Warsztaty ustawień systemowych wg. metody Berta Hellingera

Formularz zapisu na warsztaty

Charakter uczestnictwa

Warunki uczestnictwa

Przed pierwszym własnym ustawieniem zaleca się najpierw uczestnictwo w warsztatach w charakterze obserwatora. To pomaga uruchomić własny emocjonalny proces i sprecyzować temat pracy. Doświadczenie pokazuje, że ustawienie jest głębsze i przynosi lepsze rezultaty, kiedy osoba ustawiająca uczestniczyła wcześniej w warsztatach. To zrozumiałe, że biorąc udział w czymś pierwszy raz, jesteśmy ostrożni i mniej otwarci, co przekłada się na przebieg pracy i jej efekty.

Niekiedy prowadzący odmawia przeprowadzenia ustawienia, jeżeli osoba jest odcięta emocjonalnie od zgłaszanego problemu bądź z innych przyczyn niezdolna do przyjęcia pomocy. W takiej sytuacji uczestnik ponosi pełny koszt rezerwacji miejsca (410 za ustawienie indywidualne lub 650 zł za ustawienie pary). Warunek ten uzasadniony jest faktem, iż jest zdecydowanie więcej chętnych do pracy własnej niż miejsc na ustawienie i trzymanie rezerwacji pozbawia innych możliwości skorzystania z pomocy.

Ustawienie robi się w konkretnym celu, żeby rozwiązać określony, ważny życiowo problem.

Koszt uczestnictwa obejmuje własną pracę terapeutyczną i jest jednakowy dla wszystkich ustawiających, mimo iż poszczególne prace mogą różnić się od siebie czasem trwania. Długość każdego ustawienia zależy bowiem od specyfiki problemu, uwarunkowań systemowych, tempa wewnętrznego procesu osoby zgłaszającej problem.

Obowiązuje udział w całych zajęciach.

Osoby z rozpoznaną psychozą bądź schizofrenią proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Warunki rezerwacji miejsca

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata na konto, która stanowi rezerwację miejsca:
IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612

Z powodu ograniczonej ilości miejsc o kolejności zapisów decyduje kolejność wpłat.

Jeżeli zapłata wpłynie na konto a nie ma miejsc, natychmiast wykonujemy zwrotny przelew i informujemy o tym mailowo lub telefonicznie. Jeżeli się nie odzywamy, to znaczy, że wpłata dotarła i na 3-4 dni przed warsztatem wysyłamy mail z informacjami organizacyjnymi.

Wypełniając formularz nalezy określić charakter uczestnictwa. Nie można zmienić charakteru uczestnictwa z obserwatora na ustawiającego w trakcie warsztatu, chyba, że zapisuje się na tzw. miejsce rezerwowe. Osoba zapisana na miejsce rezerwowe płaci jak obserwator i  jeżeli wystarczy czasu może zrobić ustawienie, dopłacając na miejscu brakującą kwotę. Ma szansę na własne ustawienie, lecz bez gwarancji.

W przypadku rezygnacji wcześniej niż 7 dni przed zajęciami możliwy zwrot wpłaconej kwoty. Przy późniejszej rezygnacji wpłata nie będzie zwracana, niezależnie od przyczyny rezygnacji.

Nie ma możliwości przesunięcia wpłaty na inny termin, chyba, że 7 dni (i wcześniej) przed opłaconym terminem warsztatu.

Osoby z rozpoznaną psychozą bądź schizofrenią proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Adres mailowy uczestnika zostaje automatycznie wpisany do bazy danych. Osoby, które nie będą chciały otrzymywać po spotkaniu informacji o warsztatach (szkoleniach) proszone są o zgłoszenie tego faktu drogą mailową.

IPiRO wykorzystuje dane osobowe ( imię i nazwisko, adres e-mail, telefon) wyłącznie po to, by dostarczać informacji o organizowanych przez siebie szkoleniach, warsztatach i innych wydarzeniach ( poprzez e-maile i newslettery).  W żadnym wypadku nie udostępniamy Państwa danych żadnym firmom marketingowym ani osobom prywatnym.

W każdej chwili Klient, którego dane przetwarzamy, ma prawo do wglądu w swoje dane, zmiany ich lub wycofania zgody na ich wykorzystywanie.

Administratorem danych osobowych jest IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN SZKOLEŃ ORAZ WARSZTATÓW IPIRO MAŁGORZATA RAJCHERT – LEWANDOWSKA 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona internetowa ustawieniasystemowe.com jest prowadzona przez IPIRO Małgorzata Rajchert – Lewandowska.
 2. Kontakt do IPIRO, tel. +48602 828 216, adres e-mail: biuro@ustawieniasystemowe.com lub malgorzata.rl@wp.pl
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest IPIRO, podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda osoba, której dane są przetwarzane przez IPIRO ma prawo wglądu w ich treść, prawo ich aktualizacji i poprawiania.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w Warsztatach oraz Kursach organizowanych przez IPIRO.
 5. Warsztaty lub Kursy organizowane przez IPIRO dostępne są dla konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego („Konsument”),
 6. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu: które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 3851 do 3853), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 7. Definicje:
  • Użytkownik – Konsument
  • Formularz – formularz zgłoszeniowy na wybrany przez Użytkownika Warsztat lub Kurs.
  • Warsztat – spotkanie w postaci jednorazowych zajęć całodziennych lub popołudniowych
  • Kurs – cykl spotkań odbywających się przez 7 miesięcy w postaci siedmiu weekendowych modułów, każdy z nich trwający dwa dni weekendowe.
  • Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze ).
  • Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827 ze zm.).
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

       8.Warsztaty lub Kursy realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora: ustawieniasystemowe.com oraz przekazanych drogą mailową.

 1. Warsztaty lub Kursy sprzedawane są za pośrednictwem strony internetowej ustawieniasystemowe.com.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 4.12.2019

§2. SERWIS INTERNETOWY USTAWIENIASYSTEMOWE.COM

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Użytkownik przed uzyskaniem dostępu do Serwisu, składa poprzez zaznaczenie widocznego pola oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając Formularz za pomocą Serwisu, składa ofertę zakupu określonego Warsztatu lub Kursu, na warunkach podanych w informacji o tym Warsztacie lub Kursie.

§3. ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie Umowy na Warsztat lub Kurs między IPIRO a Użytkownikiem następuje od chwili przekazania wypełnionego Formularza przez Użytkownika do IPIRO, poprzez stronę ustawieniasystemowe.com
 2. Przekazanie wypełnionego formularza jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zawarcie Umowy poprzez formularz jest wiążące, tym samym jest zobowiązaniem Użytkownika do dokonania zapłaty wynagrodzenia za Warsztat lub Kurs.
 4. Umowa z Użytkownikiem zawierana jest przed rozpoczęciem Warsztatu lub Kursu, najpóźniej na 1 dzień przed jego rozpoczęciem, w wyjątkowych sytuacjach w dniu Warsztatu lub Kursu, z zastrzeżeniem wyczerpania miejsc na ten Warsztat lub Kurs.

§4. WYNAGRODZENIE (PŁATNOŚCI)

 1. Wynagrodzenie należne IPIRO z tytułu Umowy zawartej przez Użytkownika na uczestnictwo w Kursie, płatne jest w dwóch częściach: a). bezzwrotnej zaliczki w wysokości 40% ceny podstawowej Kursu, wskazanej w cenniku na stronach Serwisu, wpłacanej przez Użytkownika w dniu zawarciu Umowy.  b). pozostałej części ceny (60%), wpłacanej w przeciągu 5 dni od zawarcia przez Użytkownika Umowy.
 2. jeśli Użytkownik zawiera Umowę później niż na 14 dni przed rozpoczęciem Kursu opłaca pełną kwotę Kursu w dniu zawarcia Umowy.
 3. Wynagrodzenie należne IPIRO z tytułu Umowy zawartej przez Użytkownika na uczestnictwo w Warsztacie, płatne jest w całości w dniu zawarcia Umowy.
 4. Miejsce na Warsztacie/Kursie rezerwuje zaksięgowana wpłata.
 5. Ilość miejsc na Warsztacie/Kursie jest ograniczona, liczy się kolejność wpłat Użytkowników.
 6. Wpłat należy dokonywać na Numer konta: 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612, z dopiskiem IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska, Imię i Nazwisko Uczestnika oraz Termin Warsztatu/Szkolenia.

§5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW – KONSUMENTÓW

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Użytkownik – Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie IPIRO oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zawarcie przez konsumenta Umowy później niż na 14 dni przed dniem odbywania się Kursu jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Zawarcie przez konsumenta Umowy później niż na 7 dni przed dniem odbywania się Warsztatu jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od Umowy.
 3. Konsument może zrezygnować z udziału w Warsztacie najpóźniej na 7 dni przed terminem Warsztatu i otrzymać całą wpłaconą kwotę.
 4. Oświadczenie Użytkownika – Konsumenta może być złożone poprzez oświadczenie wysłane w formie elektronicznej na adres: biuro@ustawieniasystemowe.com 
 5. IPIRO niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia, zwróci Użytkownikowi – Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem zapisu ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
 6. IPIRO dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik – Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 7. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 8. Użytkownik będący Konsumentem (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego), ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

 

Warsztaty ustawień systemowych (inaczej ustawień rodzinnych lub hellingerowskich) przeznaczone są dla osób zainteresowanych:

  • rozwiązaniem własnych problemów emocjonalnych, zdrowotnych, rodzinnych, zawodowych, finansowych, i innych;
  • zainteresowanych rozwojem osobistym.

W zajęciach można brać udział w następujących rolach:

  • osoby wykonującej własną pracę ustawieniową
  • reprezentanta – osoby biorącej udział w ustawieniach innych osób
  • obserwatora
  • aktywnego uczestnika biorącego udział w mini-ustawieniach i pracach w podgrupach w warsztatach popołudniowych

Warsztaty stanowią okazję do nowego, głębszego spojrzenia na własne trudności zarówno dla osób ustawiających, jak i uczestniczących bez własnego ustawienia.

Ustawienia  systemowe (rodzinne) wspierają proces zdrowienia u osób będących w psychoterapii (niezależnie od nurtu psychoterapii).

Więcej na temat ustawień systemowych można przeczytać na moim blogu. Szczególnie polecam wpisy: O ustawieniach systemowych, Jak się przygotować do własnego ustawienia, Ustawienia systemowe w biznesie i organizacjach

Najbliższe terminy:

Jednodniowe warsztaty ustawień systemowych na każdy temat w Warszawie:

 21.11  Małgorzata Rajchert-Lewandowska

Na warsztatach można pracować z każdym tematem (osobistym, rodzinnym, zdrowotnym, emocjonalnym, zawodowym, finansowym).

Popołudniowe warsztaty biznesowe w Warszawie: ustawienia biznesowe

Terminy pojawią się wkrótce. 

Godziny:
warsztaty całodzienne
10.00 – 19.00 lub 20.00

popołudniowe warsztaty biznesowe
18.00 – 22.00

Cena:
warsztaty całodzienne
Ustawiający (własna praca)                     440zł
Obserwator-reprezentant                        170zł
Ustawienie pary małżeńskiej                   660zł

popołudniowe warsztaty biznesowe
Ustawiający (własna praca)                     300zł
Obserwator-reprezentant                         80zł

Niższa cena ustawienia własnego podczas warsztatu popołudniowego związana jest z krótszym czasem trwania warsztatu.  Ustawienie jest pełne, tzn. trwa tyle czasu, ile wymaga tego proces.

Warsztaty ustawień systemowych wg.metody Berta Hellingera

Warsztaty ustawień systemowych (inaczej ustawień rodzinnych lub hellingerowskich) przeznaczone są dla osób zainteresowanych:

  • rozwiązaniem własnych problemów emocjonalnych, zdrowotnych, rodzinnych,
 zawodowych, finansowych, i innych;
  • zainteresowanych rozwojem osobistym.

W zajęciach można brać udział w następujących rolach:

  • osoby wykonującej własną pracę ustawieniową
  • reprezentanta – osoby biorącej udział w ustawieniach innych osób
  • obserwatora
  • aktywnego uczestnika biorącego udział w mini-ustawieniach i pracach w podgrupach w warsztatach popołudniowych 

Warsztaty stanowią okazję do nowego, głębszego spojrzenia na własne trudności zarówno dla osób ustawiających, jak i uczestniczących bez własnego ustawienia.

Ustawienia  systemowe wspierają proces zdrowienia u osób będących w psychoterapii (niezależnie od nurtu psychoterapii).

Więcej na temat ustawień systemowych można przeczytać na moim blogu. Szczególnie polecam wpisy O ustawieniach systemowych, Ustawienia systemowe w biznesie i organizacjach oraz Jak się przygotować do własnego ustawienia.

Najbliższe terminy:

 Jednodniowe warsztaty ustawień systemowych na każdy temat w Warszawie:

 21.11 Małgorzata Rajchert-Lewandowska 

Na warsztatach można pracować z każdym tematem (osobistym, rodzinnym, zdrowotnym, emocjonalnym, zawodowym, finansowym).

Popołudniowe warsztaty ustawień biznesowych w Warszawie: ustawienia biznesowe

Terminy pojawią się wkrótce. 

Godziny:
warsztaty całodzienne 
10.00 – 19.00 lub 20.00

popołudniowe warsztaty biznesowe
18.00 – 22.00

Cena:
warsztaty całodzienne 
Ustawiający (własna praca)                     440zł
Obserwator-reprezentant                        170zł
Ustawienie pary małżeńskiej                   660zł

popołudniowe warsztaty biznesowe  
Ustawiający (własna praca)                     300zł
Obserwator-reprezentant                         80zł

Niższa cena ustawienia własnego podczas warsztatu popołudniowego związana jest z krótszym czasem trwania warsztatu.  Ustawienie jest pełne, tzn. trwa tyle czasu, ile wymaga tego proces. 

Formularz zapisu na warsztaty

Charakter uczestnictwa

Warunki uczestnictwa

Przed pierwszym własnym ustawieniem zaleca się najpierw uczestnictwo w warsztatach w charakterze obserwatora. To pomaga uruchomić własny emocjonalny proces i sprecyzować temat pracy. Doświadczenie pokazuje, że ustawienie jest głębsze i przynosi lepsze rezultaty, kiedy osoba ustawiająca uczestniczyła wcześniej w warsztatach. To zrozumiałe, że biorąc udział w czymś pierwszy raz, jesteśmy ostrożni i mniej otwarci, co przekłada się na przebieg pracy i jej efekty.

Niekiedy prowadzący odmawia przeprowadzenia ustawienia, jeżeli osoba jest odcięta emocjonalnie od zgłaszanego problemu bądź z innych przyczyn niezdolna do przyjęcia pomocy. W takiej sytuacji uczestnik ponosi pełny koszt rezerwacji miejsca (410 za ustawienie indywidualne lub 650 zł za ustawienie pary). Warunek ten uzasadniony jest faktem, iż jest zdecydowanie więcej chętnych do pracy własnej niż miejsc na ustawienie i trzymanie rezerwacji pozbawia innych możliwości skorzystania z pomocy.

Ustawienie robi się w konkretnym celu, żeby rozwiązać określony, ważny życiowo problem.

Koszt uczestnictwa obejmuje własną pracę terapeutyczną i jest jednakowy dla wszystkich ustawiających, mimo iż poszczególne prace mogą różnić się od siebie czasem trwania. Długość każdego ustawienia zależy bowiem od specyfiki problemu, uwarunkowań systemowych, tempa wewnętrznego procesu osoby zgłaszającej problem.

Obowiązuje udział w całych zajęciach.

Warunki rezerwacji miejsca

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zajęcia: Warsztaty) oraz wpłata na konto, która stanowi rezerwację miejsca:
IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612

Z powodu ograniczonej ilości miejsc o kolejności zapisów decyduje kolejność wpłat.

Wypełniając formularz należy określić charakter uczestnictwa. Nie można zmienić charakteru uczestnictwa z obserwatora na ustawiającego w trakcie warsztatu, chyba, że zapisuje się na tzw. miejsce rezerwowe. Osoba zapisana na miejsce rezerwowe płaci jak obserwator i  jeżeli wystarczy czasu może zrobić ustawienie, dopłacając na miejscu brakującą kwotę. Ma szansę na własne ustawienie, lecz bez gwarancji.

Jeżeli zapłata wpłynie na konto a nie ma miejsc, natychmiast wykonujemy zwrotny przelew i informujemy o tym mailowo lub telefonicznie. Jeżeli się nie odzywamy, to znaczy, że wpłata dotarła i na 3-4 dni przed warsztatem wysyłamy mail z informacjami organizacyjnymi.

W przypadku rezygnacji wcześniej niż 7 dni przed zajęciami możliwy zwrot wpłaconej kwoty, przy późniejszej rezygnacji wpłata nie będzie zwracana, niezależnie od przyczyny rezygnacji.

Nie ma możliwości przesunięcia wpłaty na inny termin, chyba, że 7 dni ( i wcześniej) przed opłaconym terminem warsztatu.

Adres mailowy Uczestnika zostaje automatycznie wpisany do bazy danych. Osoby, które nie będą chciały otrzymywać po spotkaniu informacji o warsztatach (szkoleniach) proszone są o zgłoszenie tego faktu drogą mailową.

IPiRO wykorzystuje dane osobowe ( imię i nazwisko, adres e-mail, telefon) wyłącznie po to, by dostarczać informacji o organizowanych przez siebie szkoleniach, warsztatach i innych wydarzeniach ( poprzez e-maile i newslettery).  W żadnym wypadku nie udostępniamy Państwa danych żadnym firmom marketingowym ani osobom prywatnym.

W każdej chwili Klient, którego dane przetwarzamy, ma prawo do wglądu w swoje dane, zmiany ich lub wycofania zgody na ich wykorzystywanie.

Administratorem danych osobowych jest IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN SZKOLEŃ ORAZ WARSZTATÓW IPIRO MAŁGORZATA RAJCHERT – LEWANDOWSKA 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona internetowa ustawieniasystemowe.com jest prowadzona przez IPIRO Małgorzata Rajchert – Lewandowska.
 2. Kontakt do IPIRO, tel. +48602 828 216, adres e-mail: biuro@ustawieniasystemowe.com lub malgorzata.rl@wp.pl
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest IPIRO, podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda osoba, której dane są przetwarzane przez IPIRO ma prawo wglądu w ich treść, prawo ich aktualizacji i poprawiania.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w Warsztatach oraz Kursach organizowanych przez IPIRO.
 5. Warsztaty lub Kursy organizowane przez IPIRO dostępne są dla konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego („Konsument”),
 6. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu: które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 3851 do 3853), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 7. Definicje:
  • Użytkownik – Konsument
  • Formularz – formularz zgłoszeniowy na wybrany przez Użytkownika Warsztat lub Kurs.
  • Warsztat – spotkanie w postaci jednorazowych zajęć całodziennych lub popołudniowych
  • Kurs – cykl spotkań odbywających się przez 7 miesięcy w postaci siedmiu weekendowych modułów, każdy z nich trwający dwa dni weekendowe.
  • Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze ).
  • Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827 ze zm.).
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

       8.Warsztaty lub Kursy realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora: ustawieniasystemowe.com oraz przekazanych drogą mailową.

 1. Warsztaty lub Kursy sprzedawane są za pośrednictwem strony internetowej ustawieniasystemowe.com.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 4.12.2019

§2. SERWIS INTERNETOWY USTAWIENIASYSTEMOWE.COM

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Użytkownik przed uzyskaniem dostępu do Serwisu, składa poprzez zaznaczenie widocznego pola oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając Formularz za pomocą Serwisu, składa ofertę zakupu określonego Warsztatu lub Kursu, na warunkach podanych w informacji o tym Warsztacie lub Kursie.

§3. ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie Umowy na Warsztat lub Kurs między IPIRO a Użytkownikiem następuje od chwili przekazania wypełnionego Formularza przez Użytkownika do IPIRO, poprzez stronę ustawieniasystemowe.com
 2. Przekazanie wypełnionego formularza jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zawarcie Umowy poprzez formularz jest wiążące, tym samym jest zobowiązaniem Użytkownika do dokonania zapłaty wynagrodzenia za Warsztat lub Kurs.
 4. Umowa z Użytkownikiem zawierana jest przed rozpoczęciem Warsztatu lub Kursu, najpóźniej na 1 dzień przed jego rozpoczęciem, w wyjątkowych sytuacjach w dniu Warsztatu lub Kursu, z zastrzeżeniem wyczerpania miejsc na ten Warsztat lub Kurs.

§4. WYNAGRODZENIE (PŁATNOŚCI)

 1. Wynagrodzenie należne IPIRO z tytułu Umowy zawartej przez Użytkownika na uczestnictwo w Kursie, płatne jest w dwóch częściach: a). bezzwrotnej zaliczki w wysokości 40% ceny podstawowej Kursu, wskazanej w cenniku na stronach Serwisu, wpłacanej przez Użytkownika w dniu zawarciu Umowy.  b). pozostałej części ceny (60%), wpłacanej w przeciągu 5 dni od zawarcia przez Użytkownika Umowy.
 2. jeśli Użytkownik zawiera Umowę później niż na 14 dni przed rozpoczęciem Kursu opłaca pełną kwotę Kursu w dniu zawarcia Umowy.
 3. Wynagrodzenie należne IPIRO z tytułu Umowy zawartej przez Użytkownika na uczestnictwo w Warsztacie, płatne jest w całości w dniu zawarcia Umowy.
 4. Miejsce na Warsztacie/Kursie rezerwuje zaksięgowana wpłata.
 5. Ilość miejsc na Warsztacie/Kursie jest ograniczona, liczy się kolejność wpłat Użytkowników.
 6. Wpłat należy dokonywać na Numer konta: 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612, z dopiskiem IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska, Imię i Nazwisko Uczestnika oraz Termin Warsztatu/Szkolenia.

§5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW – KONSUMENTÓW

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Użytkownik – Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie IPIRO oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zawarcie przez konsumenta Umowy później niż na 14 dni przed dniem odbywania się Kursu jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Zawarcie przez konsumenta Umowy później niż na 7 dni przed dniem odbywania się Warsztatu jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od Umowy.
 3. Konsument może zrezygnować z udziału w Warsztacie najpóźniej na 7 dni przed terminem Warsztatu i otrzymać całą wpłaconą kwotę.
 4. Oświadczenie Użytkownika – Konsumenta może być złożone poprzez oświadczenie wysłane w formie elektronicznej na adres: biuro@ustawieniasystemowe.com 
 5. IPIRO niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia, zwróci Użytkownikowi – Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem zapisu ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
 6. IPIRO dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik – Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 7. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 8. Użytkownik będący Konsumentem (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego), ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.