Cykl rozwojowo-szkoleniowy. Ustawienia systemowe według metody Berta Hellingera

Terminy:

Szkolenie obejmuje siedem sobotnio-niedzielnych modułów.
Terminy XI edycji:

17-18.10,  14-15.11,  12-13.12.2020

09-10.01,  27-28.02,  27-28.03,  24-25.04.2021

 

Godziny spotkań: sobota: 10-19, niedziela: 10-19

Cena:

4 480 zł (640 zł za moduł),  możliwa płatność w 2 ratach  ( I rata 2 240 zł do 30.09; II rata do 01.12 )

3 500 zł dla absolwentów wcześniejszych edycji, możliwa płatność w 2 ratach   

( I rata 2 500 zł do 30.09 ; II rata 1000 zł do 01.12 )

Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność wpłat.

Podczas szkolenia Uczestnicy mogą nieodpłatnie brać udział jako obserwatorzy w moich warsztatach ustawień systemowych.

Prowadząca Małgorzata Rajchert-Lewandowska – należę do pierwszych prowadzących ustawienia metodą B. Hellingera w Polsce ( od 2000 roku ). Jestem uczennicą Berta i Sophie Hellinger. Posiadam certyfikat psychoterapeuty EAP. Jestem superwizorką i nauczycielką psychoterapii.

Zgłoszenie na cykl rozwojowo-szkoleniowy

Dla kogo?

Przedstawiciele profesji, którzy chcą wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w sferze zawodowej, np. psychologowie, terapeuci, coachowie.

Osoby zainteresowane rozwojem osobistym, rozwiązywaniem problemów w życiu prywatnym i zawodowym.

Cele:

Poznanie i zrozumienie metody oraz duchowej postawy potrzebnej do prowadzenia ustawień rodzin i ustawień organizacyjnych.

Przygotowanie uczestników do samodzielnego stosowania różnych form ustawień takich jak ustawienia w grupie, w kontakcie indywidualnym, krótkie interwencje ustawieniowe, wizualizacje.

Rozwój osobisty i zawodowy. Praca z własnymi problemami.

Metoda:

Szkolenie ma charakter warsztatowy z elementami wykładowymi.  Uczestnicy poznają założenia teoretyczne i praktykę ustawień systemowych. Doświadczają ustawień z różnych pozycji: obserwatora, reprezentanta, klienta, terapeuty. Uczą się poprzez osobistą pracę, zarówno na forum grupy jak i w podgrupach ćwiczeniowych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest więc gotowość do zaangażowania i otwartości.

Zawartość merytoryczna:

  • Teoria pierwotnego porządku (porządków miłości) i następstwa zaburzeń porządku w systemie
  • Rozumienie i rozpoznawanie dynamik w ustawieniach
  • Ćwiczenie postawy fenomenologicznej oraz postępowania zgodnie z porządkami pomagania
  • Ustawienia osobiste i superwizyjne w grupie (z reprezentantami)
  • Ustawienia osobiste i superwizyjne w kontakcie indywidualnym (z użyciem rekwizytów, np. figurek)

Tematy modułów:

  • Wprowadzenie do Hellingersciencia, porządki miłości między rodzicami i dziećmi.
  • Porządki miłości w relacji partnerskiej
  • Dynamiki prowadzące do choroby oraz porządki miłości prowadzące do zdrowia
  • Ofiary i sprawcy
  • Ustawienia w organizacjach
  • Ustawienia indywidualne – praktyka
  • Ustawienia grupowe – praktyka

Obecnie trwają zapisy na XI edycję Cyklu rozwojowo – szkoleniowego.

UWAGA! Osoby zdecydowane na szkolenie, które nie były na moich warsztatach, zapraszam najpierw  na sobotnie warsztaty ustawień w charakterze obserwatora. To pozwoli nam wzajemnie się poznać a Państwu świadomie zdecydować czy odpowiadam Wam jako terapeutka i nauczycielka metody. Jest to warunek uczestnictwa w Cyklu. Koszt udziału w warsztatach zostanie odliczony od I raty za Cykl.

Warunki uczestnictwa

Szkolenie obejmuje siedem sobotnio-niedzielnych modułów.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu metody ustawień Berta Hellingera otrzymają osoby, które zrealizują cały program szkolenia tzn. wezmą udział we wszystkich 7 dwudniowych modułach i dokonają pełnej opłaty za uczestnictwo we wszystkich zajęciach. Osoby, które będą nieobecne na jednym z modułów będą miały możliwość odrobienia zajęć i po spełnieniu tego warunku otrzymają zaświadczenie. Nieobecność na dwóch  modułach i więcej , równoznaczna jest z rezygnacją z cyklu i utratą wpłaty. Jeśli uczestnicy będą mogli brać udział tylko w jednym dniu któregoś z modułów i tak opłacają całość szkolenia. Nieobecność jednego dnia (tylko w sobotę lub tylko w niedzielę ) lub na dużej części dnia traktowana jest jak nieobecność na całym module. Uczestnicy są zobligowani do odrobienia brakujących dni szkolenia za darmo na warsztatach ustawień lub na kolejnej edycji szkolenia ( tylko moduł 6 i 7 )

Podczas szkolenia Uczestnicy mogą nieodpłatnie brać udział jako obserwatorzy w warsztatach ustawień systemowych.

 

Warunki rezerwacji miejsca

Warunkiem uczestnictwa w X edycji Cyklu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata na konto, która stanowi rezerwację miejsca:

IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612

W przypadku rezygnacji wcześniej niż 2 tygodnie przed zajęciami możliwy zwrot 50% ceny Cyklu, przy późniejszej rezygnacji wpłata nie będzie zwracana.

Termin wpłaty I raty 2240 zł upływa 30.09.2020

Termin wpłaty II raty 2240 zł upływa 01.12.2020

Liczba miejsc na Cyklu jest ograniczona – decydująca jest kolejność wpłat.

Adres mailowy uczestnika zostaje automatycznie wpisany do bazy danych. Osoby, które nie będą chciały otrzymywać po spotkaniu informacji o warsztatach (szkoleniach) proszone są o zgłoszenie tego faktu drogą mailową.

IPiRO wykorzystuje (przetwarza) dane osobowe ( imię i nazwisko, adres e-mail, telefon) wyłącznie po to, by dostarczać informacji o organizowanych przez siebie szkoleniach, warsztatach i innych wydarzeniach ( poprzez e-maile i newslettery).  W żadnym wypadku nie udostępniamy Państwa danych żadnym firmom marketingowym ani osobom prywatnym.

W każdej chwili Klient, którego dane przetwarzamy, ma prawo do wglądu w swoje dane, zmiany ich lub wycofania zgody na ich wykorzystywanie.

Administratorem danych osobowych jest IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN SZKOLEŃ ORAZ WARSZTATÓW IPIRO MAŁGORZATA RAJCHERT – LEWANDOWSKA 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona internetowa ustawieniasystemowe.com jest prowadzona przez IPIRO Małgorzata Rajchert – Lewandowska.
 2. Kontakt do IPIRO, tel. +48602 828 216, adres e-mail: biuro@ustawieniasystemowe.com lub malgorzata.rl@wp.pl
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest IPIRO, podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda osoba, której dane są przetwarzane przez IPIRO ma prawo wglądu w ich treść, prawo ich aktualizacji i poprawiania.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w Warsztatach oraz Kursach organizowanych przez IPIRO.
 5. Warsztaty lub Kursy organizowane przez IPIRO dostępne są dla konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego („Konsument”),
 6. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu: które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 3851 do 3853), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 7. Definicje:
  • Użytkownik – Konsument
  • Formularz – formularz zgłoszeniowy na wybrany przez Użytkownika Warsztat lub Kurs.
  • Warsztat – spotkanie w postaci jednorazowych zajęć całodziennych lub popołudniowych
  • Kurs – cykl spotkań odbywających się przez 7 miesięcy w postaci siedmiu weekendowych modułów, każdy z nich trwający dwa dni weekendowe.
  • Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze ).
  • Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827 ze zm.).
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

       8.Warsztaty lub Kursy realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora: ustawieniasystemowe.com oraz przekazanych drogą mailową.

 1. Warsztaty lub Kursy sprzedawane są za pośrednictwem strony internetowej ustawieniasystemowe.com.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 4.12.2019

§2. SERWIS INTERNETOWY USTAWIENIASYSTEMOWE.COM

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Użytkownik przed uzyskaniem dostępu do Serwisu, składa poprzez zaznaczenie widocznego pola oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając Formularz za pomocą Serwisu, składa ofertę zakupu określonego Warsztatu lub Kursu, na warunkach podanych w informacji o tym Warsztacie lub Kursie.

§3. ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie Umowy na Warsztat lub Kurs między IPIRO a Użytkownikiem następuje od chwili przekazania wypełnionego Formularza przez Użytkownika do IPIRO, poprzez stronę ustawieniasystemowe.com
 2. Przekazanie wypełnionego formularza jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zawarcie Umowy poprzez formularz jest wiążące, tym samym jest zobowiązaniem Użytkownika do dokonania zapłaty wynagrodzenia za Warsztat lub Kurs.
 4. Umowa z Użytkownikiem zawierana jest przed rozpoczęciem Warsztatu lub Kursu, najpóźniej na 1 dzień przed jego rozpoczęciem, w wyjątkowych sytuacjach w dniu Warsztatu lub Kursu, z zastrzeżeniem wyczerpania miejsc na ten Warsztat lub Kurs.

§4. WYNAGRODZENIE (PŁATNOŚCI)

 1. Wynagrodzenie należne IPIRO z tytułu Umowy zawartej przez Użytkownika na uczestnictwo w Kursie, płatne jest w dwóch częściach: a). bezzwrotnej zaliczki w wysokości 50% ceny podstawowej Kursu, wskazanej w cenniku na stronach Serwisu, wpłacanej przez Użytkownika w dniu zawarciu Umowy. b). pozostałej części ceny (50%), wpłacanej do 1.12.2020
 2. jeśli Użytkownik zawiera Umowę później niż na 14 dni przed rozpoczęciem Kursu opłaca pełną kwotę Kursu w dniu zawarcia Umowy.
 3. Wynagrodzenie należne IPIRO z tytułu Umowy zawartej przez Użytkownika na uczestnictwo w Warsztacie, płatne jest w całości w dniu zawarcia Umowy.
 4. Miejsce na Warsztacie/Kursie rezerwuje zaksięgowana wpłata.
 5. Ilość miejsc na Warsztacie/Kursie jest ograniczona, liczy się kolejność wpłat Użytkowników.
 6. Wpłat należy dokonywać na Numer konta: 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612, z dopiskiem IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska, Imię i Nazwisko Uczestnika oraz Termin Warsztatu/Szkolenia.

§5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW – KONSUMENTÓW

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Użytkownik – Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie IPIRO oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zawarcie przez konsumenta Umowy później niż na 14 dni przed dniem odbywania się Kursu jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Zawarcie przez konsumenta Umowy później niż na 7 dni przed dniem odbywania się Warsztatu jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od Umowy.
 3. Konsument może zrezygnować z udziału w Warsztacie najpóźniej na 7 dni przed terminem Warsztatu i otrzymać całą wpłaconą kwotę.
 4. Konsument może zrezygnować w udziału w Kursie najpóźniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia Kursu i otrzymać kwotę w wysokości 50% ceny Kursu. Zaliczka w wysokości 50% ceny Kursu jest bezzwrotna.
 5. Oświadczenie Użytkownika – Konsumenta może być złożone poprzez oświadczenie wysłane w formie elektronicznej na adres: biuro@ustawieniasystemowe.com 
 6. IPIRO niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia, zwróci Użytkownikowi – Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem zapisu ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
 7. IPIRO dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik – Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 9. Użytkownik będący Konsumentem (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego), ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

 

Cykl rozwojowo-szkoleniowy. Ustawienia systemowe wg. metody Berta Hellingera

Dla kogo?

Przedstawiciele profesji, którzy chcą wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w sferze zawodowej, np. psychologowie, terapeuci, coachowie.

Osoby zainteresowane rozwojem osobistym, rozwiązywaniem problemów w życiu prywatnym i zawodowym.

Cele:

Poznanie i zrozumienie metody oraz duchowej postawy potrzebnej do prowadzenia ustawień rodzin i ustawień organizacyjnych.

Przygotowanie uczestników do samodzielnego stosowania różnych form ustawień takich jak ustawienia w grupie, w kontakcie indywidualnym, krótkie interwencje ustawieniowe, wizualizacje.

Rozwój osobisty i zawodowy. Praca z własnymi problemami.

Metoda:

Szkolenie ma charakter warsztatowy z elementami wykładowymi.  Uczestnicy poznają założenia teoretyczne i praktykę ustawień systemowych. Doświadczają ustawień z różnych pozycji: obserwatora, reprezentanta, klienta, terapeuty. Uczą się poprzez osobistą pracę, zarówno na forum grupy jak i w podgrupach ćwiczeniowych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest więc gotowość do zaangażowania i otwartości.

Zawartość merytoryczna:

  • Teoria pierwotnego porządku (porządków miłości) i następstwa zaburzeń porządku w systemie
  • Rozumienie i rozpoznawanie dynamik w ustawieniach
  • Ćwiczenie postawy fenomenologicznej oraz postępowania zgodnie z porządkami pomagania
  • Ustawienia osobiste i superwizyjne w grupie (z reprezentantami)
  • Ustawienia osobiste i superwizyjne w kontakcie indywidualnym (z użyciem rekwizytów, np. figurek)

Tematy modułów:

  • Wprowadzenie do Hellingersciencia, porządki miłości między rodzicami i dziećmi.
  • Porządki miłości w relacji partnerskiej
  • Dynamiki prowadzące do choroby oraz porządki miłości prowadzące do zdrowia
  • Ofiary i sprawcy
  • Ustawienia w organizacjach
  • Ustawienia indywidualne – praktyka
  • Ustawienia grupowe – praktyka

Obecnie trwają zapisy na XI edycję Cyklu rozwojowo – szkoleniowego.

UWAGA! Osoby zdecydowane na szkolenie, które nie były na moich warsztatach, zapraszam najpierw  na sobotnie warsztaty ustawień w charakterze obserwatora. To pozwoli nam wzajemnie się poznać a Państwu świadomie zdecydować czy odpowiadam Wam jako terapeutka i nauczycielka metody. Jest to warunek uczestnictwa w Cyklu. Koszt uczestnictwa w warsztatach zostanie odliczony od I raty za Cykl.

Terminy:

Szkolenie obejmuje siedem sobotnio-niedzielnych modułów.

Terminy XI edycji:

17-18.10,  14-15.11,  12-13.12.2020

09-10.01,  27-28.02,  27-28.03,  24-25.04.2021

 

Godziny spotkań: sobota: 10-19, niedziela: 10-19

Cena:

4 480 zł (640 zł za moduł) , możliwa płatność w 2 ratach  ( I rata 2 240 zł do 30.09 ;  II do 01.12 )

3 500 zł dla absolwentów wcześniejszych edycji, możliwa płatność w 2 ratach  ( I rata 2 500 zł do 30.09 ;  II  1000 zł do 01.12 )

Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność wpłat.

Podczas szkolenia Uczestnicy mogą nieodpłatnie brać udział jako obserwatorzy w moich warsztatach ustawień systemowych.

Prowadząca Małgorzata Rajchert-Lewandowska – należę do pierwszych osób w Polsce prowadzących ustawienia metodą B. Hellingera ( od 2000 roku ). Jestem uczennicą Berta i Sophie Hellinger.  Posiadam certyfikat psychoterapeuty PFP i EAP , jestem superwizorką i nauczycielką psychoterapii.

Zgłoszenie na cykl rozwojowo-szkoleniowy

Warunki uczestnictwa

Szkolenie obejmuje siedem sobotnio-niedzielnych modułów.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu metody ustawień Berta Hellingera otrzymają osoby, które zrealizują cały program szkolenia tzn. wezmą udział we wszystkich 7 dwudniowych modułach i dokonają pełnej opłaty za uczestnictwo we wszystkich zajęciach. Osoby, które będą nieobecne na jednym z modułów będą miały możliwość odrobienia zajęć i po spełnieniu tego warunku otrzymają zaświadczenie. Nieobecność na dwóch i więcej modułach , równoznaczna jest z rezygnacją z cyklu i utratą wpłaty. Jeśli uczestnicy będą mogli brać udział tylko w jednym dniu któregoś z modułów i tak opłacają całość szkolenia. Nieobecność jednego dnia (tylko w sobotę lub tylko w niedzielę ) lub na dużej części dnia traktowana jest jak nieobecność na całym module. Uczestnicy są zobligowani do odrobienia brakujących dni szkolenia za darmo na warsztatach ustawień lub na odpowiednim module kolejnej edycji szkolenia ( tylko moduł 6 i 7 ).

Podczas szkolenia Uczestnicy mogą nieodpłatnie brać udział jako obserwatorzy w warsztatach ustawień systemowych.

 

Warunki rezerwacji miejsca

 • Warunkiem uczestnictwa w XI edycji Cyklu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata na konto, która stanowi rezerwację miejsca:

IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612

W przypadku rezygnacji wcześniej niż 2 tygodnie przed zajęciami możliwy zwrot 50% ceny Cyklu, przy późniejszej rezygnacji wpłata nie będzie zwracana.

Termin wpłaty I raty 2240 zł upływa 30.09.2020

Termin wpłaty II raty 2240 zł upływa 01.12.2020

Liczba miejsc jest ograniczona- decydująca jest kolejność wpłat

Adres mailowy uczestnika zostaje automatycznie wpisany do bazy danych. Osoby, które nie będą chciały otrzymywać po spotkaniu informacji o warsztatach (szkoleniach) proszone są o zgłoszenie tego faktu drogą mailową.

IPiRO wykorzystuje (przetwarza) dane osobowe ( imię i nazwisko, adres e-mail, telefon) wyłącznie po to, by dostarczać informacji o organizowanych przez siebie szkoleniach, warsztatach i innych wydarzeniach ( poprzez e-maile i newslettery).  W żadnym wypadku nie udostępniamy Państwa danych żadnym firmom marketingowym ani osobom prywatnym.

W każdej chwili Klient, którego dane przetwarzamy, ma prawo do wglądu w swoje dane, zmiany ich lub wycofania zgody na ich wykorzystywanie.

Administratorem danych osobowych jest IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN SZKOLEŃ ORAZ WARSZTATÓW IPIRO MAŁGORZATA RAJCHERT – LEWANDOWSKA 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona internetowa ustawieniasystemowe.com jest prowadzona przez IPIRO Małgorzata Rajchert – Lewandowska.
 2. Kontakt do IPIRO, tel. +48602 828 216, adres e-mail: biuro@ustawieniasystemowe.com lub malgorzata.rl@wp.pl
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest IPIRO, podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda osoba, której dane są przetwarzane przez IPIRO ma prawo wglądu w ich treść, prawo ich aktualizacji i poprawiania.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w Warsztatach oraz Kursach organizowanych przez IPIRO.
 5. Warsztaty lub Kursy organizowane przez IPIRO dostępne są dla konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego („Konsument”),
 6. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu: które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 3851 do 3853), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 7. Definicje:
  • Użytkownik – Konsument
  • Formularz – formularz zgłoszeniowy na wybrany przez Użytkownika Warsztat lub Kurs.
  • Warsztat – spotkanie w postaci jednorazowych zajęć całodziennych lub popołudniowych
  • Kurs – cykl spotkań odbywających się przez 7 miesięcy w postaci siedmiu weekendowych modułów, każdy z nich trwający dwa dni weekendowe.
  • Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze ).
  • Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827 ze zm.).
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

       8.Warsztaty lub Kursy realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora: ustawieniasystemowe.com oraz przekazanych drogą mailową.

 1. Warsztaty lub Kursy sprzedawane są za pośrednictwem strony internetowej ustawieniasystemowe.com.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 4.12.2019

§2. SERWIS INTERNETOWY USTAWIENIASYSTEMOWE.COM

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Użytkownik przed uzyskaniem dostępu do Serwisu, składa poprzez zaznaczenie widocznego pola oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając Formularz za pomocą Serwisu, składa ofertę zakupu określonego Warsztatu lub Kursu, na warunkach podanych w informacji o tym Warsztacie lub Kursie.

§3. ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie Umowy na Warsztat lub Kurs między IPIRO a Użytkownikiem następuje od chwili przekazania wypełnionego Formularza przez Użytkownika do IPIRO, poprzez stronę ustawieniasystemowe.com
 2. Przekazanie wypełnionego formularza jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zawarcie Umowy poprzez formularz jest wiążące, tym samym jest zobowiązaniem Użytkownika do dokonania zapłaty wynagrodzenia za Warsztat lub Kurs.
 4. Umowa z Użytkownikiem zawierana jest przed rozpoczęciem Warsztatu lub Kursu, najpóźniej na 1 dzień przed jego rozpoczęciem, w wyjątkowych sytuacjach w dniu Warsztatu lub Kursu, z zastrzeżeniem wyczerpania miejsc na ten Warsztat lub Kurs.

§4. WYNAGRODZENIE (PŁATNOŚCI)

 1. Wynagrodzenie należne IPIRO z tytułu Umowy zawartej przez Użytkownika na uczestnictwo w Kursie, płatne jest w dwóch częściach: a). bezzwrotnej zaliczki w wysokości 50% ceny podstawowej Kursu, wskazanej w cenniku na stronach Serwisu, wpłacanej przez Użytkownika w dniu zawarciu Umowy. b). pozostałej części ceny (50%), wpłacanej do 01.12.2020
 2. jeśli Użytkownik zawiera Umowę później niż na 14 dni przed rozpoczęciem Kursu opłaca pełną kwotę Kursu w dniu zawarcia Umowy.
 3. Wynagrodzenie należne IPIRO z tytułu Umowy zawartej przez Użytkownika na uczestnictwo w Warsztacie, płatne jest w całości w dniu zawarcia Umowy.
 4. Miejsce na Warsztacie/Kursie rezerwuje zaksięgowana wpłata.
 5. Ilość miejsc na Warsztacie/Kursie jest ograniczona, liczy się kolejność wpłat Użytkowników.
 6. Wpłat należy dokonywać na Numer konta: 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612, z dopiskiem IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska, Imię i Nazwisko Uczestnika oraz Termin Warsztatu/Szkolenia.

§5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW – KONSUMENTÓW

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Użytkownik – Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie IPIRO oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zawarcie przez konsumenta Umowy później niż na 14 dni przed dniem odbywania się Kursu jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Zawarcie przez konsumenta Umowy później niż na 7 dni przed dniem odbywania się Warsztatu jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od Umowy.
 3. Konsument może zrezygnować z udziału w Warsztacie najpóźniej na 7 dni przed terminem Warsztatu i otrzymać całą wpłaconą kwotę.
 4. Konsument może zrezygnować w udziału w Kursie najpóźniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia Kursu i otrzymać kwotę w wysokości 50% ceny Kursu. Zaliczka w wysokości 50% ceny Kursu jest bezzwrotna.
 5. Oświadczenie Użytkownika – Konsumenta może być złożone poprzez oświadczenie wysłane w formie elektronicznej na adres: biuro@ustawieniasystemowe.com 
 6. IPIRO niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia, zwróci Użytkownikowi – Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem zapisu ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
 7. IPIRO dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik – Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 9. Użytkownik będący Konsumentem (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego), ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.