20.11,  21-22.01.2024 ; 18-19.02 ; 18-19.03 ;  22-23.04 ; 11-12.05.2024

Godziny spotkań: sobota: 10-19, niedziela: 10-19

Cena:

6 950 zł za 7 modułów,  płatność w 4 ratach: I rata 2 500 zł do 20 dni od zgłoszenia ( nie później niż 30.09.22 w przypadku zgłoszenia po 10.09 )  ; II rata 2000 zł do 30.09.2022; III rata 1000 zł do 30.11.22;  IV rata 1450zł do 31.01.2023r

5 400 zł dla absolwentów wcześniejszych edycji, możliwa płatność w 3 ratach:  I rata 2 500 zł – do 20 dni od zgłoszenia; II rata 1500 zł do 30.11.2022; III rata 1400zł do 31.01.23r. 

Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność wpłat.

Bonus:

Podczas trwania szkolenia Uczestnicy mogą nieodpłatnie brać udział jako obserwatorzy w moich warsztatach ustawień systemowych, co jest niezbędne do ćwiczenia się w czuciu Pola i doświadczania porządków systemowych.

Prowadząca: 

Małgorzata Rajchert-Lewandowska – należę do pierwszych prowadzących ustawienia metodą B. Hellingera w Polsce (poznałam ustawienia w 2000 r. Regularnie prowadzę warsztaty ustawień od 2002 roku ). Jestem uczennicą Berta i Sophie Hellinger . Posiadam europejski certyfikat psychoterapeuty EAP. Jestem superwizorką i nauczycielką psychoterapii.

Tel. kom.: 602 828 216

Zgłoszenie do Szkoły Ustawień Systemowych

Warunki uczestnictwa

Szkolenie obejmuje siedem sobotnio-niedzielnych modułów.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu metody ustawień Berta Hellingera otrzymają osoby, które zrealizują cały program szkolenia tzn. wezmą udział we wszystkich 7 dwudniowych modułach i dokonają pełnej opłaty za uczestnictwo we wszystkich zajęciach. Osoby, które będą nieobecne na jednym module będą miały możliwość odrobienia zajęć i po spełnieniu tego warunku otrzymają zaświadczenie. Nieobecność na dwóch i więcej modułach , równoznaczna jest z rezygnacją z cyklu i utratą wpłaty. W takiej sytuacji Uczestnik może kontynuować szkolenie jednak bez możliwosci otrzymania zaświadczenia.  Jeśli uczestnicy będą mogli brać udział tylko w jednym dniu któregoś z modułów i tak opłacają całość szkolenia. Nieobecność jednego dnia (tylko w sobotę lub tylko w niedzielę ) lub na dużej części dnia traktowana jest jak nieobecność na całym module.

Odrabianie zajęć: Uczestnicy, którzy opuścili jeden moduł są zobligowani do odrobienia brakujących dni szkolenia za darmo na warsztatach ustawień lub w przypadku modułu 6 i 7 na kolejnej edycji szkolenia

Podczas szkolenia Uczestnicy mogą nieodpłatnie brać udział jako obserwatorzy w warsztatach ustawień systemowych.

Warunki rezerwacji miejsca

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata na konto, która stanowi rezerwację miejsca:
IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612 

Termin wpłaty I raty 2500 zł upływa do 20 dni od zgłoszenia, ale nie później niż 30.09.23

Termin wpłaty II raty 2000 zł upływa 30.09.2023

Termin wpłaty III raty 2000 zł upływa 30.11.2023

Termin wpłaty IV raty 1450 zł upływa 31.01.2024

Liczba miejsc na Szkole Ustawień jest ograniczona – decydująca jest kolejność wpłat.

REGULAMIN
KURSÓW ORAZ WARSZTATÓW

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do Kursów oraz Warsztatów, których Organizatorem jest IPIRO Małgorzata Rajchert – Lewandowska, zwana dalej “Organizatorem”.
2. Organizator realizuje Kursy i Warsztaty w zakresie, terminach i w cenach szczegółowo opisanych w ofercie dostępnej pod adresem https://ustawieniasystemowe.com/warsztaty-ustawien-systemowych-berta-hellingera/
3. Kontakt do IPIRO, tel. +48 698 698 999, adres e-mail: biu-ro@ustawieniasystemowe.com lub malgorzata.rl@wp.pl
4. Informacje znajdujące się na stronach ustawieniasystemowe.com nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając Formularz za pomocą Serwisu, składa ofertę zakupu określo-nego Warsztatu lub Kursu, na warunkach podanych w informacji o tym Warsztacie lub Kursie.

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
• Organizator – IPIRO Małgorzata Rajchert – Lewandowska.
• Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zgłaszająca Uczestnika lub Uczestników do udziału w Kursie lub Warsztacie oraz zobowiązana do uiszczenia opłaty za Kurs lub Warsztat. Klient może być jednocześnie Uczestnikiem Kursu lub Warsztatu.
• Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona do udziału w Kursie lub Warsz-tacie, za którą uiszczono opłatę z tytułu uczestnictwa w Kursie lub Warsztacie.
• Kurs – cykl spotkań odbywających się przez pół roku w postaci sied-miu weekendowych modułów, każdy z nich trwający dwa dni weeken-dowe.
• Warsztat – spotkanie w postaci jednorazowych zajęć.
• Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwią-zanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; Klient będący Konsumentem powinien być równocześnie Uczestni-kiem Szkolenia i nie może zgłaszać innych Uczestników.
• Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami Umowa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach kon-sumenta (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 683).

§2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

1. Warunkiem uczestnictwa w Kursie lub Warsztacie jest przekazanie wypełnionego formularza przez Klienta do Organizatora, poprzez stro-nę ustawieniasystemowe.com, w tym akceptacja postanowień niniej-szego Regulaminu, oraz dokonanie opłaty za Kurs lub Warsztat.
2. Liczba Uczestników Kursu lub Warsztatu jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników danego Kursu lub Warsztatu decyduje kolejność dokonania wpłat za dany Kurs lub Warsztat.
3. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
4. Po wysłaniu formularza przez Klienta, fakt jego wpłynięcia do Organi-zatora zostanie potwierdzony za pomocą doręczonego – na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta – powiadomienia, zawie-rającego w szczególności dane Organizatora, informację o zakresie, terminie oraz cenie Kursu lub Warsztatu i warunkach płatno-ści i rezerwacji do Szkoły. Chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia od Organizatora stanowi chwilę zawarcia Umowy, wiążącej obie strony transakcji, na warunkach potwierdzonych w powiadomieniu.
5. Klient zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rze-czywistym wypełnienia formularza. Organizator nie ponosi odpowie-dzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza reje-stracyjnego błędnych danych Klienta lub Uczestnika.
6. Klient wypełniając i przekazując formularz oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, stanowiącego integralną część zawie-ranej Umowy.
7. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez Organizatora w drodze mailowej, oraz drogą telefoniczną w celach związanych z organizacją Kursu lub Warsztatu.

§3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Klient jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem Uczestnika w Kursie lub Szkoleniu zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej https://ustawieniasystemowe.com/warsztaty-ustawien-systemowych-berta-hellingera/.
2. Opłata za uczestnictwo w Kursie lub Warsztacie obejmuje udział w Kursie lub Warsztacie. Koszt przejazdu Uczestnika/ów na Kurs lub Warsztat oraz zakwaterowania Klient pokrywa we własnym zakresie.
3. Organizator pobiera opłatę za Kurs lub Warsztat z góry.
4. Opłaty należy dokonać przelewem na nr konta: 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612, z dopiskiem IPIRO Małgorzata Rajchert Lewandow-ska Imię i Nazwisko Uczestnika oraz Termin rozpoczęcia Kursu lub Termin dnia Warsztatu.
5. Dokonanie płatności w terminach wymaganych niniejszym Regulami-nem jest warunkiem uczestnictwa w Kursie.
6. Brak zapłaty za Kurs lub Warsztat w wymaganym terminie nie stanowi domniemanej rezygnacji z udziału w Kursie lub Warszta-cie i upoważnia Organizatora do egzekwowania należności w peł-nej wysokości.

OPŁATA KURSU

7. Pierwszą opłatę w wysokości 2500 zł należy uiścić w ciągu 20 dni od zawarcia umowy, jednak nie później niż 30.09.23. Drugą część czyli 2000 zł należy uiścić minimum na 23 dni przed rozpoczęciem Kursu ( 30.09.23 ). Trzecią w wysokości 2000 zł do 30.11.23. Czwartą w wysokości 1450 zł nalezy uiścić do 31.01.2024r.
8. W przypadku, gdy okres pomiędzy zgłoszeniem udziału a planowanym terminem rozpoczęcia Kursu jest krótszy niż 23 dni, warunkiem uczestnictwa w Kursie jest uregulowanie pierwszej raty do 3 dni od zgłoszenia i drugiej opłaty za Kurs najpóźniej do dnia rozpoczęcia Szkolenia.

9. Liczba Uczestników Kursu jest ograniczona. O wpisie na listę Uczest-ników danego Kursu decyduje kolejność dokonania wpłat za dany Kurs.

§4 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KURSIE

1. Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w Kursie za zwrotem 50% z pierwszej opłaty Kursu ( 1250 zł) , w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji na 21 dni roboczych przed wyznaczoną datą Kursu.
2. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 21 dni przed rozpo-częciem Kursu pierwsza opłata pozostaje bezzwrotna.
3. Rezygnację z uczestnictwa w Kursie należy zgłosić mailowo na adres: biuro@ustawieniasystemowe.com
4. Wykreślenie z listy Uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
5. Nieobecność Uczestnika na Kursie (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty 100% ceny Kursu.
6. Postanowienia pkt 1-5 powyżej nie dotyczą Klientów będących Kon-sumentami, którzy w przypadku rezygnacji z udziału w Kursie bądź nie wzięcia udziału w Kursie i niepoinformowania o tym Organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, są zobowią-zani do zapłaty pełnej kwoty faktycznie poniesionych przez Organiza-tora kosztów związanych z udziałem w Kursie.
7. Niezależnie od postanowień zawartych w pkt 6 powyżej, Klient będący Konsumentem w każdym przypadku ma prawo (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w punkcie 7 powyżej, Klient może przesłać drogą mailową na adres biu-ro@ustawieniasystemowe.com
9. W razie odstąpienia o umowy w myśl ust. 8 powyżej, Organizator nie-zwłocznie poinformuje Klienta o otrzymaniu jego oświadczenia oraz – jeżeli płatność została już dokonana – zwróci należności uiszczone przez Klienta na poczet ceny Kursu w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana zosta-ła płatność.
10. W przypadku gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od Umowy po upływie terminu wskazanego w ust. 7 niniejszego paragrafu pierwsza opłata pozostaje bezzwrotna.
11. Pierwsza opłata pozostaje bezzwrotna, jeżeli termin Kursu przy-pada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 7.
12. Pierwsza opłata pozostaje bezzwrotna gdy obejmuje okres przy-padający po terminie Kursu.
13. Pierwsza opłata pozostaje bezzwrotna gdy Klient będący Konsu-mentem weźmie udział w Kursie, którego termin przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 7.
14. Rezygnacja z Kursu podczas jego trwania ( po wzięciu udziału w I module ) wiąże się z pełną opłatą za Kurs.

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zasa-dami ochrony danych osobowych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
3. Dane osobowe Klienta i Uczestników przetwarzane są wyłącznie w ce-lach realizacji Umowy, organizacji i realizacji Kursu lub Warsztatu, a także w celu komunikacji z Klientem i Uczestnikami Szkolenia.
4. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie wskazanych w niniejszym rozdziale Regulaminu.
5. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane oso-bowe będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych szko-leniach i usługach.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych w formularzu zgłoszeniowym jako niezbędne powoduje brak możliwości świadczenia usług na rzecz Klienta.
7. Klient oraz Uczestnicy Szkolenia mają dostęp do swoich danych oso-bowych, żądania ich poprawiania i usunięcia.

§6 ZMIANY LUB ODWOŁANIE TERMINU KURSU LUB WARSZTATU
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kursu lub Warsztatu bądź jego odwołania, w konsekwencji zaistnienia oko-liczności, za które Organizator nie ponosi winy (niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego Kursu lub Warsztatu, obecna sytuacja epidemiologiczna itp.)
2. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora Kurs lub Warsztat nie będą mogły odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu Kursu lub Warsztatu nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie Kursu lub Warsztatu Uczestnicy zo-staną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w For-mularzu.
3. O zmianie terminu Kursu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika, nie później niż na 10 dni przez terminem Kursu.
4. O zmianie terminu Warsztatu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika, nie później niż na 4 dni przez terminem Warsztatu. Klient według swego uznania może żądać zwrotu uiszczonej opłaty za Warsztacie bądź wziąć udział w Warsztatu w zmienionym terminie.
5. W przypadku odwołania Kursu lub Warsztatu, Organizator zwróci uisz-czoną przez Uczestnika opłatę za Kurs lub Warsztat w terminie 3 dni od dnia poinformowania Klienta o odwołaniu Kursu lub Warsztatu.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Przy zawieraniu Umowy nie znajdują zastosowania przepisy art. 661 1-3 k.c. dotyczące ofert zgłaszanych w postaci elektronicznej.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18. 03.2020
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulami-nu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 30 dni od daty opublikowania ich na stronie ustawieniasystemowe.com
5. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zgłoszeń przesłanych i opłaconych przed datą wejścia w życie tych zmian.